Životní situace

Ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže
4. Základní informace
k životní situaci
Na základě ustanovení § 14 zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů je uživatel rybářského revíru povinen a rybníkář (subjekt hospodařící na rybochovném zařízení) oprávněn navrhnout rybářskou stráž.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba, která je navržena uživatelem rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu a která je starší 21 let, splňuje podmínku bezúhonnosti, je způsobilá k právním úkonům, je zdravotně způsobilá pro výkon funkce rybářské stráže, prokázala znalost práv a povinností rybářské stráže podle zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů a znalost souvisejících právních předpisů a složí před příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností slib.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Na návrh uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoví, odvolá či zruší rybářskou stráž příslušnou podle místa trvalého bydliště navrhované osoby.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním návrhu uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu na ustanovení, odvolání či zrušení rybářské stráže navrhované fyzické osoby splňující podmínky dle odstavce pátého.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Žádost o ustanovení rybářské stráže od příslušného uživatele rybářského revíru či jiného oprávněného subjektu, lékařskou zprávu, fotografii a osvědčení o vykonané zkoušce pro výkon funkce rybářské stráže.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
V případě doložení požadovaných dokladů bezodkladně.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Nelze řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů, vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona o rybářství.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Nejsou specifikovány.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Žádné sankce nemohou být uplatněny. Jedinou výjimkou je případ, kdy uživatel rybářského revíru nenavrhne rybářskou stráž, v tom případě se bude jednat o přestupek.
21. Nejčastější dotazy Může rybářská stráž kontrolovat i na jiném revíru, než pro který byla ustanovena? 

Ne, rybářská stráž na jiném revíru kontrolovat nemůže, ale může podat oznámení příslušnému orgánu podle charakteru zjištěné skutečnosti.
22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Český rybářský svaz, Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10, www. rybsvaz.cz

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
Nejsou specifikovány.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist