Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 3/2008

  rozpočet 08 ROP 2/2008 ROP 3/2008
PŘÍJMY 165734,00 178 520,39 180 993,29
VÝDAJE PROVOZNÍ -121513,00 -125 270,39 -126 771,29
VÝDAJE INVESTIČNÍ -44 230,00 -69 950,00 -54 222,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK 0,00 -16 700,00 0,00
FINANCOVÁNÍ 0,00 16 700,00 0,00
Saldo 0,00 0,00 0,00

rozpočtové opatření 3/2008

 

Rozpočet 2008

Schválený rozpočet na rok 2008

REKAPITULACE 2007  2008
PŘÍJMY 124 853,86 165 743,00
VÝDAJE PROVOZNÍ -91 277,86 -121 513,00
VÝDAJE INVESTIČNÍ -34 845,00 -44 230,00
PŘEBYTEK/ SCHODEK -1 269,00 0,00
FINANCOVÁNÍ 1 269,00 0,00

Rozpočet 2007

PŘÍJMY

124 853,86

VÝDAJE PROVOZNÍ

-91 277,86

VÝDAJE INVESTIČNÍ

-34 845,00

PŘEBYTEK/ SCHODEK

-1 269,00

FINANCOVÁNÍ

1 269,00

Návrh rozpočtového opatření 4/06

Tento návrh rozpočtového opatření bude projednávat Zatupitelstvo města na svém jednání 6.9.2006. Rozpočet příjmů se navyšuje na 118 460 420 Kč,  rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 82 814 420 Kč, rozpočet investičních výdajů se navyšuje na 29 387 000 Kč. Položka financování se snižuje na 6 259 000 Kč. Rozpočtové opatření č.4 je navrženo na základě skutečností zjištěných k 31.7.2006.

rozpočet

Závěrečný účet města Český Brod za rok 2005

  REKAPITULACE v tis. Kč      
    Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
  PŘÍJMY 126 133 131 851 127 086 96%
  VÝDAJE PROVOZNÍ 74 477 76 861 74 693 97%
  VÝDAJE INVESTIČNÍ 51 772 55 105 50 814 92%
  PŘEBYTEK/ SCHODEK -116 -115 1 579  
  FINANCOVÁNÍ 115 115 -1 579  
  Saldo -1 0 0  

Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000,-Kč.

Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:

Skutečnost celkových příjmů za rok 2005 činila 127 086 300,-Kč, což bylo  96% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy činily 111% upraveného rozpočtu. V příjmových položkách jsou zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.

Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190,-Kč, což bylo 97% upraveného rozpočtu.

Skutečné čerpání investičních výdajů za rok 2005 činilo 50 814 100,-Kč, což bylo 92% upraveného rozpočtu.Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici. 

Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města  jsou plněny v rozpočtované výši. Byl přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši  5 089 000,-Kč.

Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005  o částku 1 579 tis., která byla použita na  krytí závazků Města.

Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních prostředků na bankovních účtech.

Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810,- Kč. Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 682 460,-Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 446 500,-Kč. 

Závěr zprávy auditora: Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Český Brod za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce majetku, fondů odměn  a hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005.

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist