Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Závěrečné účty

Závěrečný účet Města Český Brod za rok 2003

 

PŘÍJMY

           
ř.
Popis
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
1 Daň z přidané hodnoty 12 300,0 12 700,0 12 700,0 13 585,7 885,7 107%
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 7 600,0 7 600,0 8 300,0 8 831,2 531,2 106%
3 Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti (OSVČ) 4 000,0 4 000,0 4 300,0 4 882,6 582,6 114%
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 550,0 550,0 550,0 522,6 -27,4 95%
5 Daň z příjmů právnických osob 7 600,0 7 800,0 8 200,0 9 016,2 816,2 110%
6 Daň z příjmů práv. osob za obce 3 300,0 3 589,0 3 589,0 3 587,3 -1,7 100%
7 Daň z nemovitostí 3 600,0 3 600,0 3 600,0 3 881,9 281,9 108%
8 Správní poplatky 2 000,0 2 000,0 3 100,0 3 473,6 373,6 112%
9 Místní poplatek za odpad 2 600,0 2 600,0 2 200,0 2 587,7 387,7 118%
10 Výtěžek z VHP 160,0 160,0 160,0 173,1 13,1 108%
11 Místní poplatky (VHP, psi, veřej. prostranství) 1 000,0 1 000,0 1 090,0 1 099,9 9,9 101%
 
DAŇOVÉ PŘÍJMY
44 710,0 45 599,0 47 789,0 51 641,7 3 852,7 108%
12 Školkovné, stravné MŠ Kollárova, Liblice 0,0 0,0 20,0 19,9 -0,1 99%
13 Poplatky od obcí za projednání přestupků 0,0 0,0 30,0 33,6 3,6 112%
14 Příjmy z úroků 500,0 500,0 350,0 127,8 -222,2 37%
15 Pokuty ukládané obcí 200,0 200,0 360,0 723,5 363,5 201%
16 Přijaté neinvestiční dary 0,0 0,0 37,0 37,4 0,4 101%
17 Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 0,0 33,2 33,2 #DIV/0!
18 Ostatní příjmy 0,0 0,0 10,0 25,9 15,9 259%
19 Smluvní pokuta KURS Kolín 0,0 0,0 141,0 141,1 0,1 100%
20 Splátky půjčky Elektroservisu 300,0 300,0 300,0 300,0 0,0 100%
21 Splátka půjčky Sokolu 75,0 75,0 75,0 75,0 0,0 100%
22 Splátky půjčky Technickým službám 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
 
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1 075,0 1 075,0 1 323,0 1 517,2 194,2 115%
  Prodej plynovodu do majetku STP 0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 #DIV/0!
 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,0 0,0 0,0 55,0 55,0 #DIV/0!
23 Dotace na výkon státní správy 13 187,0 13 187,0 13 187,0 13 187,0 0,0 100%
24 Dotace na volby do ZM 0,0 0,0 7,2 7,2 0,0 100%
25 Dotace na referendum 0,0 0,0 99,0 99,0 0,0 100%
26 Dotace na reformu veřejné správy (jednorázová) 8 700,0 8 700,0 8 805,0 8 805,0 0,0 100%
27* Dotace na sociální dávky 15 158,0 15 158,0 14 750,0 14 750,0 0,0 100%
28 Dotace na školství 1 000,0 1 000,0 1 113,1 1 113,1 0,0 100%
29 Dotace na domov důchodců 1 451,3 1 451,3 1 451,0 1 451,0 0,0 100%
30 Platby za žáky z okolních obcí 1 300,0 1 300,0 1 540,0 1 593,6 53,6 103%
31 Převody z hospodářské činnosti 1 700,0 1 700,0 2 700,0 2 200,1 -499,9 81%
32 Dotace na výstavbu bytů (Mozartova, Kounická) 14 130,0 14 130,0 14 184,0 14 183,8 -0,2 100%
33 Dotace na obnovu lesních porostů 0,0 0,0 29,1 324,5 295,4 1115%
34 Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře 0,0 0,0 16,3 62,0 45,7 380%
35 Dotace na VPP 0,0 0,0 100,0 246,9 146,9 247%
35a* Dotace na systém EVA 0,0 0,0 151,0 151,0 0,0 100%
35b* Dotace na vybavení IT 0,0 0,0 50,0 50,0 0,0 100%
36 Převod dotace pro základní školy a MŠ ze SR 26 897,0 26 897,0 29 905,4 30 157,8 252,4 101%
 
PŘIJATÉ DOTACE
83 523,3 83 523,3 88 088,1 88 381,9 293,8 100%
 
Příjmy celkem *
129 308,3 130 197,3 137 200,1 141 595,9 4 395,8 103%

 

 

PROVOZNÍ VÝDAJE

           
 
Popis
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
37 Rozpočtová rezerva 512,0 0,0 42,1 0,0 -42,1 0%
38 Daň z příjmu - rozpočtové hospodaření 0,0 421,0 421,0 420,8 -0,2 100%
39 MKIC - příspěvek zřizovatele 1 400,0 1 200,0 1 200,0 1 200,0 0,0 100%
40 Příspěvek zřizovatele NsP 0,0 0,0 1 750,0 1 750,0 0,0 100%
41 Anna - penzion a domov - přísp. zřizovatele 3 750,0 3 500,0 3 700,0 3 700,0 0,0 100%
42 Domov důchodců - státní dotace 1 451,3 1 451,3 1 451,0 1 451,0 0,0 100%
43 Technické služby - příspěvek zřizovatele 6 600,0 6 517,0 6 517,0 6 517,0 0,0 100%
44 Převod dotace na VPP pro Technické služby 0,0 0,0 70,0 125,6 55,6 179%
45 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele 1 730,0 1 600,0 1 695,0 1 695,0 0,0 100%
46 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele 900,0 850,0 870,0 870,0 0,0 100%
47 Převod státní dot. pro MŠ Sokolská (provoz) 2 318,0 2 318,0 2 477,1 2 488,3 11,2 100%
48 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele 900,0 850,0 850,0 850,0 0,0 100%
49 Převod státní dot. pro MŠ Kollárova (provoz) 2 414,0 2 414,0 2 716,6 2 849,9 133,3 105%
50 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele 250,0 240,0 240,0 240,0 0,0 100%
51 Převod státní dot. pro MŠ Liblice (provoz) 770,0 770,0 912,1 914,8 2,7 100%
52 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele 3 120,0 2 950,0 2 950,0 2 950,0 0,0 100%
53 Převod státní dot. pro ZŠ Žitomířská (provoz) 11 615,0 11 615,0 12 498,4 12 454,6 -43,8 100%
54 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 2 450,0 2 300,0 2 360,0 2 360,0 0,0 100%
55 Převod státní dotace pro ZŠ Tyršova (provoz) 9 780,0 9 780,0 11 301,2 11 470,1 168,9 101%
  Příspěvkové organizace celkem 49 448,3 48 355,3 53 558,4 53 886,3 327,9 101%
56 Příspěvek občanům na fasády v MPZ 100,0 0,0 50,0 20,0 -30,0 40%
57 Opravy bytových prostor financované z FRB 0,0 0,0 150,0 220,8 70,8 147%
58 Dopravní obslužnost 1 400,0 1 400,0 1 400,0 1 331,7 -68,3 95%
59 Odvoz odpadu - NYKOS 0,0 83,0 83,0 82,2 -0,8 99%
60 Příspěvky zájmovým organiz. (sport, kultura, zdraví) 170,0 400,0 380,0 398,2 18,2 105%
61 Výdaje na volby do Parlamentu ČR a referendum 0,0 0,0 106,2 106,2 0,0 100%
62 Výdaje na bezpečnostní agenturu (fakturace) 512,0 300,0 468,0 463,9 -4,1 99%
63 Převod dotace do střediska Městské lesy 0,0 0,0 29,1 324,5 295,4 1115%
64 Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře 0,0 0,0 16,3 62,0 45,7 380%
65 Zastupitelé - osobní náklady 1 785,0 1 785,0 1 785,0 1 785,9 0,9 100%
66 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu 19 937,0 19 637,0 19 707,0 19 620,9 -86,1 100%
67 Osobní nákl. zaměstn. bezp. agentury (mzdy policie) 170,0 170,0 300,0 229,1 -70,9 76%
68 Sociální fond (zaměstnanci) 560,0 460,0 460,0 462,8 2,8 101%
69 Doplatky služeb za MŠ Kollárova a Liblice (2002) 0,0 0,0 62,0 62,9 0,9 101%
70* DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu) 15 158,0 15 158,0 14 750,0 11 632,2 -3 117,9 79%
  Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek       0  
71 ORJ 11 ved. finančního odboru 170,0 160,0 160,0 110,6 -49,4 69%
72 ORJ 20 ved. odboru správy majetku 160,0 160,0 160,0 134,7 -25,3 84%
73* ORJ 21 správce výp. techniky 1 850,0 1 800,0 2 121,0 2 172,2 51,2 102%
74 ORJ 22 správce radnice - provoz budov čp.70 a 56 1 470,0 1 400,0 1 410,0 1 227,2 -182,8 87%
75 ORJ 35 ved. stavebního odboru 5,0 5,0 5,0 0,0 -5,0 0%
76 ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí 1 925,0 1 880,0 2 730,0 2 880,0 150,0 105%
77 ORJ 50 tajemník 401,0 401,0 401,0 328,7 -72,3 82%
78 ORJ 55 ved. odboru životního prostředí 205,0 190,0 190,0 171,6 -18,4 90%
79 ORJ 60 ved. odboru dopravy 0,0 0,0 10,0 49,2 39,2 492%
  ORJ celkem 6 186,0 5 996,0 7 187,0 7 074,3 -112,7 98%
  Provozní výdaje celkem * 95 938,3 94 165,3 100 955,1 98 184,6 -2 770,5 97%

 

 

INVESTIČNÍ VÝDAJE

           
 
Popis
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
80 Dotace pro Nemocnici s poliklinikou 2 000,0 1 750,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
81 Výstavba nájemních bytů - Arnošta z Pardubic 1 250,0 1 250,0 1 300,0 1 304,1 4,1 100%
82 Výstavba nájemních bytů (Mozartova, Kounická) 26 000,0 22 900,0 22 900,0 16 419,9 -6 480,1 72%
83 Rekonstrukce domu čp. 25 3 200,0 3 200,0 6 250,0 592,4 -5 657,7 9%
84 Přečerp. stanice Podskalí + ul. Havlíčkova a Podskalí 1 650,0 1 650,0 1 650,0 1 647,4 -2,6 100%
85 Kanalizace a vodovod - Liblice 0,0 0,0 0,0 306,0 306,0 #DIV/0!
86 Kanalizace Krále Jiřího (dopl.) 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 #DIV/0!
87 Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici 785,0 785,0 150,0 0,0 -150,0 0%
88 Veřejné osvětlení 400,0 400,0 630,0 636,5 6,5 101%
89 Rekonstrukce chodníků na náměstí (Arnošta z Pard.) 1 500,0 2 350,0 2 350,0 2 361,1 11,1 100%
90 Rekonstrukce Husova náměstí (projektová příprava) 0,0 0,0 300,0 26,5 -273,5 9%
91 Rekonstrukce ul. Lužická 0,0 3 000,0 2 600,0 2 428,0 -172,0 93%
92 Čekárna BUS - Na Bulánce 33,0 33,0 0,0 0,0 0,0 #DIV/0!
93 Přednádraží - proj. dokumentace 0,0 0,0 0,0 22,8 22,8 #DIV/0!
94 Křižovatka Žižkova-Komenského (zaměření) 0,0 0,0 10,0 10,5 0,5 105%
95 Rekonstrukce budovy čp. 56 9 800,0 9 800,0 10 500,0 10 687,1 187,0 102%
96 Datová síť a související vybavení IT v čp. 56 4 500,0 4 500,0 5 320,0 5 208,6 -111,4 98%
97 Tiskárny pro tisk dokladů (CP, ŘP, atd.) 0,0 50,0 106,0 106,0 0,0 100%
98 Vybavení budovy čp. 56 ( 0,0 0,0 0,0 142,6 142,6 #DIV/0!
99 Nákup pozemků 40,0 40,0 25,0 51,5 26,5 206%
100 Studie ŘRD Kounická, výškopis terénu 0,0 150,0 150,0 154,7 4,7 103%
101 Územní plán 500,0 450,0 450,0 173,1 -276,9 38%

 

 
FINANCOVÁNÍ
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
Rozdíl Skut. - Ro 2/03
Plnění Skut. / Ro 2/03
102 Dlouhod. financ. - prodej CP Český fod peněž. trhu 4 582,0 4 570,0 4 590,0 3 329,7 -1 260,3 73%
103 Dlouhod. financ. - úvěr na výstavbu bytů 14 000,0 12 000,0 11 000,0 0,0 -11 000,0 0%
104 Dlouhod. financování - půjčka z FRB 0,0 0,0 3 150,0 323,9 -2 826,1 10%
105 Použití prostředků z minulého období 350,0 350,0 350,0 -3 632,3 -3 982,3 -1038%
106 Převod z vodohospodářského fondu 5 000,0 5 000,0 5 000,0 4 500,0 -500,0 90%
107 Splátky půjčky SFŽP -5 644,0 -5 644,0 -5 644,0 -5 644,0 0,0 100%
 
Financování celkem
18 288,0 16 276,0 18 446,0 -1 122,7 -19 568,7 -6%

 

REKAPITULACE

       
 
Rozpočet 2003
Ro 1/03
Ro 2/03
Skutečnost k 31.12.2003
PŘÍJMY
129 308 130 197 137 200

141 596

VÝDAJE PROVOZNÍ
-95 938 -94 165 -100 955 -98 185
VÝDAJE INVESTIČNÍ
-51 658 -52 308 -54 691 -42 289
PŘEBYTEK/ SCHODEK
-18 288 -16 276 -18 446 1 123
FINANCOVÁNÍ
18 288 16 276 18 446 -1 123
Saldo
0 0 0 0

 

* ) Rozpočtované příjmy a výdaje jsou oproti RO 02/03 schválenému ZM dle pokynů KÚ a MF zvýšeny o některé dotace přiznané v prosinci 2003,celkem se jedná o rozdíl + 651 000 Kč.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist