1

(1 odpovědí, posláno do Jen tak)

Dovolím si informaci ke sběrně na Malechově: Sběrna byla uzavřena dočasně,  pro zaškolení obsluhy na vedení evidence v PC, v souvislosti s novou vyhláškou o výkupu kovů. Podle posledních informací se s otevřením počítá během května.

Ilona Tučímová, OŽPZ

2

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

K lokalitě areál „bývalého zemědělského objektu ve Štolmíři“:
Jedná se mnoho pozemků, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, vlastníci byli, již několikrát upozorněni na vzniklý stav.
Řádná péče, zabezpečení pozemku, úhrada odklizení odpadů a doložení dokladů o předání odpadu oprávněné osobě jde na jejich vrub.
Ve městě není vyhláška o veřejném pořádku a tudíž nemohou být majitelé „dotlačeni“ k tomu, že jejich pozemky hyzdí vzhled obce.
Bohužel, se v této lokalitě nedaří zajistit důkazní materiál, aby mohl být pachatel, který zde odpad odložil, projednán přestupkovou komisí za porušení OZV o odpadech.
Náhodně jsou v této lokalitě prováděny kontroly OŽPZ, městskou policií, bohužel bezvýsledně.
Dovoluji si tedy požádat všechny, kterým není stav v tomto areálu, ale i v jiných částech města lhostejný, aby v případě, že uvidí osoby, které zde odpad odkládají, zavolali městskou policii 321 612 156 nebo pořídili fotografii, zapsali si RZ vozidla, datum a čas a tyto důkazy postoupili třeba anonymně na adresu MěÚ, podatelnu nebo emailem.
V případě, že dojde k zajištění důkazních materiálů (např. obálky s adresou, složenky, apod.), zapsání RZ vozidla nebo k zadržení „pachatele“, bude celá věc projednána přestupkovou komisí a uložena sankce.

Popíšete-li "místo u trati" nebo zakreslíte v mapě, usnadníte tím lokalizaci. Pozemky ve vlastnictví města jsou odklízeny TS. Pokud jde pozemky ve vlastnictví FO, je postup viz výše.

Ilona Tučímová, OŽPZ

Váš dotaz přeposílám ke zodpovězení řediteli TS ing. Krulišovi.

Ilona Tučímová, MěÚ Č. Brod OŽPZ

4

(5 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

Posílala jsem odkaz na tento příspěvek řediteli TS s žádostí o reakci. Bohužel Ing. Kruliš má tento týden dovolenou a nevím, zda je na e-mailu.  Pokusím se zařídit.

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ

5

(5 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

Svoz plastů je pro celé správní území města Český Brod (tj. Český Brod,
Liblice, Štolmíř a Zahrady)
1 x týdně - čtvrtek - zimní období (říjen - duben)
2 x týdně – čtvrtek, pondělí - letní období (květen – září)

Kompletní harmonogram svozu odpaů naleznete v příloze č. 3 k OZV č. 1/2012
http://www.cesbrod.cz/item/obecne-zavaz … o-odpadech .

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ

6

(1 odpovědí, posláno do Jen tak)

Dobrý den, zveřejnění na stránkách MěÚ je jen další možností, jak upozornit občany. Signál regulace vyhlásil Krajský úřad Středočeského kraje, informuje o něm sdělovací prostředky (rozhlas, TV, atd.), které informaci šíří.
Takže toto berte jako další možnost podání informace.

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ

7

(5 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

Informace o svozu komunálního a vytříděného odpadu naleznete na: http://www.cesbrod.cz/media/8/05_pdf/Pr … c.%203.pdf , pokud by nefungoval, tak v sekci: samospráva - vyhlášky města - Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 - O stanovení systému shromažď.,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraň. komunál.odpadu na území Č.Brod - příloha č. 3.
Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ

Dobrý den,  k vašemu dotazu:
02.06.2009 byla zveřejněna informace na úřední desce KÚSK  o záměru  Cihelna Klíma spol. s r.o. „Provedení rekultivace vytěžené části dobývacího prostoru Vrátkov formou terénních úprav – zavážky prostoru výkopovými zeminami“.  Zhruba v té době proběhlo vyjádření všech dotčených orgánů a mohla se vyjádřit i veřejnost (záměr byl vyvěšen na úřední desce  i webu). Po zpracování všech připomínek byl 27.07.2009 vyvěšen závěr zjišťovacího řízení. Podrobnosti od dokumentace záměru až k závěru jsou k dispozici na:
http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?v … id=STC1107
Odbor ŽPZ MěÚ Český Brod se k celé problematice několikrát vyjadřoval a výslovně upozornil žadatele na skutečnost, že realizace může být provedena po získání všech potřebných souhlasů a splnění dalších podmínek vyplývajících z platné legislativy. Naposledy bylo takto učiněno, ze strany OŽPZ při ústním jednání dne 25.11.2010, které svolal Obvodní Báňský úřad v Kladně a v tomto duchu bylo formulováno stanovisko odboru ze dne 06.12.2010.  V současné době podal provozovatel žádost KÚSK, OŽPZ k vydání souhlasu s provozem zařízení k využívání odpadů. Shodou okolností byla problematika příslušným pracovníkem kraje v pátek konzultována s naším odborem a jasný závěr byl, že na základě závěrů zjišťovacího řízení nebude k rekultivaci využit jiný materiál než zemina.
Díky vaší informaci se rozběhlo šetření v této věci.

Ilona Tučímová, MěÚ Český Brod, OŽPZ, nakládání s odpady

9

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

K čistotě ovzduší:
Odborné a podrobné informace o kvalitě ovzduší naleznete na stránkách ČHMÚ
http://portal.chmi.cz/portal/dt?action= … bContainer v části „OVZDUŠÍ“
Naleznete zde jak aktuální data, tak data z let minulých, zapracovaná do ročenek.

Malé spalovací zdroje jsou zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 0,2 MW.
K povinnostem provozovatele mimo jiné patří umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem kontroly jeho technického stavu a předkládat k tomu potřebné podklady a při zjištění závad plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy.
Povinnosti výše uvedené se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.
Jak  vidíte, naše zákony sice zabírají jak fyzické, tak právnické osoby, ale u fyzických osob jsme všichni "chráněni" zákonem o lidských právech a svobodě, což v praxi znamená, že úředník, ani policie nesmí vstoupit do domu, aby zjistil, čím majitel topí (pokud ten nepustí do domu dobrovolně). V  době zatápění je dána doba na zahřátí zařízení a komína na provozní teplotu /ta činí cca 30 -60 min., v této době zpravidla dochází ke kouření (platí pro tuhá paliva).
Z vlastní zkušenosti při řešení stížností na obtěžování kouřem mohu říci, že ten, kdo dodržuje zákony, nemá problém a vždy mě či policii k zařízení pustil. V opačném případě neotevře nebo argumentuje listinou práv a svobod … A zkuste pak věrohodně prokázat čím a jak topil…
Paliva:
- Veškerá paliva lze vyrábět, skladovat, dovážet, prodávat a používat jen v souladu se zvláštními právními předpisy a s tímto zákonem a v souladu s požadavky na kvalitu ve lhůtách stanovených prováděcím právním předpisem. Jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech. Problém při prokazování v kotlích a kamnech, viz. výše).
- V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Zde se daří přestupky úspěšně řešit. Při dokumentování je většinou na zahradu vidět nebo nás pustí na svůj pozemek soused.
- Seznam paliv pro obyvatelstvo, jejichž spalování v malých spalovacích zdrojích znečišťování může obec obecně závaznou vyhláškou ve svém územním obvodu zakázat: hnědé uhlí energetické, lignit,   uhelné kaly, proplástky - jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší. Město nevydalo  OZV, kterou by zakázalo spalování výše uvedených paliv, z důvodu, že tyto paliva se běžně u dodavatelů uhlí (uhelných skladů) nevyskytují (zakazuje jim to vyhláška o kvalitě paliv a kontrolu provádí  ČOI). Tato paliva se dodávají do elektráren, které jsou vybaveny odsiřovacím zařízením. Vydání OZV by mělo smysl v případě, že by se v blízkosti Č. Brodu nacházel důl a občan by mohl méně kvalitní palivo získat přímo tam.
Občan by měl vědět, že má právo vyžadovat a prodejce povinnost předat, informaci o kvalitě paliva, které nakupuje.                         
K faktorům, které ovlivňují znečištění ovzduší lze dále počítat špatný postup při topení v kotlích na tuhá paliva (roztopení kotle, zasypání uhlím a úplné uzavření všech přisávacích otvorů – pominu-li to, že si vlastník ničí kotel – kondenzací kyselých par, dochází k nedokonalému spalování a s tím spojená menší účinnost zařízení), dále rozptylové podmínky – inverze, kdy emise z komínů zůstávají v přízemní vrstvě (a to i z komínů, kam jsou napojeny plynové kotle a zdá se, že z nich nevycházejí žádné škodliviny, nekouří, ale emise jsou také). Takový klasický případ inverzního dne byl včera emise se váží na mlhu a drží se při zemi – SMOG. Naopak dnes jsou rozptylové podmínky dobré a máme pocit, že je vše v pořádku, přitom se topí stejně jako včera.           
Ještě jedno upozornění:
K dobrému a bezpečnému topení  patří účinnost spalovacích cest a čištění  komínů – upravuje nař. vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto nařízení.

V případě, že se nepodaří situaci vyřešit výše uvedeným způsobem, zbývá jediná možnost:
Máte-li pocit, že jste obtěžován kouřem a zápachem, dochází k  porušování § 127,odst. 1, zák. č. 40/1964 Sb.,OBČANSKÝ ZÁKONÍK, ze dne 26. února 1964přesná citace "
  (1) Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.  Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho, že by učinil  dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru  přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho pozemek" konec citace. Máte právo obrátit se na soud a ten rozhodne, zda jste obtěžován nad míru obvyklou.

Illona Tučímová, OŽPZ MěÚ Český Brod

10

(35 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Níže uvádím technická opatření ze strany ZZN a.s., která byla do dnešního dne, t.j. 25.10.2010 učiněna. V případě, že tato opatření nebudou dostačující, bude situace nadále řešena.

Ilona Tučímová, OŽPZ MěÚ Český Brod

Vyjádření vedoucího provozu ZZN Č. Brod, p. Němce     
Pro letošní nákup kukuřice na zrno naše firma provádí pravidelný úklid celého areálu zametacím vozem, čímž částečně eliminuje úlet slupek, které jsou bohužel nedílnou součástí výše uvedené komodity. Vzhledem k tomu, že s tímto zařízením nemáme oprávnění pro pohyb na veřejných komunikacích, požádali jsme o spolupráci Technické služby. Dle jednání s vedením TS tak bude metací vůz častěji zajišťovat úklid v přilehlých ulicích v okolí naší provozovny nad rámec běžného režimu úklidových prací.