Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Registrace vozidel

Vydání parkovací karty

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování(název) životní situace

Vydání parkovací karty

4. Základní informace
k životní situaci

Týká se vydání parkovací karty pro lokalitu I., platné od 1. 1. 2019 a parkovací karty pro lokalitu II., platné od 1. 1. 2020. 

Do lokality I. spadá: náměstí Husovo, náměstí Arnošta z Pardubic, ulice Tyršova, Suvorovova a Krále Jiřího (od náměstí po ulici Kollárova) – místa označená pro parkování.

Do lokality II. spadá: ulice Pod Velkým Vrchem, Slezská, Jugoslávská, Moravská, Bulharská, Ruská, Slovenská, Marie Majerové, Lužická, Za Svitavkou, Za Pilou, Zborovská a Klučovská č. p. 779.

Jednorázové bezplatné parkovací karty pro návštěvníky MěÚ Český Brod jsou nepřenosné, s omezením na konkrétní registrační značku a držitele. Platí pouze na vyhrazená parkovací místa před budovou č.p. 56 a č.p. 70 na vyznačenou nezbytně nutnou dobu.

Předplacená parkovací karta je přenosná, bez omezení na konkrétní vozidlo nebo konkrétní osobu jejího držitele s platností jeden rok.

Parkovací karta je možností pro parkování v souladu s nařízením města, nikoliv nárokem na zajištění parkovacího místa.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)

Žadatel jedná samostatně nebo může mít zástupce na základě plné moci. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.

6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

O vydání parkovací karty mohou žádat pouze:

    • Vlastníci nemovitostí, fyzické osoby s trvalým pobytem v dané lokalitě,
    • Fyzická nebo právnická osoba s provozovnou nebo sídlem firmy v dané lokalitě
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Na obecním úřadě obce Český Brod podat žádost o vydání parkovací karty.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Na obecním úřadě obce v rezervačním systému na registru vozidel (u jednorázových karet na podatelně). V úředních hodinách na adrese Arnošta z Pardubic 56, Český Brod.

Stejné jako bod 9.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Na obecním úřadě obce Český Brod v rezervačním systému na registru vozidel

nebo se obraťte se na MěÚ Český Brod – odbor dopravy a obecní živnostenský úřad, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01 Kancelář č. 10, Antonie Kolingerová

Úřední hodiny: PO: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00

                      ÚT: 08,00-11,00

                      ST: 08,00-11,00 a 12,00 – 17,00 

                      ČTa Pá po telefonické domluvě

Do 10. 1. 2020 se vydávají parkovací karty i ve čtvrtek v čase od 8-11h a od 12-14:30h.

Jednorázové parkovací karty se vydávají na podatelně v budově úřadu, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod 282 01

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
  1. Doklad o místě trvalého pobytu fyzické osoby – občanský průkaz, doklad o sídle nebo provozovně právnické nebo podnikající fyzické osoby – výpis z živnostenského rejstříku.
  2. U vlastníků nemovitostí doložit výpisem z katastru nemovitostí, případně lze ověřit při předložení žádosti náhledem do katastru nemovitostí.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o vydání parkovací karty.

Tištěné formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě, odbor dopravy, formulář ke stažení zde parkovaci_karta_2019.doc 411 kB

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit

Lokalita I.
Podnikající fyzické a právnické osoby - 5.000,- Kč/rok, každá další karta je navýšena vždy o 2.000,- Kč.
Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí - 2.000,- Kč/rok/č.p., nebo bytovou jednotku na shodném č. p.. Druhá a každá další karta 5.000,- Kč/rok/shodné č. p., nebo shodnou bytovou jednotku.

Lokalita II.

Podnikající fyzické a právnické osoby - 500,- Kč/rok, každá další karta je navýšena vždy o 5.000,- Kč.

Fyzické osoby s trvalým pobytem nebo vlastníci nemovitostí – 1. parkovací karta 50,- Kč/rok, 2. Parkovací karta 500, Kč/rok, každá další karta je navýšena vždy o 5.000,- Kč/rok.

V případě vydání parkovací karty na období kratší než 1 rok se cena krátí poměrnou částkou na započaté měsíce.

Poplatek se hradí na pokladně MěÚ a lze platit i platební kartou.

V případě ztráty, krádeže nebo poškození parkovací karty může její držitel požádat o vydání nové parkovací karty, přičemž je povinen zaplatit cenu stanovenou v souladu s cenovými předpisy (Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů) a dle schváleného ceníku.

13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Na počkání.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace

Osoba zastupující žadatele s plnou mocí. 

15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Parkovací karta musí být po celou dobu stání silničního motorového vozidla v dané lokalitě viditelně umístěna za předním sklem vozidla. Nesmí být ani částečně zakrytá tónováním skla, libovolnými nálepkami nebo jinými předměty. Parkovací karta musí být umístěna lícovou stranou obsahující údaje o zaplacení ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy, nebo o platnosti parkovací karty směrem ven z vozidla tak, aby tyto údaje byly čitelné při pohledu zvenku.

Řidiči motocyklu, čtyřkolek nebo automobilů s otevřenou střechou si parkovací kartu ponechá u sebe a na požádání Městské policie Český Brod je povinen parkovací kartu předložit ke kontrole.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související
předpisy

Nařízení města Český Brod č. 13/2018 a nařízení č. 9/2019, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel jen za sjednanou cenu.

19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Kontrola nad dodržováním povinností stanovených tímto nařízením (č. 13/2018), je prováděna dle zvláštních právních předpisů (zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů), a to strážníky Městské policie Český Brod. Porušování povinností stanoveným tímto nařízením lze postihovat podle zvláštních právních předpisů (Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů).
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace

Povinnost uhradit stanovenou cenu se nevztahuje na vozidla přepravující osobu, která je držitelem průkazu ZTP a ZTP/P. Vozidlo musí být označeno parkovacím průkazem dle vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, přílohy č. 13.

Parkovací karta nesmí být jakkoli upravována, duplikována nebo kopírována, jinak je neplatná.

V případě zjištění neplatnosti parkovací karty může být karta odejmuta bez náhrady.

Počet parkovacích karet se rozlišuje pro vlastníky nemovitostí a pro osoby s trvalým pobytem. Pokud na jednou č. p. žije více osob a jedna je zároveň vlastník, zažádá si o 1. parkovací kartu a druhá osoba s trvalým pobytem (i když je třeba také vlastník) si zažádá také o 1. parkovací kartu. Budou mít tedy obě karty za poplatek 50,- Kč a ne první za 50,- Kč a druhou za 500,- Kč (příklad k Lokalitě II.).

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Na ODŽÚ MěÚ Český Brod, osobně, nebo na tel. č. 321 612 203.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod - odbor dopravy a obecní živnostenský úřad.
26. Kontaktní osoba  
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1. 1. 2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3. 1. 2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

 

   

 

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist