Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Problematika rodin

Trestná činnost nezletilých

1. Identifikační číslo 56
2. Kód 13.013
3. Pojmenování (název) životní situace Trestná činnost nezletilých a mladistvých
4. Základní informace k životní situaci Problematika dětí a mladistvých, kteří páchají přestupky či se dopouštějí trestné činnosti spadá do působnosti tzv. kurátorů pro mládež, ale i dalších subjektů působících v oblasti péče o ohrožené děti.  
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Trestní řád (zák. č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů) říká v ustanovení § 11, odst. 1 písm. d), že nelze stíhat osobu, která pro nedostatek věku není trestně odpovědná. Trestně odpovědná je v souladu s trestním zákoníkem (§ 25, zák. č.40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) osoba, která v době spáchání činu dovršila patnáctý rok svého věku.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace V lednu 2004 nabyl účinnosti zcela nový právní předpis - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, který oproti předchozí právní úpravě dává těm, jenž se podílejí na trestním stíhání a souzení dětí a mladistvých větší možnosti při ukládání sankcí. Důležité je, že tento zákon umožňuje soudům v případě, že dítě mladší patnácti let spáchá čin jinak trestný učinit opatření potřebná k jeho nápravě, tzn. lze uložit sankci i osobě mladší 15-ti let.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Dopustí-li se dítě mladší než patnáct let činu jinak trestného, posuzuje se a projednává se podle zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním stavu, zejm. dle ustanovení § 89 až § 93. 
8. Na které instituci životní situaci řešit Situaci řeší Policie ČR, Okresní státní zastupitelství, MěÚ Český Brod - oddělení sociálně-právní ochrany dětí - kurátor pro děti a mládež, Okresní soud Kolín, Okresní soud Nymburk, Probační a mediační služba Kolín, příp. další subjekty pracující s dětmi.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Řešení činů jinak trestných spadá zejm. do kompetence orgánů činných v trestním řízení. Jednání se dále týká orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kde je možné situaci blíže projednat včetně informací o možnostech řešení a případných sankcích. Informace mohou podat také pracovníci Probační a mediační služby Kolín.   

Kontakt na kurátora pro děti a mládež:

Odbor sociálních věcí, MěÚ Český Brod, náměstí Arnošta z Pardubic 56

Bc. Lucie Ulcová, DiS., tel.:321612123 
e-mail: ulcova@cesbrod.cz

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Není stanoveno.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Nejsou dány.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Bez poplatků
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Nejsou dány.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řízení o uložení opatření dítěti mladšímu než 15 let, které se dopustilo činu jinak trestného, je nezletilé dítě, zastoupené advokátem, kterého stanoví soud pro mládež, kurátor pro děti a mládež, příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí, zákonní zástupci dítěte, osoby, kterým bylo dítě svěřeno do výchovy nebo jiné obdobné péče, jakož i další osoby, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno, dále pak státní zastupitelství.   
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Vždy je důležité, aby nezletilé dítě i jeho rodiče spolupracovali jak s orgány činnými v trestním řízení, tak s orgánem SPOD či s probační a mediační službou.
16. Elektronická služba, kterou lze využít ulcova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně zákonů, v aktuálním znění. Od 1.1.2013 byl novelizován zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně –právní ochraně dětí, ve kterém byl zaveden nový pojem „sociální kuratela pro děti a mládež, kterou vykonává kurátor pro děti a mládež.
18. Jaké jsou související předpisy Trestní zákoník, trestní řád, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, občansko soudní řád.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Soud pro mládež rozhoduje o uložení opatření rozsudkem, proti kterému lze podat odvolání. O odvolání bude následně rozhodovat krajský soud.  
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Dítěti mladšímu patnáct let lze uložit tato opatření:

a) výchovná povinnost

b) výchovné omezení

c) napomenutí s výstrahou

d) zařazení do terapeutického, psychologického nebo jiného vhodného výchovného programu ve středisku výchovné péče

e) dohled probačního úředníka

f) ochranná výchova, která má důraznější charakter než výchova v rámci výchovných ústavů. Vedle toho lze ještě ze strany opatrovnického soudu či orgánu sociálně-právní ochrany dětí uložit či nařídit dítěti výchovné opatření - napomenutí, omezení, dohled, pouze soud pak i ústavní výchovu.

21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě  
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí
26. Kontaktní osoba Bc. Lucie Ulcová, DiS., tel.:321612123 
e-mail: ulcova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 11.3.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 5.2.2013
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist