Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Všechny aktuality

Vyjádření vedení města k návrhu regulačního plánu

Vážení občané,

v posledních týdnech hýbe naším městem projednávání návrhu regulačního plánu městské památkové zóny a jejího okolí. Dne 13. 5. 2019 proběhlo veřejné projednání za účasti zpracovatele, arch. Jaromíra Myšky, a 20. 5. 2019 skončila lhůta k podání námitek a připomínek proti tomuto návrhu.                            

 Vedení města vnímá, že návrh, který byl představen na webu města a který jsme se ve snaze o maximální otevřenost rozhodli otisknout jako zvláštní přílohu dubnového zpravodaje, vyvolal dlouhou řadu nesouhlasných reakcí občanů a vlastníků nemovitostí v centru města. O tom svědčí i počet podaných námitek a připomínek proti předloženému návrhu došlých na městský úřad v zákonné 7 denní lhůtě. Z projednání návrhu vyplynulo, že obyvatelé centra města považují návrh regulačního plánu za příliš restriktivní a omezující ve vztahu ke svým vlastnickým právům. V některých případech sehrála svoji roli i různá nedorozumění či zavádějící informace. Do velké míry oprávněně negativně je pociťována tzv. nepřekročitelná čára zástavby, tedy navržený zákaz stavět za touto čarou a také různé veřejně prospěšné stavby „umístěné“ zpracovatelem na soukromých pozemcích. Dalším horkým tématem, o němž se intenzivně diskutuje, jsou veřejná prostranství a jejich podoba, zejména pak dopravní režim na obou českobrodských náměstích.   

Je potřeba říci, že regulační plán je velmi potřebný dokument, který pro vymezenou oblast zpřesní regulativy stanovené územním plánem. K jeho pořízení jsme se zavázali v územním plánu, který také obsahuje jeho podrobné zadání. Potřeba regulačního plánu vyplývá i z faktu, že centrum Českého Brodu je od roku 1990 městskou památkovou zónou. Cílem dokumentu je zachování historické a urbanistické podoby města pro příští generace. Plán dále představuje transparentní pravidla pro veškeré stavební aktivity v centru. Bude vodítkem pro stavebníky, ochranou pro sousedy a v neposlední řadě také oporou pro stavební úřad, jak zabránit nepříjemným excesům, které může vytvořit ekonomický tlak na využití území. Projevy ekonomického tlaku již vidíme nyní v některých lokalitách plánované bytové výstavby (Malechov). A v neposlední řadě nám přijetí regulačního plánu velmi pomůže při získávání dotační podpory na obnovu kulturních památek.

 Aby mohl být návrh regulačního plánu schválen, musí obstát v této veřejné debatě. Jak se ukázalo, tak v podobě, v jaké byl zpracován a předložen, návrh neobstál a musí být přepracován. Návrh sice neobstál, ale osvědčil se postup, který počítá s participací veřejnosti na jeho vytváření. V žádném případě nechceme tzv. protlačit návrh, proti němuž se zvedla velká vlna nesouhlasu. Navíc, mnohým výhradám je nutné dát za pravdu. Návrh regulačního plánu chceme výrazně přepracovat a po té bude následovat nové veřejné projednání. Opakující se námitky bychom rádi zobecnili do změny, která bude pro vlastníky nemovitostí podstatně méně omezující a umožní výstavbu na jejich pozemcích. Tam, kde to bude možné, budeme veřejnou vybavenost situovat na městské pozemky. Dojde k vypuštění slepých ulic i k vypuštění navrženého rozšíření Žitomířské ulice, úpravě prostoru ZZN i posunu kruhového objezdu u Penny. Pokud jde o dopravní režim v centru, zde se dostáváme k nepravdivým fámám či nepochopení, která po městě kolují. Nikdy nebyl, není a nebude plánován zákaz vjezdu aut na náměstí ani zákaz parkování. Součástí návrhu bylo tzv. zklidnění dopravy, tedy zrovnoprávnění chodců, cyklistů a dalších účastníků provozu s auty. Je jasné, že na dopravě zákazníků jsou závislé všechny provozovny v centru, stejně tak řada obyvatel využívá auto při návštěvě úřadu nebo pošty.  Proto zcela vylučujeme zavádění zákazu vjezdu a zákazu parkování v centru města. Není navržena ani redukce zeleně, jak se uvádí v některých připomínkách, ale jen ponechán prostor pro budoucí projekt rekonstrukce nejcennější části našeho města, tedy náměstí. Přesto chceme vypustit například možnost zástavby prostoru mezi městským úřadem a sokolovnou.

Za krajně nešťastné bychom pokládali zastavení prací na regulačním plánu, a to jak z hlediska veřejného zájmu na ochraně území, tak z hlediska hospodárnosti. Věříme, že po vyhodnocení a zapracování všech námitek a připomínek lze dospět k takové podobě návrhu regulačního plánu, který bude pro všechny občany, podnikatele, i ostatní uživatele centra města přijatelný.                         

Bc. Jakub Nekolný, starosta města

Mgr. Tomáš Klinecký, místostarosta města                       

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist