1

(58 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vzhledem k tomu, že MP to řešit nemůže, máte možnost se obrátit na Policii ČR a to buď při konkrétním zjištění motorkáře v lese linka 158  a nebo učinit oznámení na obvodním oddělení PČR Český Brod o porušování lesního zákona . Policisté poté budou provádět šetření ke zjištění konkrétní osoby přestupce ( tedy pokud jej neznáte osobně )

2

(58 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

honza napsal:

Obávám se, že i když se Vám je podaří vyfotit, bude to k ničemu.
Dle reakcí zastupitelů a městské policie v této diskuzi se obávám, že tento problém nikoho nezajímá. Naopak z příspěvků některých soudím, že motorkáři v lese jsou vlastně úplně v pohodě.
Smutný ....

Městská policie dle zákona 553/1991 Sb. nemůže provést zákrok jinde, než na katastrálním území města nebo obce, které městskou policii zřídilo obecně závaznou vyhláškou. V případě MP Č.Brod se jedná o katastrálním území města Český Brod, Liblice, Štolmíř a Zahrady.

Výjimkou je uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi zřizovatelem městské policie a obcí , která má o některou z činností MP zájem. Tato činnost musí být přesně specifikována a je za úhradu.

Vzhledem k tomu, že motorkáři jezdí po katastrálním území obcí Vrátkov, Doubravčice a Tuchoraz, městská policie Český Brod nemá oprávnění proti těmto přestupcům provádět jakékoli úkony či zákroky.

V případě zájmu příslušných obcí o hlídkovou službu v lesních porostech na jejich katastrálních území je nutno brát v úvahu, že tato obec by musela zajistit odpovídající vybavení pro tuto činnost (terénní motocykl, čtyřkolku, terénní vozidlo) a musela by se finančně podílet na úhradě mzdy a ostatních nákladů dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené zastupitelstvem obou obcí a schválené krajským úřadem Středočeského kraje.

                                                      Svoboda Jan

3

(62 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na základě bezpečnostní analýzy rizik města byla v září 2003 zřízena vyhláškou města č.4/2003 městská policie. V prvopočátku byl u MP zaměstnán 1 strážník a dle koncepce MP byl v následujících 4 letech navýšen počet strážníků na šest. Další částí koncepce MP je zajistit v Českém Brodě nepřetržitý provoz + novou služebnu , s čímž souvisí navýšení počtu strážníků na 12 + 1. Toto je ovšem vázáno na značné navýšení výdajů na MP a tím zatížení rozpočtu města Český Brod.

Pro příklad uvádíme počty strážníků z okolních měst :

nepřetržitý provoz zajišťuje MP v počtu minimálně 12 strážníků


-               Kolín 40 strážníků,                                       30.823 obyvatel
-    Lysá nad Labem 13 strážníků,                          8.480 obyvatel
-    Poděbrady 15 strážníků,                                 13.255 obyvatel
-    Kutná Hora 21 strážníků                                 21.604 obyvatel
-    Nymburk navyšuje stavy na 12 strážníků           14.351 obyvatel
-    Říčany 13 strážníků.                                      13.769 obyvatel
-    Benešov 20 strážníků                                     16.682 obyvatel
-    Čáslav 13 strážníků                                       10.091 obyvatel

Městské policie bez nepřetržitého provozu
-    Sadská 3 strážníci                                          3.044 obyvatel
-    Kostelec n.Č.lesy   3 strážníci                           3.622 obyvatel
-              Český Brod  6 strážníků                                    6.637 obyvatel


       Na základě bezpečnostní analýzy rizik města  byly v roce 2004 stanoveny riziková místa ve městě ( počet pohybujících se osob v určitých lokalitách,  nápadu trestné činnosti dle statistik Policie ČR , páchání přestupků a jiných správních deliktů dle statistik městské policie a Policie ČR )  a to : (nám.A.z.Pardubic, Husovo náměstí, ul.Krále Jiřího, ul. Kollárova, ul. Palackého, nádraží, hřbitov, sídliště, parky u Šembery a na Škvárovně, ul. Prokopa Velikého, ul. Jungmannova, parkoviště Lidl, Penny market)

       V roce 2006 bylo v koncepci MP stanoveno, že k lepšímu zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku by bylo vhodné v těchto lokalitách umístit kamery, které by byly svedeny na pracoviště kamerového dohledu, jenž by bylo zřízeno jako součást městské policie . V témže roce  byl ministerstvem vnitra vypsán dotační grant na zřízení/rozšíření kamerových systému. Město, městská policie, PČR OOP Český Brod a PČR OŘ Kolín zpracovali požadované materiály k dotačnímu grantu. Město Český Brod bylo po podání žádosti zařazeno do grantu a tentýž rok bylo započato s budováním kamerového systému. Ke konci roku 2006 čítal kamerový systém dvě otočné kamery a to na budově Měú č.p.56 a na budově A.z.Pardubic č.p.7 a jednu stacionární kameru na budově Měú č.p.70. V dalších letech jsme byli úspěšní v žádostech o čerpání dotací na rozšíření kamerového systému a proto mohlo s finančním přispěním města Č. Brod dojít k navýšení počtu kamer až na současných osm bezpečnostních kamer otočných a 8 bezpečnostních kamer stacionárních. Takto rozsáhlý kamerový systém, ve městě s počtem do 7.000 obyvatel, nemá zřejmě žádné jiné město v ČR.

          Dlouhodobá koncepce města tedy včetně městské policie , která je dle zákona č. 553/1991 Sb. orgánem obce byla vytyčena ve Strategickém plánu města Český Brod do roku 2022 schváleném zastupitelstvem města Český Brod.

viz : http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/Strateg2007.pdf

          Pro případné zájemce o informace týkající se náplně práce, úkolů, rozsahu oprávnění a povinností strážníků MP  při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku dle zákona 553/1991 Sb. a rozdílů mezi oprávněními, povinnostmi a úkoly Policie ČR a městské policie bych navrhoval, aby si tito domluvili osobní schůzku s velitelem MP p. Svobodou tel. 736 675 756 . 


                                                                               

                                                                                 Velitel městské policie

                                                                                        Jan Svoboda

4

(60 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

custom napsal:

A také bych chtěl krátce reagovat na příspevek str. Romana Brzáka: Víte ono to není tak jednoduché, postihnout aplikaci drogy na veřejnosti podle § 47 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích. Totiž aby se jednalo o veřejné pohoršení, musí být na tom místě pohoršeny současně více než dvě osoby (tedy nejméně tři), které musí být současně pohoršeny. Nelze, aby jedna osoba byla pohoršena dnes v 10 hodin a druhý byl pohoršen o 10,30 hod.

Máte naprostou pravdu , že postihnout aplikaci drogy na veřejnosti podle § 47 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích není jednoduché  a tím i odpověď na to, proč je problematické tuto činnost postihovat. Postih za aplikaci drogy na veřejnosti  dle § 30/1j) z.č. 200/90 Sb. však v sobě skrývá několik dalších záludností , které v konečném výsledku takřka vylučují POSTIH za tento přestupek.

Podle § 30 - Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve (znění účinném od 1. 1. 2010), je neoprávněné přechovávání OPL pro vlastní potřebu v malém množství považováno za přestupek. Totéž platí o pěstování v malém množství rostlin nebo hub obsahujících OPL.
Za oba uvedené přestupky hrozí pachateli pokuta až 15 000 Kč, lze mu však uložit i sankci napomenutí a propadnutí věci (tedy i OPL).

Typ drogy    Mezinárodní nechráněný název v češtině    Množství větší než malé
pervitin    metamfetamin                                    více než 2 gramy
heroin    heroin                                                    více než 1,5 gramu
kokain    kokain                                                    více než 1 gram
amfetamin    amfetamin                                                    více než 2 gramy
extáze    liší se dle druhu                     více než 4 tablety či kapsle 
                                                                 více než 0,4 gramu práškové
                                                                 či krystalické substance
marihuana    konopí                                                     více než 15 gramů sušiny
hašiš    pryskyřice z konopí                                     více než 5 gramů
lysohlávky     psilocin, psilocybin                                     více než 40 plodnic houby
LSD    LSD    pět papírků, tablet, želatinových kapslí nebo krystalů impregnovaných účinnou látkou


Tak a teď narazíme na hlavní problém,  vymahatelnost práva . 


- strážník MP není na drogovou problematiku vyškolen a tudíž by přestupce
( uživatele drogy ) byl povinen předat Policii ČR

- zde by byla přestupci zabavena droga ( bavíme se o množství menší než malém ) 

- Policie ČR by ve věci zahájila přestupkové řízení pro podezření z spáchání přestupku dle § 30/1j) z.č. 200/90 Sb.

- následně by byl nařízen toxikologický test zabavené grogy

- v případě pozitivního zjištění Policie ČR přestupkové řízení postoupí na příslušný obecní úřad , který je oprávněn tento přestupek projednat ve správním řízení a uložit pokutu až do výše 15.000,-Kč. V tomto případě MěÚ Český Brod.

teď se pohybujeme v horizontu 1-2 měsíců od spáchání přestupku

-  správní orgán předvolá přestupce ke správnímu řízení ( 3 měsíce od spáchání přestupku )

-  ponechme stranou, že se přestupce nedostaví ke správnímu řízení a správní orgán mu zašle do místa bydliště ( ponechme stanou, že se zde nezdržuje ) vyměřenou pokutu ( ponechme stranou, že ji nikdy nezaplatí )

Teď se pohybujeme v horizontu několika roků od spáchání přestupku , stát již vynaložil několik tisíc Kč za toto řízení

- finanční odbor vede tuto pokutu v pohledávkách města ….


Bylo to zde již několikrát řečeno, že se jedná o celospolečenský problém a pokud nebude užívání drog trestným činem , potrvá ještě hodně dlouho.


                                                                                              Str. Tomáš Fork

5

(42 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

vendys napsal:
Městská policie Č.Brod napsal:

následné nepochopitelné překonávání několika kolejí

Nevím, co jste na tom teda nepochopil.......

Nepředpokládali jsme, že někdo položí takovou otázku. Myslíme si, že řada tragických událostí, které se stali jak na nádraží, tak v blízkém okolí nepochopitelnost takového jednání plně vystihují.

6

(42 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

V prostorách vlakového nádraží je již měsíc v provozu kamerový systém , který čítá 5 kamer. Dvě jsou umístěné v čekárně a tři na prvním nástupišti. Za tuto dobu  zde určitě nikdo „drogy nevařil „ a nefetoval !!! ( chápeme to jako nadsázku ) V případě zjištění jakékoli protiprávní činnosti, vysílá kamerový dohled na místo hlídku MP nebo Policie ČR.

Z části města Škvárovna není žádný oficiální vstup na nádraží ( viz prolézání plotem nebo vraty na nákladové nádraží a následné nepochopitelné překonávání několika kolejí ) , proto zde nemůže být žádné varování . Pokud je nám známo investice do prodloužení  podchodu je čistě na straně Českých drah , jelikož se jedná o drážní pozemek. Do doby , než zde nějaký podchod bude, je jediný vstup na nádraží  z ulice Krále Jiřího .

V prostoru nádraží je tzv. přechod , který slouží pro potřeby zaměstnanců českých drah . Pro matky s kočárkem nebo pro tělesně postižené občany je možnost po vyžádání DOPROVODU zaměstnancem českých drah , použít tento přechod. Jiným osobám je vstup ZAKÁZÁN . Před příjezdem vlaku je hlášeno rozhlasem, aby byl k nástupu a výstupu VÝHRADNĚ použit podchod.

Dle zák. č.266/1994 Sb. o dráhách dle § 50/1a) se fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
vstoupí v rozporu s § 4a odst. 1 na dráhu nebo v obvodu dráhy na místa, která nejsou veřejnosti přístupná. Tento přestupek smí v blokovém řízení projednat policie ČR. Pokuty vybírané policií ČR jsou příjmem státu nikoli policie.

Na nádraží v Českém Brodě provádí kontrolu dodržování zákazu vstupu do kolejiště a dodržování pokynů provozovatele dráhy  Policie ČR , oddělení železniční policie se sídlem Masarykovo nádraží.