Zdravý Brod
Město Český Brod

Sociální oblast

Základní informace k procesu plánování sociálních služeb

Cílem plánování je najít potřebné služby, podpořit jejich rozvoj, směrovat jejich zaměření, posílit komunikaci služeb, odstraňovat slabá místa v systému. Obecně lze říci, že zjišťujeme potřeby obyvatel a hledáme možnosti jejich uspokojování.

Plánování sociálních služeb pomáhá řešit situaci klienta (uživatele), prostřednictvím spolupráce a změny stávajících dostupných nástrojů.

Záměr města v oblasti plánování sociálních služeb

Komunitní plánování vzešlo ze Strategického plánu města. Snahou je zmapovat problematiku sociálních služeb na území města a najít co neefektivnější a nejlacinější řešení, které by pomohlo sociální služby přiblížit co nejširšímu počtu obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. Ke KP SS nás vede snaha vybudovat sociální politiku města. Komunitní plán SS chceme využít jako program víceletého financování pro neziskové organizace, finanční výdaje budou schvalovány RM.

Na plánování se podílejí:

Uživatelé – osoby, které spadají do cílové skupiny sociálních služeb, bez ohledu zda služby využívají reálně

Poskytovatelé – ti kdo poskytují sociální služby, mezi poskytovatele řadíme také pracovníky sociálních odborů.

Zadavatelé – jsou to především místní samosprávy, podílejí se na řízení sociálních služeb a jejich financování.

Základní principy plánování:

Dobrovolnost – každý, kdo se plánování účastní činí tak ze své vlastní vůle.

Rovnost – každý má právo se plánování účastnit, nikdo nesmí být vylučován.

Řešit dosažitelné– záběr změn musí být přiměřený místnímu společenství, podmínkám, lidským a materiálním zdrojům.

Cyklický proces  - problémy a témata se opakují, v plánování se témata probírají opakovaně na nové úrovni vývoje.

Jak se bude plánovat v Českém Brodě?

V čele procesu stojí Řídící skupina, která předkládá návrhy Radě města a Zastupitelstvu.

Na vypracování návrhů se podílejí Pracovní skupiny jsou 3.

1.)    Senioři, zdravotně postižení, duševně postižení, mentálně postižení

2.)    Děti a mládež, osoby v přechodné krizi

3.)    Osoby společensky nepřizpůsobivé a osoby závislé

Průběh plánování naznačuje harmonogram.

Vymezení okruhu plánování

-         zařízení sociálních služeb a služeb souvisejících poskytující své služby na území města Český Brod

-         zařízení sociálních služeb v okrese Kolín, které poskytují služby občanům města Český Brod, případně zařízení mimo okres Kolín, které uspokojují nebo mohou uspokojovat potřebu občanů města

-         v rámci oblastí strategického plánu se bude jednat o oblasti 4 Bydlení (cíle 4.1 Rozvoj individuálního bydlení a bytové výstavby), 5 Zdravotnictví a sociální služby (cíle 5.2, 5.3 a 5.4), 6 Bezpečnost (cíle 6.2 Prevence a 6.3 Bezpečnost občanů a jejich majetku).

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist