Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Občanské aktivity

Stížnosti a petice

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Stížnosti a petice.
4. Základní informace
k životní situaci

Stížností je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány města ve věci:

  • ochrany subjektivních práv a chráněných zájmů,
  • nedostatků v činnosti orgánů města a organizací, jejichž zřizovatelem je město.

Stížností je též písemné nebo ústní podání, jímž se dotčená osoba obrací na správní orgány se stížnostmi, proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, neposkytuje-li zákon jiný prostředek ochrany.

Peticí je písemné podání, které obsahuje žádost, návrh nebo stížnost ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu, jímž se občané obracejí na orgány města Český Brod.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, právnická osoba, dotčená osoba.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Stížnosti nemají předepsanou formu, nicméně musí být z textu patrné, proti komu nebo proti čemu směřuje, které konkrétní věci se týká, případně co se navrhuje.

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, musí pod ní být uvedena jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Písemné stížnosti a petice přijímá podatelna městského úřadu.

Ústní stížnost má povinnost přijmout každý úředník městského úřadu. Nelze-li vyřídit ústní stížnost ihned při jejím podání, sepíše úředník se stěžovatelem písemný záznam o podání stížnosti. S ústní stížností o které byl sepsán písemný záznam se dále nakládá jako s písemnou stížností

Petice nebo stížnosti, jejichž vyřízení nenáleží do působnosti orgánů města, postoupí vyřizující útvar bezodkladně orgánům (organizacím) k vyřízení příslušným, nejdéle ve lhůtě:

a)      5 dnů u petic, nebo

b)      10 dnů u stížností.

 

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Stížnosti a další podání lze podávat formou písemnou, ústní, případně elektronickou poštou.

Petice musí mít písemnou podobu – viz bod 6.

8. Na které instituci životní
situaci řešit

Petice nebo stížnosti:

a)      adresované zastupitelstvu vyřizuje starosta; pokud charakter petice nebo stížnosti vyžaduje přímé projednání v zastupitelstvu, informuje starosta toho, kdo petici nebo stížnost podal o tom, kdy bude její obsah v zastupitelstvu projednán,

b)      adresované radě projednává rada na svém nejbližším zasedání; starosta, popř. určený radní informuje toho, kdo petici nebo stížnost podal, o výsledku jednání,

c)       adresované starostovi vyřizuje starosta,

d)      adresované jednotlivým členům rady vyřizuje příslušný radní,

e)      adresované městskému úřadu vyřizuje příslušný odbor;

·         na řadové zaměstnance vyřizuje vedoucí odboru,

·         na vedoucí odborů vyřizuje tajemník,

·         na příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem je město, vyřizuje rada.

9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod,
S kým: odbory dle věcné příslušnosti, tajemník, starosta (viz bod 8)

Kdy: V úřední dny (pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00 hod.), další dny po telefonické dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou požadovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Formulář není stanoven.
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Žádné.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení

Petice se vyřizují do 30 dnů ode dne doručení.

Lhůta pro vyřízení stížnosti je do 60 dnů ode dne doručení.

14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Dotčené odbory MěÚ Český Brod, případně další zainteresované subjekty.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít

Petice nelze vyřídit elektronickou poštou.

U stížností a dalších podání lze využít e-mail: cesbrod@cesbrod.cz nebo podatelna@cesbrod.cz

17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zejména § 37 a 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

18. Jaké jsou související
předpisy
Směrnice SMZ č. 1/95/2008 - O vyřizování petic, stížností a dalších podání.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují

Opravné prostředky nelze uplatnit, pouze lze podat opakovanou stížnost, pokud obsahuje nové skutečnosti nebo konkrétní informace, zakládající důvod pro přijetí opatření.

U stížnosti proti nevhodnému chování úředních osob nebo proti postupu správního orgánu, má-li stěžovatel zato, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy Nelze zobecnit.
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, odbor tajemníka
26. Kontaktní osoba Michaela Vomáčková, sekretariát MěÚ, tel. 321 612 115, e-mail: vomackova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
5.8.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
5.8.2011
29. Datum konce platnosti
popisu
Není stanoveno
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace

Stížnosti proti nesprávnému postupu správního orgánu a stížnosti na nevhodné chování úředních osob ve správním řízení vyřizuje orgán, který v rámci své působnosti vzhledem k obsahu stížnosti vede řízení.

Pokud bude stížnost doručena jinému orgánu, nejpozději následující pracovní den ji odešle orgánu věcně příslušnému. Procesní postup při přijímání a vyřizování těchto stížností v celém rozsahu upravuje § 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist