Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Rozpočet města na rok 2020 počítá s rekordními investicemi

Rozpočet města na rok 2020 počítá s rekordními investicemi

Zastupitelstvo na svém prvním letošním jednání 22. ledna 2020 schválilo poměrem hlasů 12 pro, 6 proti, 3 omluveni, rozpočet města na rok 2020. Letošní závazný finanční plán města je sice velice napjatý, ale díky velkému podílu úspěšných žádosti o dotace obsahuje rekordní částku vyhrazenou na investice do majetku města.

Po úpravách ve formě pěti rozpočtových opatření představovaly v roce 2019 plánované příjmy města i s přijatými dotacemi 256,2 mil. Kč a výdaje 258,3 mil. Kč. Pokud je rozpočet schvalován jako schodkový, a to v řádu jednotek milionů, je to dáno tím, že v dalším roce jsou použity nevyčerpané prostředky z minulého roku. Reálný výsledek hospodaření města se vždy o něco liší a v posledních letech je pravidlem, že rozpočet na konci roku vždy končí přebytkem. V roce 2019 činily nevyčerpané prostředky z minulého roku 12 mil. Kč, které budou použity letos. Jedním z důvodů letité praxe krátkého rozpočtového provizoria po dobu několika lednových týdnů je, že se přesný výsledek hospodaření města dozvíme vždy až na přelomu kalendářního roku.

Letos předpokládáme příjmy 272,2 mil. Kč a výdaje 283,7 mil. Kč, z toho 120 mil. Kč jsou schválené investiční výdaje. Rozpočet je tedy postaven jako schodkový, a to v rozsahu 13,1 mil. Kč. Schodek je kryt převážně zmíněnými nevyčerpanými prostředky z minulého roku (12 mil. Kč). Dle komentáře finančního odboru se do plánovaných příjmů promítají změny daňových zákonů i očekávaný pokles ekonomiky. Příjmy jsou tradičně odhadovány opatrně. Na příjmové straně je vedle podílu na nejznámějších daních (z příjmu a z DPH) například výnos daně z nemovitostí ve výši 6,5 mil. Kč (nově příjem fondu komunikací), dále výnos z daně z technických
her ve výši 3,5 mil. Kč, správní a místní poplatky a některé sankční platby. Též počítáme s příspěvkem na státní správu ve výši 22,7 mil. Kč a několika investičními dotacemi, které v součtu činí 68,4 mil. Kč. Město také disponuje prostředky ve fondech, a to vodohospodářském, kam plyne výnos z nájemného za provoz VHM, fondu nemocnice (výnos z nájemného v nemocnici) a nově fondem obnovy komunikací. Navýšení provozních výdajů na 163,7 mil. Kč je dáno zejména navýšením mezd dle nařízení vlády včetně povinných odvodů (to se týká i některých příspěvkových organizací jako CVIK a TS), vznikem příspěvkové organizace CVIK a nárůstem cen energií. Ostatní provozní výdaje úřadu jsou ve velké části poníženy nebo na stejné úrovni jako v roce 2019.

Aktuální zadlužení města ke konci roku 2019 kleslo na 38 mil. Kč. Poslední přijatý investiční úvěr byl v roce 2018 použit na pořízení areálu ZZN. Roční splátky všech úvěrů zatěžujících město jsou v částce 6 – 7 mil. Kč. V roce 2019 byly zcela splaceny dva investiční úvěry u Českomoravské záruční a rozvojové banky. Pokud by si město do budoucna půjčovalo finanční
prostředky, jednalo by se o investiční úvěry na akce typu přivaděče, vodojemu nebo přístavby školy. 

Na straně investic (120 mil. Kč) je letos prioritou dokončení stavby nové školní kuchyně a jídelen, budova školního poradenství, na které město získalo vysokou podporu, dále přístavba odborných učeben v ZŠ Tyršova, doplnění vodovodní sítě, stavba podzemních kontejnerů u věžáku (vše s podporou dotací), výměna veřejného osvětlení a další část úprav budovy č. p. 56. V oblasti rekonstrukce komunikací, které město hradí ze svého, pokračujeme v ulici Pod Velkým Vrchem. Opět s podporu dotace vznikne bezpečný přechod u ZZN. Také připravujeme rekonstrukci chodníků ve Zborovské, Nové, Tuchorazské, Jungmannově, Tyršově a také
komunikace Za Rybníkem ve Štolmíři. Důležitými investicemi budou i projektové dokumentace na novou budovu MŠ Kollárova a na přístavbu ZŠ Žitomířská včetně nové školní tělocvičny.

Tomáš Klinecký, místostarosta

zpět
Cesbrod