Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Rozpočtová opatření

Úprava rozpočtu září 2005 - rozpočtové opatření 3/05

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 03/05. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 4.046.800 Kč ze 128.103.200 Kč na 132.150.000 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 1.861.200 Kč  z 75.438.800 Kč na  77.300.000 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 2.185.000 Kč z 52.780.000 Kč na 54.965 000 Kč. Schodek rozpočtu zůstává nezměněn ve výši 115.000 Kč.

  PŘÍJMY v tisících Kč  
ř. Popis Rozpočet 2005 RO 01/05 RO 02/05 RO 03/05   č.úpr.
1 Daň z přidané hodnoty 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00  
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 8 700,00 8 700,00 8 700,00 9 000,00 300,00 1
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 4 900,00 4 900,00 4 900,00 5 200,00 300,00 2
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 580,00 580,00 580,00 580,00    
5 Daň z příjmů právnických osob 8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 500,00 200,00 3
6 Daň z příjmů práv. osob za obce 2 900,00 3 850,00 3 850,00 3 150,00 -700,00 4
7 Daň z nemovitostí 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00    
8 Správní poplatky 3 500,00 3 500,00 3 500,00 5 000,00 1 500,00 5
9 Místní poplatek za odpad 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00    
10 Odvod výtěžku z provozování VHP 200,00 200,00 300,00 300,00    
11 Místní poplatky (VHP, psi, veřej. prostr., ubyt.) 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 000,00 -200,00[1] 6
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 880,00 52 830,00 52 930,00 54 330,00    
12 Příjmy z prodeje zboží a služeb[2] 0,00 0,00 0,00 0,00    
12a Odvody příspěvkových organizací 0,00 186,00 186,00 186,00    
13 Přijem z pronájmu vodohospodářského majetku  20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00    
14 Příjmy z úroků 50,00 50,00 50,00 70,00 20,00 7
15 Přijaté sankční platby (pokuty) 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00    
16 Přijaté neinvestiční dary 0,00 0,00 0,00 0,00    
17 Přijaté pojistné náhrady 0,00 0,00 0,00 0,00    
18 Ostatní příjmy  50,00[3] 50,00[4] 50,00[5] 50,00[6]    
19 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 15,00 15,00 15,00 15,00    
20 Smluvní pokuta KURS Kolín 0,00 0,00 0,00 0,00    
21 Neproinvestované finance - byt. Moz. a Koun. 0,00 0,00 0,00 0,00    
22 Splátka půjčky Sokolu 75,00 75,00 75,00 75,00    
23 Splátky půjčky od obyvatelstva - FRB 150,00 150,00 150,00 150,00    
  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 21 590,00 21 776,00 21 776,00 21 796,00    
24 Příjmy z prodeje akcií 0,00 0,00 0,00 0,00    
24 Přijaté příspěvky občanů - vod. a kan. Liblice 0,00 0,00 0,00 0,00    
  KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0,00 0,00    
25 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) 14 089,60 14 089,60 14 089,60 14 096,00 6,4 8
25a Účelová dotace na výkon státní správy (p. 4111) 0,00 509,00 509,00 509,00    
26 Dotace na sociální dávky (pol. 4112) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00    
27 Dotace na školství (pol. 4112) 1 430,70 1 430,70 1 430,70 1 430,70    
28 Dotace na domov důchodců (pol. 4112) 1 602,90 1 602,90 1 602,90 1 602,90    
32 Platby za žáky z okolních obcí 1 600,00 1 600,00 1 600,00 1 639,00 39,00 9
33 Platby od obcí za projednání přestupků  50,00 50,00 50,00 42,00 -8,00 10
34 Převody z hospodářské činnosti 9 000,00 9 225,00 9 225,00 10 000,00 775,00 11
35 Převod z vodohospodářského fondu Města 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00    
36 Dotace na obnovu lesních porostů 0,00 0,00 0,00 0,00    
37 Převod státní dotace pro odb. lesní hospodáře 80,00 80,00 80,00 80,00    
37a Dotace na evidenci zem. pod.-státní správa 0,00 0,00 0,00 14,40 14,40 12
38 Dotace na VPP 200,00 200,00 200,00 200,00    
39 Dotace Leccos - rekonstrukce č.p. 12 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 13
40 Dotace na výst. vod. -  Klučovská, Vítězná 300,00 300,00 300,00 300,00    
41 Dotace na výstavbu vod. a kan. Liblice 11 310,00 11 310,00 11 310,00 11 310,00    
41a Dotace St.Č. kraje na vod. a kan. Liblice 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 14
  PŘIJATÉ DOTACE 52 663,20 53 397,20 53 397,20 56 024,00    
  Příjmy celkem 126 133,2 128 003,2 128 103,2 132 150,0    
       
  PROVOZNÍ VÝDAJE v tisících Kč      
  Popis Rozpočet 2005 RO 01/05 RO 02/05 RO 03/05   č.úpr.
42 Rozpočtová rezerva 16,10 82,10 9,10 78,50 69,40 15
43 Daň z příjmu - rozpočtové hospodaření 10,00 710,00 710,00 710,00    
44 MKIC - příspěvek zřizovatele 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 260,00 60,00 16
45 Anna - penzion a domov - přísp. zřizovatele 3 960,00 3 960,00 3 960,00 3 960,00    
46 Domov důchodců - státní dotace 1 602,90 1 602,90 1 602,90 1 602,90    
47 Technické služby - příspěvek zřizovatele 3 800,00 3 800,00 3 800,00 4 800,00 1 000,00 17
48 Převod poplatku za odpad pro TS 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00    
49 Převod dotace na VPP pro Technické služby 100,00 100,00 100,00 100,00    
50 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele 1 750,00 1 750,00 1 750,00 1 750,00    
51 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele 950,00 950,00 950,00 950,00    
52 Převod dot. pro MŠ Sokolská (provoz) 0,00 0,00 0,00 0,00    
53 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele 700,00 700,00 700,00 700,00    
54 Převod dot. pro MŠ Kollárova (provoz) 0,00 0,00 0,00 0,00    
55 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele 200,00 244,00 244,00 244,00    
56 Převod dotace pro MŠ Liblice (provoz) 0,00 0,00 0,00 0,00    
57 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele 2 990,00 2 990,00 2 990,00 2 990,00    
58 Převod dot. pro ZŠ Žitomířská (provoz) 0,00 0,00 0,00 0,00    
59 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 3 070,00 3 070,00 3 070,00 3 070,00    
60 Převod dotace pro ZŠ Tyršova (provoz) 0,00 0,00 0,00 0,00    
  Příspěvkové organizace celkem 23 322,9 23 366,9 23 366,9 24 426,90    
61 Příspěvek občanům na fasády v MPZ 0,00 0,00 0,00 0,00    
62 Opravy bytových prostor financované z FRB 0,00 0,00 0,00 0,00    
63 Dopravní obslužnost 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 300,00    
64 Příspěvek na protidrogovou prevenci 20,00 20,00 20,00 65,00 45,00[7] 18
65 Příspěvky zájm. organiz. (sport, kultura, zdraví) 400,00 600,00 600,00 600,00    
66 Příspěvek na opravu kostela 200,00 200,00 200,00 200,00    
67 Finanční zabezpečení krizových opatření 20,00 20,00 20,00 20,00    
68 Výběrové řízení - NsP 140,00 140,00 140,00 140,00    
69 Výdaje na bezpečnostní agenturu (fakturace) 80,00 80,00 80,00 80,00    
70 Převod dotace do střediska Městské lesy 0,00 0,00 0,00 0,00    
71 Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře 80,00 80,00 80,00 80,00    
72 Zastupitelé - osobní náklady 2 032,00 2 032,00 2 032,00 2 032,00    
73 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu 23 390,00 22 881,00 22 881,00 22 881,00    
73a Převod účelové dotace na výkon státní správy   0,00 509,00 509,00 509,00    
74 Sociální fond (zaměstnanci) 554,40 554,40 554,40 554,40    
75 Nevyčerpané DSP z minulého roku 3 299,20 3 299,20 3 299,20 3 299,20    
76 DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu) 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00    
  Součet ř. 61 - 76 41 515,60 41 715,60 41 715,60 41 760,60    
  Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek            
77 ORJ 11 ved. finančního odboru 170,00 170,00 195,00 195,00    
78 ORJ 15 Městská policie  1 527,00 1 527,00 1 527,00 1 527,00    
79 ORJ 20 ved. odboru správy majetku 1 254,00 1 254,00 1 254,00 1 254,00    
80 ORJ 21 správce výp. techniky 1 550,00 1 550,00 1 550,00 2 300,00 750,00 19
81 ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 000,00 -200,00 20
82 ORJ 35 ved. stavebního odboru 8,00 8,00 8,00 8,00    
83 ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí 2 620,00 2 620,00 2 620,00 2 620,00    
84 ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí  90,00 90,00 90,00 90,00    
85 ORJ 50 tajemník 650,00 650,00 650,00 650,00    
86 ORJ 55 ved. odboru životního prostředí 503,00 503,00 503,00 640,00 137,00 21
87 ORJ 60 ved. odboru dopravy 40,00 40,00 40,00 40,00    
  ORJ celkem 9 612,0 9 612,0 9 637,0 10 324,00    
  Provozní výdaje celkem 74 476,6 75 486,6 75 438,6 77 300,0    
         
  INVESTIČNÍ VÝDAJE v tisících Kč      
  Popis Rozpočet 2005 RO 01/05 RO 02/05 RO 03/05   č.úpr.
88 Dotace pro Nemocnici s poliklinikou 0,00 300,00 300,00 300,00    
89 Přísp. MŠ Kollárova - vzduchotechnika v kuchyni 0,00 0,00 0,00 0,00    
90 Převod investiční dotace od KÚ -lanové hřiště 0,00 0,00 0,00 0,00    
91 ZŠ Žitomířská - oplocení fotb. hřiště, lanové hřiště  0,00 0,00 0,00 0,00    
92 ZŠ Tyršova - elektroinstalace 0,00 0,00 0,00 0,00    
93 ZŠ Tyršova - okna 300,00 300,00 300,00 300,00    
94 Rekonstrukce obřadní síně 400,00 400,00 400,00 550,00 150,00 22
94a Příspěvek na rekonstrukci hřiště - Liblice 0,00 150,00 150,00 150,00    
95 Bytový dům Mozartova 0,00 0,00 0,00 0,00    
96 Bytový dům Kounická 0,00 0,00 0,00 0,00    
97 Sportovní ul. Liblice. - rekonstrukce chodníků 0,00 0,00 0,00 218,00 218,00 23
98 Komunikace ke hřišti- Na Kutilku 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 24
99 Úroky z úvěrů na výstavbu 0,00 0,00 0,00 0,00    
100 Rekonstrukce dvorku - čp 56  0,00 0,00 0,00 234,00 234,00 25
101 Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici 785,00 0,00 0,00 200,00 200,00 26
102 Veřejné osvětlení 300,00 300,00 300,00 300,00    
103 Rekonstrukce povrchu vozovky K Lukám 128,00 128,00 128,00 140,00 12,00 27
103a Úprava komunikace - cesta "K nouzovu"  0,00 150,00 150,00 150,00    
104 Kanalizace - ul. K Dolánkám 20,00 20,00 20,00 0,00 -20,00 28
105 Rekonstrukce Husova náměstí 8 800,00 8 800,00 8 888,00 9 022,00 134,00 29
106 Vodovodní řady v ul. Klučovská a Vítězná 300,00 300,00 300,00 365,00 65,00 30
107 ul. Prokopa Velikého - projektová příprava 0,00 0,00 0,00 0,00    
108 Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého 0,00 0,00 0,00 0,00    
109 Oplocení dětského hřiště v parku 80,00 80,00 80,00 80,00    
109a Příspěvek na minirampu - skateboard       200,00 200,00 31
110 Plynofikace Průmyslové ul. - Liblice 400,00 400,00 400,00 420,00 20,00 32
111 Nákup pozemků 50,00 50,00 50,00 50,00    
112 Územní plán 300,00 300,00 300,00 300,00    
113 Vodovod a kanalizace Liblice 38 379,00 38 379,00 38 379,00 38 917,00 538,00 33
113a Přípojky - Liblice 0,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00    
114 Bourání zadního traktu č.p. 25 100,00 100,00 100,00 184,00 84,00 34
114a Koryto Šembery-opěrná zeď       200,00 200,00 35
115 Příprava investic na další období - projekty 200,00 200,00 200,00 200,00    
116 Rekonstrukce městského rozhlasu 70,00 70,00 70,00 70,00    
117 Rekonstrukce domu č.p. 12   / Leccos / 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 36
117a Rekonstrukce - odbor dopravy 0,00 45,00 45,00 45,00    
118 Správce výp. tech.- progr. vybavení 1 000,00 1 000,00 1 000,00 350,00 -650,00 37
119 Ved. odb.dopravy - dopravní značení 160,00 160,00 220,00 220,00    
121 Půjčky obyvatelům z FRB 0,00 0,00 0,00 0,00    
  Investiční výdaje celkem 51 772,00 52 632,00 52 780,00 54 965,00    
             
       
  FINANCOVÁNÍ v tisících Kč Rozpočet 2005 RO 01/05 RO 02/05 RO 03/05  
123 Dlouhod. financ.- prodej CP Český fond obligací 0,00 0,00 0,00 0,00  
124 Dlouhod. financ. - úvěr na výstavbu bytů 0,00 0,00 0,00 0,00  
125 Dlouhod. financování - půjčka z FRB pro Město 0,00 0,00 0,00 0,00  
126 Proplacení HZL držených do splatnosti 0,00 0,00 0,00 0,00  
127 Použití  prostředků z minulého období 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00  
128 Úvěr na výstavbu vod. a  kan. Liblice 5 089,00 5 089,00 5 089,00 5 089,00  
129 Splátky půjčky od SFRB -530,00 -530,00 -530,00 -530,00  
130 Splátky půjčky na byty (Mozartova, Kounická) -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00 -2 400,00  
131 Splátky půjčky SFŽP -5 644,00 -5 644,00 -5 644,00 -5 644,00  
132 Vytvoření rezervy (např. finanční investice) 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Financování celkem 115,00 115,00 115,00 115,00  
       
  REKAPITULACE v tisících Kč    
    Rozpočet 2005 RO 01/05 RO 02/05 RO 03/05  
  PŘÍJMY 126 133 128 003 128 103 132 150  
  VÝDAJE PROVOZNÍ -74 477 -75 487 -75 439 -77 300  
  VÝDAJE INVESTIČNÍ -51 772 -52 632 -52 780 -54 965  
  PŘEBYTEK/ SCHODEK -115 -115 -115 -115  
  FINANCOVÁNÍ 115 115 115 115

Komentář dle pořadových čísel úpravy:

Příjmy

 1. Navýšení příjmové položky 1111 o 300 tis.na základě skutečných příjmů k 31.7.2005
 2. Navýšení příjmové položky 1112 o 300 tis. na základě skutečných příjmů k 31.7.2005
 3. Navýšení příjmové položky 1121 o 200 tis. na základě skutečných příjmů k 31.7.2005
 4. Snížení daně z příjmů za obce o 700 tis.položka 1122 – úprava dle skutečné výše dle daňového  přiznání
 5. Navýšení příjmové položky správní poplatky 1361 o 1 500 tis. – dle skutečnosti k 31.7.2005
 6. Snížení položky místní poplatky o 200 tis.– nižší skutečnost na položce 1343 – poplatek za užívání  veřejného prostranství
 7. Navýšení položky 2141 příjmy z úroků  o 20 tis.– dle skutečnosti k 31.7.2005
 8. Navýšení dotace na výkon státní správy – působnost matričního úřadu – o 6,4tis dle oznámení  KÚ
 9. Navýšení příjmové položky 4121 o 39 tis. - příspěvek na neinvestiční náklady na žáky od okolních  obcí – úprava konsolidační položky dle pokynu KÚ
 10. Snížení příjmové položky 4121o 8 tis.– platby od obcí za projednání přestupků – dle pokynu KÚ upraveno na skutečnost
 11. Navýšení příjmů z  převodů z hospodářské činnosti o 775 tis. – zvýšení tržeb v Městských lesích, prodeje majetku
 12. Příjem účelové dotace z  KÚ ve výši 14,4tis na náklady spojené s evidencí zemědělských podnikatelů
 13. Příjem  účelové dotace Sdružení Leccos – na rekonstrukci domu č.12 ve výši 300 tis.
 14. Příjem účelové dotace na tlakovou kanalizaci Liblice od Středočeského kraje ve výši 1 500 tis.

 Provozní výdaje

 1. Navýšení rozpočtové rezervy  o 69,2tis.– dorovnání rozpočtu
 2. Navýšení příspěvku zřizovatele pro MKIC o 60 tis. – dle žádosti o navýšení položky opravy a údržba Kina
 3. Navýšení příspěvku zřizovatele  pro Technické služby o 1mil. – dle žádosti 100 tis na opravu ulice Ruská – schváleno usnesením Zastupitelstva č. 59/2005, 400 tis. na položku služby – odvoz odpadu,220 tis. na položku pohonné hmoty,280 tis. na úhradu elektrické energie – veřejné osvětlení.
 4. Navýšení  příspěvku na realizaci protidrogového programu o 45 tis. – na základě žádosti Sociálního odboru a Občanského sdružení Prostor
 5. Navýšení provozních výdajů na výpočetní techniku o 750 tis. ORJ 21 – 100tis. je požadavek na položku opravy a údržba – havárie,650 tis. přesun z investičních prostředků - nákup licencí dle postupů účtování patří do neinv. výdajů
 6. Snížení provozních výdajů ORJ 22 Správce budov o 200 tis – úspora v úhradách za vodu – deštné
 7. Navýšení provozních výdajů v ORJ 55 – Odbor životního prostředí  o 137 tis.- evidence a posouzení stromů,zpracování povodňového plánu pro správní obvod,zpracování lesních hospodářských osnov pro lesy do 50ha ve správním obvodu

 Investiční výdaje

 1. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce  pohřební síně o 150 tis. – schváleno usn.Zastupitelstva č.58/2005
 2. Navýšení inv.výdajů - rekonstrukce chodníků ulice Sportovní, Liblice o 218 tis.,bude zpevněna komunikace v souvislosti s výstavbou kanalizace, příprava na rekonstrukci veřejného osvětlení
 3. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce příjezdové komunikace k fotbalovému stadionu o 100tis. – schváleno usn.Zastupitelstva č.  57/2005
 4. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce dvora domu č.56 o 234 tis.,dokončení celkové rek.domu č.56
 5. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici – o 200tis., projektová dokumentace
 6. Navýšení inv.výdajů – rekonstrukce povrchu vozovky K Lukám , Štolmíř o 12 tis. – dokončovací práce
 7. Snížení inv. výdajů - kanalizace K Dolánkám o 20 tis.- úprava vpustí byla hrazena TS
 8. Navýšení inv.výdajů – rekonstrukce Husovo nám. o 134tis.– přípojka čp.82,přechod pro chodce Suvorovova
 9. Navýšení inv.výdajů – vodovodní řady Klučovská a Vítězná o 65 tis. – použití dotace
 10. Investiční příspěvek na vybudování rampy na skateboard– 200tis.– schváleno usn.Zastupitelstva č.60/2005
 11. Navýšení inv.výdajů – plynofikace ul Průmyslová Liblice o 20 tis.-dle skutečné nabídkové ceny z výběrového řízení
 12. Navýšení inv.výdajů – vodovod a kanalizace Liblice o 538 tis. – prodloužení tlakové kanalizace schváleno usn.Zastupitelstva č.56/2005, měrná a chlorovací stanice – vybavení dle požadavků provozovatele
 13. Navýšení inv.výdajů – bourání zadního traktu č. 25 – o 84 tis., dokončovací práce – obvodové zdi
 14. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce koryta Šembery – opěrná zeď ,o 200tis. – silně narušena
 15. Navýšení inv. výdajů – rekonstrukce domu č. 12 o 700 tis – 400 tis. schváleno usn.Zastupitelstva č. 55/2005, spoluúčast dotace Leccos ve výši 300 tis.
 16. Snížení inv.výdajů na ORJ 21Výpočetní technika o 650 tis. – přesun do provozních výdajů, nákup licencí.
       
               

[1]

sahulova:
snížení popl.za zábor veř.prostr. dle skutečnosti rozp.360tis.,skut k 31.7.80tis.

[2]

fakturace přestupků
prodej receptů

[3]

hovorkova:
splátky přeplatků DSP
a ost. Přijaté vratky transferů

[4]

hovorkova:
splátky přeplatků DSP
a ost. Přijaté vratky transferů

[5]

hovorkova:
splátky přeplatků DSP
a ost. Přijaté vratky transferů

[6]

hovorkova:
splátky přeplatků DSP
a ost. Přijaté vratky transferů

[7]

sahulova:
na základě žádosti soc.odboru

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist