Český BrodOficiální stránky města

Městský úřad

Registr oznámení podle zákona 159/2006

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Podávání oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., Zákon č. 216/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen “zákon”), ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
a) jiných vykonávaných činnostech,
b) majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
c) příjmech, darech a závazcích.

Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce. Vymezení, kdo je dle zákona veřejný funkcionář, je v § 2 zákona.

Oznámení se podávají pouze na tomto formuláři formstretzajmu.pdf 876 kB, dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

 

Nahlížení do registru

Každý má právo nahlížet do registru oznámení, a to na základě písemné žádosti zadostonahled.doc 38 kB zadostonahled.doc 38 kB, která obsahuje:
a) jméno a příjmení žadatele
b) datum narození žadatele
c) místo trvalého pobytu žadatele

 

Tuto žádost je třeba:

a) vyplněnou odevzdat do podatelny MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 24 Český Brod.
b) zaslat elektronicky podepsanou dle zákona č. 227/2000 Sb. (o elektronickém podpisu) v platném znění na e-mail: epodatelna@cesbrod.cz

Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno.
Po obdržení přihlašovacího jména a hesla je možné se k registru přihlásit na adrese www.cesbrod.cz/ero

Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Český Brod

Adresa: Sportovní 501
Český Brod 282 01
 
ID datové schránky: k7rzpxf  
IČO: 72496991  
  Referát zaměstnanosti - 1. patro Referát dávek státní sociální podpory - přízemí
Telefon: 950 129 204 950 129 205
Fax: 321 621 414 321 721 600
Otevírací hodiny:
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 11:00
Středa  8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek  8:00 - 11:00
Pátek  8:00 - 11:00 (pouze nové evidence)
Pondělí 8:00 - 11:00, 13:00 - 17:00
Úterý  8:00 - 11:00
Středa  8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00
Čtvrtek  8:00 - 11:00
Pátek  8:00 - 11:00 (pouze nové evidence)
22.08.2006 Odkazy na úřady

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č.106/1999 Sb. a Standardu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě.

1. Název

Město Český Brod

2. Důvod a způsob založení  Město Český Brod vzniklo jako územní samosprávná jednotka ve smyslu hlavy sedmé ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Podle § 1 a § 2 tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.
3. Organizační struktura 

Organigram MěÚ

Rada města

Zastupitelstvo města

Výbory a komise

Příspěvkové organizace

4. Kontaktní spojení  
4.1 Kontaktní poštovní adresa Sídlo náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Budova 1 - náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01

Budova 2 - náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01

4.3 Úřední hodiny

pondělí  8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
úterý  8:00 - 11:00
středa    8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00

Podatelna, Pokladna, CzechPoint
pondělí 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
úterý  8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
středa 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
čtvrtek 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:30
pátek 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

4.4 Telefonní čísla

Podatelna +420 321 612 111
Městská policie +420 736 675 756
Starosta +420 321 612 113
Krizový manažer +420 605 305 104
Pověřenec GDPR +420 227 031 495
Informační centrum +420 321 612 219

Podrobné kontaktní údaje

4.5 Adresa internetových stránek Oficiální stránky města
4.6 Adresa podatelny Náměstí Arnošta z Pardubic 56, Český Brod, 282 01.
Datové zprávy na technických nosičích podatelna nepřijímá.
4.7 Elektronická adresa podatelny

Informace o elektronické podatelně

Podrobné kontaktní údaje

4.8 Datová schránka

Identifikátor datové schránky - jgqbsve

5. Případné platby lze poukázat č. ú.: 9294910237/0100
Hotovostní a bezhotovostní platby lze uhradit také na pokladně MěÚ v úředních hodinách.
6. IČO 00235334
7. Plátce daně z přidané hodnoty CZ00235334
8. Dokumenty  
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Strategický plán

Územní plán

Jednací řád rady města

Jednací řád zastupitelstva města

Další dokumenty

8.2 Rozpočet 

Rozpočet

9. Žádosti o informace Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně přímo na podatelně MěÚ, případně písemně na adresu MěÚ, a to v listinné podobě poštou, dále prostřednictvím elektronické podatelny (bez nutnosti opatření uznávaným elektronickým podpisem) a konečně datovou zprávou do datové schránky města.
10. Příjem podání a podnětů

Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná dožádání lze podat ústně do protokolu nebo písemně přímo na podatelně MěÚ, případně písemně na adresu MěÚ, a to v listinné podobě poštou, dále prostřednictvím elektronické podatelny (opatřené uznávaným elektronickým podpisem) a konečně datovou zprávou do datové schránky města.

11. Předpisy

 

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky ve znění pozdějších předpisů

Usnesení č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ve znění pozdějších předpisů

Úplné znění právních předpisů dostupné zde

Nejdůležitější právní předpisy, kterými se řídí město Český Brod při výkonu své činnosti, a Sbírka zákonů příslušného roku jsou k fyzickému nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři vedení města, Budova 1 - náměstí Husovo 70, Český Brod, 282 01.

11.2 Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky, nařízení, směrnice

Právní předpisy města a jejich evidence jsou k nahlédnutí v kanceláři vedení města.

12. Úhrady za poskytování informací  
12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebníky úhrad

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Zatím nebyla vydána žádná usnesení.
13. Licenční smlouvy  
13.1 Vzory licenčních smluv Město v této době nedisponuje vzory licenčních smluv.
13.2 Výhradní licence Město v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.
14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist