Životní situace - Podnikání

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele
4. Základní informace k životní situaci Podnikání v zemědělství se řídí zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Fyzická osoba - žadatel, pro právnickou osobu podává žádost osoba vykonávající funkci statutárního orgánu, prokurista. V této věci dále může jednat zmocněnec na základě písemné plné moci.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu jako soustavnou a samostatnou činnost vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku, za podmínek stanovených tímto zákonem a která, pokud jde o osobu fyzickou
- je plně svéprávná,
- má trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie,
- pohovorem před obecním úřadem obce s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka českého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující se k běžným situacím denního života a podnikání,
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, vlastními slovy, sdělit jeho obsah.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající rostlinné výrobky a nezpracované živočišné výrobky, nepodléhá evidenci zemědělského podnikatele podle uvedeného zákona.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Písemným podáním žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele, oznámení změn, doplnění a žádosti o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele. Podání lze učinit osobně nebo v zastoupení.
8. Na které instituci životní situaci řešit

Zemědělského podnikatele zaeviduje kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Evidenci zemědělských podnikatelů zákon svěřil od 1.5.2004 obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, takovým úřadem je Městský úřad Český Brod, kde tuto agendu vykonává odbor dopravy a obecní živnostenský úřad .

Korespondenční adresa: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod.
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka jgqbsve

Adresa pro osobní návštěvu: odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, pracoviště  nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod v přízemíbudovy nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod číslo dveří 8:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Průkaz totožnosti
Zmocněnec plnou moc
Doklad o zaplacení správního poplatku (ústřižek složenky, výpis z účtu, stvrzenka z pokladního bloku).
Doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž podnikatel umístil sídlo, liší-li se od bydliště, nebo má-li bydliště na adrese sídla ohlašovny

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při osobním jednání obdržíte formulář na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad v Českém Brodě, nám. Arnošta z Pardubic 56, v přízemí budovy, kancelář č. 8.

Formuláře lze stáhnout z webových stránek www.eagri.cz v sekci portál farmáře pod kolonkou evidence zemědělských podnikatelů

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek za zápis zemědělského podnikatele do evidence je: 1000,- Kč.

Správní poplatek za změnu skutečností v evidenci zemědělského podnikatele:   500,- Kč.

Změna zápisu identifikačních údajů v evidenci zemědělského podnikatele: 100,- Kč

Poplatek se hradí v hotovosti v pokladně města na adrese nám. Arnošta z Pardubic  56, Český Brod, pokladna přijímá též platby kartou. Poplatek lze též uhradit složením finanční hotovosti na účet Města Český Brod číslo účtu: 9294910237/100.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Splňuje-li žadatel podmínky stanovené zákonem a jeho žádost je bez závad, obecní úřad obce s rozšířenou působností jej do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Zemědělský podnikatel je povinen oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny údajů zapisovaných do této evidence, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy k těmto změnám došlo; tuto povinnost zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel, ve veřejném rejstříku nebo v agendovém informačním systému cizinců. Na základě oznámení změny podnikatelem nebo na základě informace poskytnuté ze základních registrů, veřejného rejstříku, z agendového informačního systému evidence obyvatel  nebo  z agendového informačního systému cizinců  týkající se údajů zapisovaných do evidence zemědělského podnikatele provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a na vyžádání vydá zemědělskému podnikateli změnové osvědčení o zápisu do evidence. 

Přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení podle věty první, nebo dnem pozdějším, uvedeným v oznámení. Na základě oznámení provede obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis do evidence zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vyřadí zemědělského podnikatele z evidence, jestliže:

a) neprovozuje více než 24 kalendářních měsíců zemědělskou výrobu,
b) zemřel, jde-li o osobu fyzickou
c) zanikl, jede-li o osobu právnickou
d) podnikatel o to sám požádá
e) mu byl uložen zákaz činnosti týkající se zemědělské výroby, jde-li o osobu fyzickou

O vyřazení provede obecní úřad obce s rozšířenou  působností zápis do evidence  zemědělského podnikatele a informuje zemědělského podnikatele o provedeném zápisu. O vyřazení z evidence zemědělského podnikatele rozhodne obecní úřad usnesením.Usnesení podle písmene b) a c) se pouze poznamenává do spisu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít S kvalifikovaným elektronickým podpisem lze využít elektronickou podatelnu na adrese centrální  elektronické podatelny  epodatelna@cesbrod.cz  nebo datovou schránku jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.
18. Jaké jsou související předpisy Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Podání podnětu vyjadřujícího nesouhlas se zápisem v evidence zemědělského podnikatele s uvedením důvodu tohoto nesouhlasu. Podnět lze podat u orgánu, který zápis provedl.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provozuje zemědělskou výrobu bez zaevidování nebo uvede nesprávné údaje v žádosti o zápis do evidence nebo jako zemědělský podnikatel nesplní povinnost ohlásit změny a doplnění údajů týkajících se evidence zemědělského podnikatele. Za přestupek lze uložit pokutu do výše 50.000 Kč.
21. Nejčastější dotazy

Co se rozumí zemědělskou výrobou?

Zemědělskou výrobou včetně hospodaření na vodních plochách se rozumí

a) rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčivých a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků,
b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní,
c) produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetického materiálu a získávání zárodečných materiálů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b),
d) výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin,
e) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby,
f) chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
g) hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu,
h) hospodaření s vodou pro zemědělské a lesnické účely.

Pokud jsem zaevidován jako zemědělský podnikatel, mohu poskytovat služby svojí zemědělskou technikou pro jiné subjekty?

Zemědělský podnikatel podle tohoto zákona je oprávněn rovněž poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí prostředky nebo zařízení sloužící zemědělskému podnikateli k zemědělské výrobě.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Jediným oficiálním zdrojem právních předpisů je Sbírka zákonů České republiky, přičemž kterýkoliv výklad právních předpisů v České republice nemá obecně závazný charakter.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Zveřejněné životní situace a návody z oblasti podnikání.

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist