Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Občanské aktivity

Vyhlášení místního referenda

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Vyhlášení místního referenda.
4. Základní informace
k životní situaci

Místní referendum je institutem přímé demokracie. Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místním referendu“). V místním referendu rozhodují oprávněné osoby formou souhlasu či nesouhlasu o konkrétně položených otázkách, které patří do samostatné působnosti města.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Místní referendum se koná, jestliže

 • se na tom usnese zastupitelstvo města
 • přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen „návrh přípravného výboru“) a zastupitelstvo města rozhodne o jeho vyhlášení.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Návrh přípravného výboru může být podán, pokud jej podpořilo svým podpisem 20% oprávněných osob.

Oprávněnou osobou je každá osoba, která má právo volit do zastupitelstva města Český Brod a nejsou u ní překážky ve výkonu práva hlasovat v místním referendu podle § 4 zákona o místním referendu.

Přípravný výbor tvoří pro účely místního referenda nejméně tři oprávněné osoby, nestanoví-li podmínky ustavení přípravného výboru zvláštní právní předpis (např. § 21 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů)

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Podáním návrhu na konání místního referenda.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor Městskému úřadu Český Brod, který posoudí předložený návrh přípravného výboru.

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, 
S kým: odbor vnitřních věcí, Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro, číslo dveří 15, 16

Kdy: V úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.).

Návrh je rovněž možné zaslat poštou nebo předat osobně na podatelně městského úřadu.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou

Návrh přípravného výboru musí obsahovat:

 • označení území, na němž se konání místního referenda navrhuje,
 • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 • odůvodnění návrhu,
 • odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce, popřípadě statutárního města,
 • označení zmocněnce z členů přípravného výboru,
 • jména a příjmení členů přípravného výboru, jejich datum narození, místo, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, kterým se rozumí adresa pobytu (dále jen "adresa") a jejich vlastnoruční podpisy.

Přílohu návrhu přípravného výboru, která je jeho součástí, tvoří podpisová listina s očíslovanými podpisovými archy. Každý podpisový arch podpisové listiny musí obsahovat:

 • označení území, na němž se má místní referendum konat,
 • znění otázky, popřípadě otázek, navržené k rozhodnutí v místním referendu,
 • jména a příjmení členů přípravného výboru a jejich adresu,
 • upozornění pro oprávněné osoby podporující konání místního referenda tohoto znění: "Ten, kdo podepíše vícekrát tentýž návrh na konání místního referenda nebo kdo podepíše podpisovou listinu, ač není oprávněnou osobou podle zákona o místním referendu, nebo kdo v podpisové listině uvede nepravdivé údaje, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 3 000 Kč."

Oprávněná osoba podporující konání místního referenda uvede na podpisovém archu své jméno, příjmení, datum narození, adresu a připojí vlastnoruční podpis.

Návrh přípravného výboru a podpisové listiny nesmí být vystaveny v prostorách státních orgánů a orgánů územní samosprávy.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není stanoven.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Návrh přípravného výboru spolu s přílohou předkládá přípravný výbor městskému úřadu, který posoudí předložený návrh přípravného výboru ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho podání; jestliže v návrhu přípravného výboru neshledá nedostatky, neprodleně po uplynutí této lhůty písemně vyrozumí zmocněnce. Nemá-li návrh přípravného výboru náležitosti stanovené zákonem o místním referendu nebo obsahuje-li nesprávné nebo neúplné údaje, městský úřad neprodleně písemně vyzve zmocněnce, aby takové nedostatky ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než 7 dnů, odstranil. Současně městský úřad návrh přípravného výboru zmocněnci podle potřeby vrátí a o tomto postupu učiní zápis a přiloží k němu kopii návrhu přípravného výboru. V případě, že městský úřad nevyrozumí zmocněnce o tom, že návrh přípravného výboru nemá nedostatky, nebo ho nevyzve k jejich odstranění, považuje se takový návrh přípravného výboru po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho podání za bezvadný. Bezvadný návrh přípravného výboru předloží rada obce k projednání zastupitelstvu obce na jeho nejbližším zasedání. Na doručování písemností se použijí ustanovení správního řádu.

Vyhlášení místního referenda na návrh přípravného výboru

Zastupitelstvo města rozhodne po předložení bezvadného návrhu radou města na svém nejbližším zasedání usnesením:

 • o vyhlášení místního referenda, jestliže lze o navržené otázce místní referendum konat, a zároveň stanoví den jeho konání,
 • o tom, že místní referendum nevyhlásí, jestliže o navržené otázce nelze místní referendum konat.

Zastupitelstvo města neprodleně vyrozumí zmocněnce o přijatém usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů; usnesení zastupitelstva města se vyvěsí neprodleně po dobu 15 dnů na úřední desce města. Obdobně postupuje příslušné zastupitelstvo při vyhlášení místního referenda na základě rozhodnutí soudu.

Zastupitelstvo města může o otázce navržené k rozhodnutí v místním referendu rozhodnout bez vyhlášení místního referenda; o tomto rozhodnutí neprodleně písemně vyrozumí zmocněnce. Prohlásí-li zmocněnec ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto vyrozumění, že na konání místního referenda trvá, zastupitelstvo města na svém nejbližším zasedání místní referendum vyhlásí. V této lhůtě nelze vykonat rozhodnutí zastupitelstva o navržené otázce bez vyhlášení místního referenda. Toto rozhodnutí pozbývá dnem vyhlášení místního referenda platnosti. Ode dne vyhlášení místního referenda do dne vyhlášení jeho výsledků nepřísluší orgánům města rozhodovat o věci, která je předmětem otázky ve vyhlášeném místním referendu.

Vyhlášení místního referenda z rozhodnutí zastupitelstva města:

Zastupitelstvo města může rozhodnout o konání místního referenda prostou většinou hlasů všech členů zastupitelstva města. V usnesení o vyhlášení místního referenda se uvedou náležitosti podle § 10 odst. 1 písm. a) až d) zákona o místním referendu. Vyhlášením místního referenda ve městě se rozumí vyvěšení usnesení zastupitelstva města o vyhlášení místního referenda na úřední desce městského úřadu po dobu 15 dnů.

Den konání místního referenda:

Místní referendum se koná nejpozději do 90 dnů po dni jeho vyhlášení, není-li v návrhu přípravného výboru uvedena doba pozdější. Dnem vyhlášení místního referenda je první den vyvěšení usnesení zastupitelstva města na úřední desce městského úřadu. Koná-li se místní referendum z rozhodnutí zastupitelstva města, nesmí být den konání místního referenda stanoven tak, aby připadl do následujícího funkčního období zastupitelstva města.

Společné konání místního referenda:

Návrhy přípravného výboru se posuzují jednotlivě v pořadí, v jakém byly podány městskému úřadu. Zastupitelstvo města rozhodne, že místní referendum o později podaném návrhu přípravného výboru nevyhlásí, jestliže jde o obsahově stejnou otázku, nebo se později podaný návrh přípravného výboru obsahově vzájemně vylučuje s dříve podaným návrhem přípravného výboru.

Společně lze konat místní referendum, je-li podáno více návrhů přípravného výboru, popřípadě rozhodne-li o konání místního referenda zastupitelstvo města.

Okrsková (místní) komise je kolektivní orgán, který zajišťuje přípravu a řízení hlasování a zjišťování jeho výsledků. Okrsková komise plní úkoly v hlasovacím okrsku; místní komise řídí hlasování v obci. Okrsková komise a místní komise jsou nejméně čtyřčlenné. Členem příslušné komise může být jen oprávněná osoba, u níž nenastala překážka ve výkonu práva hlasovat v místním referendu.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Další účastníci řešení nejsou.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Další činnosti nejsou stanoveny. 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související
předpisy

Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.150/2002 Sb., soudně řád správní, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Návrh na vyslovení neplatnosti hlasování nebo neplatnosti rozhodnutí v místním referendu podle ustanovení § 91a) soudního řádu správního, může podat u soudu každá oprávněná osoba nebo přípravný výbor, mají-li za to, že:
 • došlo k takovému porušení ustanovení tohoto zákona, které mohlo ovlivnit jeho výsledek,
 • bylo konáno místní referendum o věci, která nepatří do samostatné působnosti obce nebo statutárního města, nebo
 • bylo konáno místní referendum o věci, o níž místní referendum nelze konat; návrh je třeba podat nejpozději do 10 dnů po vyhlášení výsledků hlasování.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Přestupku se dopustí:
 • oprávněná osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k témuž návrhu přípravného výboru více než jednou,
 • fyzická osoba, která úmyslně podepíše podpisovou listinu k návrhu přípravného výboru, ač není oprávněnou osobou,
 • fyzická osoba, která v podpisové listině uvede nepravdivé údaje. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 3 000 Kč.

Na přestupek a jeho projednání se vztahuje zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, výkon této působnosti je výkonem přenesené působnosti obce.

Nebude-li zastupitelstvo obce nebo jiný orgán obce postupovat v souladu s rozhodnutím soudu o povinnosti vyhlásit místní referendum nebo s rozhodnutím přijatým v místním referendu konaném v záležitosti samostatné působnosti obce, vyzve ředitel krajského úřadu zastupitelstvo obce, aby do 2 měsíců zjednalo nápravu. Jestliže tak zastupitelstvo obce neučiní, oznámí krajský úřad neprodleně tuto skutečnost Ministerstvu vnitra, které zastupitelstvo obce rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí může obec podat žalobu k soudu. 
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Ministerstvo vnitra
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Hlasování v místním referendu 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149,  e-mail: uldrichova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
01.02.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
01.02.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoveno
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist