Portál sociálních služeb

Potřebuji si zařídit

Sirotčí důchody

Sirotčí důchody patří mezi takzvané pozůstalostní důchody a poskytují se osiřelým dětem z českého důchodového systému (vedle důchodu starobního, invalidního a vdovského/vdoveckého).

Nárok na sirotčí důchod

Sirotek, je-li nezaopatřeným dítětem, má vždy nárok na sirotčí důchod po zemřelém rodiči (osvojiteli/pečovateli), který pobíral starobní nebo invalidní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu. Aby nárok na sirotčí důchod vznikl i v ostatních případech, musí zesnulá osoba získat stanovenou dobu důchodového pojištění, která je závislá na věku rodiče:

 • jde-li o osobu starší 28 let, činí doba důchodového pojištění alespoň jeden rok v období posledních deseti roků přede dnem úmrtí;
 • jde-li o osobu starší 38 let, činí doba důchodového pojištění dva roky v posledních dvaceti let přede dnem úmrtí.
Kde se zařizuje
 • Podle trvalého bydliště na Okresní správě sociálního zabezpečení - v případě občanů ORP Český Brod je nejbližší OSSZ v Kolíně
 • Adresa: Obecní dvůr 6, 280 50 Kolín III 
 • Telefon: +420 321 731 111
Co potřebuji k zařízení

K žádosti o sirotčí důchod se předkládají doklady zemřelého rodiče (pokud nepobíral důchod) a nezaopatřeného dítěte, zejména občanský průkaz nebo rodný list dítěte a úmrtní list zemřelého rodiče. U dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, se předloží i doklady prokazující jeho nezaopatřenost, např. potvrzení o studiu.

Pokud již zemřelý rodič pobíral důchod, pozůstalá osoba předkládá:

 • doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, případně cestovní pas či povolení k pobytu
 • rodný list dítěte (u osvojených dětí rozhodnutí soudu; u dětí převzatých zemřelým do péče nahrazující péči rodičů příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče spolu s doklady prokazujícími, že děti byly na zemřelého v době jeho smrti převážně odkázány výživou)
 • úmrtní list zesnulého
 • rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu (je-li k dispozici)
 • u dítěte, které již skončilo povinnou školní docházku, se předloží i doklady prokazující jeho nezaopatřenost, např. potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.

Pokud zemřelý rodič dosud nepobíral důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní (případně invalidní) důchod

 • doklady o době studia (popřípadě učení), a to i v případě, že nebylo dokončeno
  • výuční list;
  • vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení;
  • výkaz o studiu (index), vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, diplom;
 • potvrzení školy o délce studia (pro nárok na důchod a jeho výši nemá přímý vliv stupeň dosaženého vzdělání, ale délka doby studia; proto je nutné předložit doklady, z nichž je tato skutečnost patrná)
 • doklady o době vojenské služby
  • vojenská knížka,
  • potvrzení Správního archivu Armády České republiky (sídlí na adrese: Nám. Republiky 4, Olomouc),
 • doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti
  • rodné listy dětí nebo výpisy z matriky narození, popř. jiné doklady o době a rozsahu péče (např. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče),
 • doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách (např. doba evidence u úřadu práce, doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby aj.).

 

Zdroj: ČSSZ

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist