Životní situace - Užití znaku města Český Brod

Užití znaku města Český Brod

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Užití znaku města Český Brod
4. Základní informace
k životní situaci
Použití znaku města Český Brod k propagaci či jinému účelu, je možné pouze po předchozím souhlasu rady města Český Brod a za úplatu. Bez výslovného souhlasu rady města Český Brod mohou znak města Český Brod používat pouze město Český Brod samo, orgány města, příspěvkové organizace zřízené městem Český Brod, organizace podporující město a organizace podporované městem formou příspěvků a grantů, za podmínky, že bude vždy dodrženo grafické vyobrazení znaku města.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatelem je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o použití znaku města Český Brod.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podmínky a postup řešení životní situace stanoví Pravidla pro užívání znaku města Český Brod, schválená radou města dne 02.08.2012 usnesením č. 200/2012.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Žadatel předloží písemně žádost o souhlas prostřednictvím Odboru tajemníka, MěÚ Český Brod. Žádost musí obsahovat: identifikaci žadatele, účel, způsob a dobu užití znaku, a grafický návrh uplatnění znaku.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Žádost lze podat prostřednictvím Městského úřadu Český Brod, odboru tajemníka, na podatelně Městského úřadu města Český Brod nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Městský úřad Český Brod
S kým: Kancelář vedení města, Martina Vlastníková. Tel: 321 612 119 vlastnikova@cesbrod.cz
Kdy:  V úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.), další dny po telefonické dohodě.
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou požadovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář žádosti o udělení souhlasu k užití znaku města Český Brod. Není podmínkou, aby byla žádost podána prostřednictvím tohoto formuláře.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Souhlas s užitím znaku je za úplatu a to jednorázovou paušální částku 1.000 Kč. Tato částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemného souhlasu rady města na pokladně Městského úřadu Český Brod.V případě nedodržení lhůty splatnosti si rada města vyhrazuje právo udělený souhlas zrušit. Rada města může na základě posouzení důvodů užití znaku města Český Brod platbu za užití prominout.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Žádost bude předložena na nejbližším jednání rady města, poté bude žadatel o výsledku jednání písemně vyrozuměn.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Uživatel znaku města Český Brod je povinen dodržet specifikaci uvedenou v příloze č. 1 Pravidel pro užívání znaku města Český Brod a případné podmínky města Český Brod pro jeho užití a nedopustit, aby došlo ke zneužití znaku nebo dobrého jména města Český Brod.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Adresa e-podatelny: epodatelna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Dle § 34a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Porušení povinností požádat o souhlas s užitím znaku města Český Brod nebo úmyslné poškození, zneužití nebo znevážení znaku města Český Brod je postižitelné jako přestupek (§ 46 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – se sankcí až do výše 30.000 Kč nebo § 42 odst. 1 písm. a zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů – se sankcí až do výše 3.000 Kč).
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace V odůvodněných a naléhavých případech je oprávněn rozhodnout o užití znaku města Český Brod pro nezbytně nutnou dobu starosta města.
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor tajemníka Městského úřadu Český Brod
26. Kontaktní osoba Martina Vlastníková
PR manažer
náměstí Husovo 70
282 01  Český Brod
tel.: 321 612 119; mob.: 733 384 871; e-mail: vlastnikova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
3.8.2012
28. Popis byl naposledy
aktualizován
3.8.2012
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist