Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Problematika rodin

Sociálně-právní ochrana dětí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Sociálně-právní ochrana dětí – tíživá nebo krizová situace v životě rodin s nezletilými dětmi.
4. Základní informace k životní situaci

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména:

- ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu

- ochrana oprávněných zájmů dětí, včetně ochrany jeho jmění

- působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

V rámci preventivní a poradenské činnosti orgán sociálně právní ochrany dětí:

-         vyhledává děti k nimž rodiče neplní nebo zneužívají povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti

-         působí na rodiče, aby plnili své povinnosti vyplývající z rodičovské zodpovědnosti

-         projednávají s rodiči a dětmi problémy v jejich výchově a chování

V rámci ochranných opatření podává návrh soudu:

-         na omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu

-         na nařízení ústavní výchovy, prodloužení či zrušení ústavní výchovy

-         na vydání předběžného opatření v případě, že se ocitlo nezl. dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

-         rodič nebo jiná osoba odpovědná za výchovu nezl. dítěte

-         samo nezl. dítě

-         školská zařízení, zdravotnická zařízení a jiné orgány

-         každý je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv plynoucích z rodičovské zodpovědnosti

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena. Orgán sociálně-právní ochrany následně provádí vlastní a komplexní sociální šetření v rodině dítěte, v jeho bydlišti, případně ve školském a zdravotnickém zařízení. Informace získané tímto sociálním šetřením orgán sociálně-právní ochrany dětí vyhodnocuje a posléze navrhne odpovídající způsob řešení. Nabízí klientům poradenskou činnost, pomoc při sanaci rodiny, nebo využití opatření na ochranu dětí. V případě závažných nedostatků v rodině nebo vleklého konfliktu mezi rodiči je s rodinou spolupracováno do doby nápravy poměrů.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Rodič, dítě, kterákoli jiná osoba poskytne písemně, telefonicky, případně ústně v rámci osobního jednání informaci o tom, že práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu jsou ohrožena:

–        doručením usnesení příslušeného soudu, že Město Český Brod bylo ustanoveno opatrovníkem nezl. dítěte pro řízení ve věci výkonu rodičovské zodpovědnosti na dobu před a po rozvodu manželství rodičů nezl. dítěte, pro řízení ve věci zvýšení nebo snížení výživného na nezl. dítě, úpravy styku s nezl., změny výchovného prostředí, výchovného opatření, popření nebo určení otcovství apod.

–        na žádost soudu a správního úřadu poskytuje údaje pro občanské soudní řízení a správní řízení

–        na žádost orgánu činného v trestním řízení poskytuje údaje potřebné pro trestní řízení

–        na žádost orgánu sociálního zabezpečení a orgánu státní sociální podpory poskytuje údaje potřebné pro rozhodování o sociálních dávkách

–        na žádost jiného orgánu sociálně právní ochrany dětí nebo státního zastupitelství poskytuje údaje potřebné pro jejich činnost

–        na základě zahájení správního řízení ve věci uložení výchovného opatření

8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí:

-         nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01  Český Brod – 1. patro, č. dveří 23, 27, 28

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí:

-         nám. Arnošta z Pardubic čp. 56, 282 01  Český Brod – 1. patro, č. dveří 23, 27, 28

S kým: pracovnice odboru sociálních věcí jmenované v bodu 26. – kontaktní osoby

Kdy: Po, St od 08:00-17:00; příp. po telefonické domluvě možno sjednat jiný termín.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Platný občanský průkaz případně jiný doklad osvědčující totožnost, rodný list nezl. dítěte
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Sociálně-právní ochrana dětí je poskytována bezplatně. Rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte případně jejich zástupci mohou na základě písemné žádosti nahlížet do spisové dokumentace nezl. dítěte a za úhradu 15,-Kč za stránku mají právo si pořizovat z ní kopie.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení V případě nepříznivého vývoje dítěte nebo jeho ohrožení se situace řeší neprodleně.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Státní i nestátní organizace působící v pomáhajících profesích, organizace pověřené výkonem sociálně-právní ochrany dětí.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žádné
16. Elektronická služba, kterou lze využít dobiasova@cesbrod.cz, fejfarova@cesbrod.cz, svobodova@cesbrod.cz, janakova@cesbrod.cz, novotna@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

-         zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů

Upozornění: Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č.  401/2012 Sb. v účinnosti od 1.1. 2013

-         zákon č. 500/2004, správní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte

-         občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v účinnosti od 1. 1. 2014

18. Jaké jsou související předpisy

-         zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním /trestní řád/, ve znění pozdějších předpisů

-         zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti správnímu rozhodnutí o napomenutí nezletilého, jeho rodiče, popř. osoby, která narušuje jeho řádnou výchovu, o stanovení dohledu nad nezletilým, o uložení omezení nezletilému, která zabrání škodlivým vlivům na jeho výchovu může účastník řízení podat odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru sociálních věcí a to do 15 dnů od jeho doručení prostřednictvím Odboru sociálních věcí MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Rodiče a osoby odpovědné za výchovu nezl. dětí jsou povinni s orgánem sociálně právní ochrany dětí spolupracovat, na základě výzvy se dostavovat k osobnímu jednání, předložit doklady a další potřebné listiny, poskytnout informace k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dále jsou povinni umožnit návštěvu pracovníka orgánu soc. právní ochrany dětí v obydlí, případně v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví, případně pro ochranu jeho práv. Neplní-li tyto povinnosti, může jim být orgánem sociálně-právní ochrany dětí uložena pořádková pokuta do výše 20.000,-Kč a to i opakovaně. Zákon o sociálně právní-ochraně dětí vyjmenovává přestupky na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Výše sankcí za tyto přestupky je pohyblivá, pokutu lze uložit do výše 20.000,-Kč, 50.000,-Kč nebo 200.000,-Kč.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Osobní návštěvou na odboru sociálních věcí, případně u neziskové organizace zaměřené na poradenskou činnost – nabídku organizací poskytne odbor soc. věcí MěÚ Český Brod
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Odbor sociálních věcí, MěÚ Český Brod, sociální pracovnice Bc. Martina Fejfarová, DiS
26. Kontaktní osoba

- Bc. Eva Dobiašová – odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56,
tel. 321 612 121, č.dveří 23

- Bc. Jitka Novotná, DiS. – odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 124, č. dveří 27

- Gabriela Janáková, DiS. – odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 123, č. dveří 27

- Bc. Martina Fejfarová, DiS. – odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 126, č. dveří 28

- Bc. Markéta Svobodová, Dis – odbor sociálních věcí MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, tel. 321 612 129, č. dveří 28

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 18.8.2016
28. Popis byl naposledy aktualizován 18.8.2016
29. Datum konce platnosti popisu Bez omezení
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2022 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist