Zdravý Brod
Město Český Brod

MA21

Strategické plánování

Město Český Brod zahájilo strategické řízení rozvoje města v roce 2006. V průběhu roku 2007 byl za účasti široké veřejnosti a s pomocí nezávislé konzultantky pro strategické plánování zpracován Strategický plán města Český Brod do roku 2022, stratplakt1211.pdf který byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2007.
V roce 2011 byla v rámci projektu „Zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ provedena aktualizace strategického plánu. V nové podobě byl strategický plán schválen zastupitelstvem města v březnu 2012.
Strategický plán je základním koncepčním dokumentem města. Vytyčuje hlavní dlouhodobé směry rozvoje města s cílem zvyšování kvality života a životního prostředí ve městě a jeho okolí.

Strategický plán města zahrnuje 10 klíčových oblastí:

Pro každou z těchto oblastí je definována vize rozvoje a strategické cíle. Klíčové oblasti jsou dále členěny na podoblasti, pro které jsou stanoveny specifické cíle. Pro každý strategický a specifický cíl jsou definovány indikátory (tj. ukazatele) a prostředky jejich ověření.

K naplnění specifických cílů vedou konkrétní projekty a aktivity blíže specifikované v akčním plánu na dané období.

Implementace strategického plánu zahrnuje tyto aktivity:
1/ realizace strategického plánu,
2/ monitoring realizace,
3/ vyhodnocení realizace,
4/ aktualizace strategického plánu.


Strategický plán Strateg2007.pdf je realizován formou akčních plánů v souladu s prioritami města na další období. Akční plán města obsahuje projekty, akce a aktivity naplňující cíle ve strategickém plánu. Akční plán je vyhodnocován 1x ročně. Toto vyhodnocení slouží jako podklad pro zpracování akčního plánu na další období a mělo by být zohledněno při přípravě návrhu rozpočtu na následující rok. Akční plán je schvalován zastupitelstvem města spolu se schvalováním rozpočtu. Projekty jsou do akčního plánu vybírány ze zásobníku projektů. Kritériem pro výběr projektu, resp. aktivity, do akčního plánu je provázanost se strategickými a specifickými cíli, naléhavost a reálnost realizace (tj. finanční, lidské, časové aj. zdroje).

Monitoring realizace strategického plánu se provádí pomocí indikátorů strategických a specifických cílů a jednotlivých aktivit v akčním plánu. Nejprve se sledují tzv. titulkové ukazatele, následně ukazatele strategické a specifické. Tyto ukazatele pomáhají hodnotit, jak se daří plán naplňovat.
Vyhodnocení realizace strategického plánu na základě shromážděných dat k jednotlivým indikátorům provádí zástupci odborů městského úřadu.

Na základě vyhodnocování by měla být prováděna aktualizace strategického plánu, a to přibližně jednou za 5 let. Aktualizace se provádí od specifických cílů směrem ke strategickým cílům a následně k vizi rozvoje města.

Akční plány města Český Brod 

První akční plán byl schválen zastupitelstvem města v lednu 2012 na období 2012 - 2013, následovaný akčním plánem na období 2014 - 2015 akcniplan2014-15.pdf. Akční plán na období 2016 – 2017 byl schválen zastupitelstvem města v září 2016. Jeho vyhodnocení AP_2016_2017.pdf bylo předloženo zastupitelstvu města dne 31. 1. 2018 společně s návrhem akčního plánu na období 2018 – 2019. AP_2018_2019_1.pdf

Akční plán na období 2018 – 2019 AP_2018_2019_1.pdf představuje soubor aktivit a projektů, které budou v následujících letech ve městě realizovány a které přispějí k naplnění stanovených cílů ve strategickém plánu. Akční plán města sleduje ekonomickou provázanost klíčových aktivit s rozpočtem města. Při jeho zpracování byla zohledněna projektová činnost odboru rozvoje a výsledky Fóra zdravého města 2017. Vedle aktivit pokračujících z předchozího akčního plánu 2016 – 2017 zahrnuje nové aktivity a projekty, jejichž výběr je výsledkem konsensu vedoucích odborů a vedení města.

Přílohou k akčnímu plánu je přehled projektové činnosti a přehled financování klíčových aktivit.
Přehled financování klíčových aktivit, který je přílohou k vyhodnocení akčního plánu na období 2016 – 2017, AP_2016_2017.pdf vychází ze závěrečného účtu roku 2016 a rozpočtu na rok 2017 (dle stavu 4. rozpočtového opatření přijatého zastupitelstvem města v prosinci 2017). Přehled financování klíčových aktivit uvedených v návrhu akčního plánu na období 2018 – 2019 AP_2018_2019_1.pdfzohledňuje návrh rozpočtu na rok 2018 a rozpočtový výhled na období 2019 - 2021. Rozpoctovy_vyhled_2019_2021.pdf

 

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist