171

Re: Nemocnice

Dobrý den,

chápu tedy dobře, že zastuputelstvo uznalo veškeré investiční výdaje, i ty ke kterým nebyly faktury?

172

Re: Nemocnice

Dobrý den,
bohužel ze zápisu to tak vypadá, nicméně to nechápu. Zkuste jít do nějakého obchodu něco reklamovat, nebo domoci se platby zpět aniž bychom měli účtenku?? Všichni se vám vysmějí. Jen naše město ne, ono to totiž nejde z vlastní kapsy, ale z našich.....

Re: Nemocnice

Dobrý den,

ano, koaliční zastupitelé jednotně odhlasovali tento zápočet. Pan Nekolný sice sliboval, že zde uvede důvody, které k tomu vedly, ale nějak se k tomu nemá. Takže co zaznělo jako argument pro zápočet:

1)    Pan Vojtíšek by mohl město zažalovat o proplacení investic a určitě by vyhrál.
l
2)    Českobrodská může vstoupit do insolvence a město by muselo zaplatit požadovanou částku do podstaty dlužníka.

Z mé strany zazněly tyto námitky:

1)    Pokud by pan Vojtíšek žaloval, neuspěl by. Nárok na proplacení má až poté, co doloží veškeré doklady, což dosud neudělal. Jeho pohledávka tak není splatná ergo nežalovatelná. I kdyby žalobu podal, město má pohledávku v trojnásobné výši. Podalo by tedy protinávrh, kterým by žalobu pana Vojtíška rozválcovalo. Za povšimnutí stojí fakt, že město se bojí žaloby pana Vojtíška za 4 milkiony (které nejsou prokázané), ale pan Vojtíšek se nemusí bát žaloby od města na 12 milionů, které jsou nezpochybnitelné.

2)    Je zajímavé, že pokud tu hrozí insolvence, dovoluje město nájemci provádět mnohamilionové práce, ze kterých nemá město žádný užitek. Rekonstrukce prostor je totiž benefitem jen pro LDNku, pokud by tam byl jiný nájemce, zřejmě by prováděl rekonstrukci jinak.

3)    Vetšinu prací, které se nepodařilo zdokladovat a které znalec výslovně nedoporučil k zápočtu, údajně provedly společnosti s panem Vojtíškem propojené. Ať už je to společnost, kterou pan Vojtíšek vlastní (Medireal(, nebo společnost jeho dlouholetého obchodního partnera (Stavoland). Že právě tyto společnosti nejsou schopny dodat jednoznačné doklady nebylo zastupitelům nijak podezřelé.

4)    Připomenu ještě vývoj celé věci. V červnu 2011 schválila rada rozpočet rekonstrukce na 2 miliony, v září jej zvedla na ony 4 miliony. Jak to, že radní nechtěli vidět projektovou dokumentaci, nezkontrolovali reálný průběh prací??? Proč tedy souhlasili s navýšením rozpočtu?

Na tyto otázky jsem povětšinou odpověď nedostal; diskuse byla relativně krátce ukončena na návrh místostarosty s tím, že se tyto věci měly projednat na pracovní skupině. Jenže tu nikdo nesvolal, ani nikdo nedistribuoval členům pracovní skupiny materiály (typicky znalecký posudek jsem viděl až týden před zastupitelstvem, ačkoliv byl vyhotoven už v červenci).

Rada pro nájemníky v prostorách patřící městu: v případě, že budete chtít proplatit jakoukoliv údajnou rekonstrukci, směřujte to na radnici. Město si na svůj náklad objedná znalecký posudek a pokud z něj vyplyne, že požadované náklady jsou přiměřené, město vám je zaplatí.

Bavíme se tu o 3 milionech – o sumě, kterou člověk dává dohromady většinu svého aktivního života. Znovu si zkouším představit, jestli by takhle zastupitelé postupovali u stavby vlastní nemovitosti. Zda by proplatili faktury za práce od spřízněných osob dodavatele, aniž by požadovali projektovou dokumentaci a raději by si za své najali znalce.

174

Re: Nemocnice

tak tohle už je opravdu příliš ..........

175

Re: Nemocnice

A já si neodpustím odbočku od tématu a ještě zmíním, že podle rozhodnutí Rady města z 16.9.2013
http://www.cesbrod.cz/media/pdf/rada/24 … .2013u.pdf
by zrovna cca 3 mil. mělo město zaplatit za rekonstrukci školní jídelny. Jestli ony ty 3 mega teď nemůžou trochu chybět... :-(

Každopádně doufám, že rekonstrukce ŠJ bude zdokumentována lépe a že si město ohlídá nulové vícepráce. Btw, bude tentokrát už smlouva zveřejněna?

176

Re: Nemocnice

Vážení,

Jednalo se o práce provedené v roce 2009 a 2011 a proto už bylo na čase rozhodnout, zda provedené investice započítat či nikoliv.

Znovu pro jistotu zopakuji závěr posudku http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/7_ … a_8398.pdf , ve kterém znalec potvrdil, že práce byly provedeny:

Na základě výše uvedeného lze požadovanou cenu investičního zhodnocení objektu ve výši 4.097.210,- Kč bez DPH uznat za přiměřenou, i přesto, že nebyly řádně doloženy všechny finanční podklady.

Soudu s Českobrodskou nemocnicí se opravdu nebojím a nebyl to hlavní důvod, proč schválit zápočty. Může se stát, že k němu vážně dojde.

Opravdu jsme se báli, aby nebyla na Českobrodskou nemocnici uvalena insolvence. Pak by velice reálně hrozilo, že město bude muset insolvenčnímu správci uhradit částku necelých 5 milionů korun a čekat, kolik procent z nich dostane zpět na základě předložených pohledávek.

Pohledávky vznikly hlavně z nezaplacené ceny za převod zdravotnických činností, neplacení nájmu a neplacení tepla. Po provedení zápočtu je budeme i nadále vymáhat. Mimochodem nikdo zde neocení, že se podařilo převést každoročně ztrátové činnosti za více jak 15 milionů korun. Celkové zadlužení nemocnice bylo přes 20 milionů korun, které se podařilo uhradit.

Na zateplení školní jídelny jsme získali dotaci a povinnou spoluúčast máme garantovanou ve schváleném rozpočtu. Zápočet je účetní operací, kdy se započítají na jedné straně provedené práce na zhodnocení městského majetku a na druhé straně poklesnou pohledávky.

Přeji hezký víkend

177 Naposledy upravil: Vojtěch Pavel Traurig (20.09.2013 20:48:58)

Re: Nemocnice

Pane starosto,

Ten argument s insolvencí je neuvěřitelně lichý.

1)    Jaké máte informace o tom, že je zde riziko insolvence? Viděl jste výroční zprávy, bilanci Českobrodské, cokoliv, co Vás opravňuje k tomu, abyste raději uznal netransparentní zápočet?

2)    Jaké jste učinil kroky, abyste zajistil pohledávku města, pokud je zde nebezpečí insolvence? Přistoupil jste k výpovědi nájemní smlouvy, aby se nezvětšoval dluh? Proveřil jste, zda Českobrodská neupokojuje jiné věřitele na úkor našeho města a tím nedochází ke zvýhodňování věřitele? Prověřil jste, zda neměl jednatel společnosti povinnost na Českobrodskou již insolvenční návrh podat, tedy zda poydním podáním insolvenčního návrhu neypůsobuje našemu městu škodu? Nebo jediné, co jste udělal, je uspokojení pohledávky Českobrodské a pohledávku města necháváte utěšeně narůstat?

3)    Jak je možné, že jste jako radní města schválil navýšení rozpočtu na rekonstrukci interny o 2 miliony, když jste k tomu neměl relevantní podklady, tedy alespoň projektovou dokumentaci?

4)    Považujete stanovisko v závěru posudku: „Z předložených dokladů není prokazatelně možné uznat finanční rozsah investičních nákladů předložených ke schválení zastupitelstvu města Českých Brod a to ve výši 4.140.000,-Kč za provedenou rekonstrukci oddělení interny a 682.599,-Kč za provedenou rekonstrukci DIOP (ceny uvedeny včetně DPH).” jakož i stanovisko v kapitole 29, kde je tato částka jasně uvedena ve sloupci “nedoporučeno schválit” za doporučení ke schválení?

5)    Proč jste na toto téma nesvolal pracovní skupinu? Nebyl právě spor o zápočet důvodem k jejímu vytvoření? Proč jste finančnímu výboru tento materiál distribuovali až v den jednání tak, aby se na něj členové finančního výboru nemohli připravit? Není finanční výbor povolán k tomu, aby kontroloval takovouto transakci?

Hezký víkend všem.

Traurig

178 Naposledy upravil: Petr Šoupal (21.09.2013 07:41:33)

Re: Nemocnice

Dobrý den, pane starosto,
ad jídelna - ten argument se spoluúčastí schválenou v rozpočtu se nabízel, za získanou dotaci jsem samozřejmě rád.
ad zápočet - nejsa právník, netroufal jsem si hodnotit Vaši argumentaci s rizikem řešení v insolvenčním řízení, ale otázky, které klade p. Traurig, opravdu volají po odpovědi.
Jako neprávník a nestarosta si stanovisko v posudku vykládám též jinak než Vy. Každý si z textu bere odstavce, které lépe vyhovují jeho argumentaci, což je pochopitelné, nicméně mně ten zápočet prostě přijde jako zbytečné vycházení vstříc nevstřícnému dlužníku města.

S pozdravem,

Petr Šoupal

Re: Nemocnice

Petr Šoupal napsal:

ad zápočet - nejsa právník, netroufal jsem si hodnotit Vaši argumentaci s rizikem řešení v insolvenčním řízení, ale otázky, které klade p. Traurig, opravdu volají po odpovědi.

Petře, zdá se, že otázky po odpovědi níjak hlasitě nevolají. Třímilionová malá domů se špatně obhajuje, lépe je mlčet a čekat, až se to přežene.

180

Re: Nemocnice

Otázky p. Trauriga jsou opravdu kvalitní a vzhledem k tomu, že obhajoba ze strany města nepřichází, je pro mě závěr jednoznačný. Někdo nutně potřeboval cca 3mil. korun, tečka! Absence takového čísla v rozpočtu jistě zabolí, a volá to nejen po vysvětlení.. Navíc věta, že konečná částka zdá se být "bajvoko" v pořádku je opravdu solidní hláška, která při posezení s přáteli u dobrého vína pobaví vždy celý stůl. Nakonec nám, ale stuhnou tváře, smích přejde v zamyšlení a všem dojde, že i tak malé město je zrcadlem všeho špatného v této zemi a to nejen v odlivu peněz..