Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Rozpočty města

Rozpočet města Český Brod pro rok 2005

Všeobecně

Rozpočet pro rok 2005 je sestaven v obvyklém členění na příjmy, výdaje provozní, výdaje investiční a financování.  Návrh rozpočtu Města pro rok 2005 vychází z rozpočtového výhledu a z průběžných výsledků plnění rozpočtu v roce 2004. Bilance rozpočtu je mírně schodková a schodek je vyrovnán položkami financování. Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují podobu rozpočtu na tento rok, jsou hlavně  vysoké investiční náklady a dále  splátky úvěrů přijatých v minulých letech.

 

Příjmy

Daňové příjmy jsou v rozpočtu na rok 2005 očekávány v podobné výši jako v roce 2004. Mírné navýšení lze předpokládat u daně zpřidané hodnoty a daně zpříjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. /V souvislosti s přijetím zákona o minimálním základu daně./

Navýšení příjmů ze správních poplatků vychází z nového zákona o správních poplatcích, který je v platnosti od ledna 2005. /Nárůst hlavně u poplatků odboru dopravy./

Také příjmy z místního poplatku za odpad budou v roce 2005 vyšší, v návaznosti na změnu místní vyhlášky.

V oblasti nedaňových příjmů je prozatím nejistá položka příjmu finančních prostředků za pronájem vodohospodářského majetku města, jejíž realizace a výše závisí na podmínkách dohodnutých ve smlouvě o pronájmu vodohospodářského majetku.  

Oproti rokům předchozím lze očekávat vyšší příjmy z ukládaných sankčních plateb. /především navýšení objemu pokut ukládaných městskou policií a odborem dopravy/.

V rozpočtu  není počítáno s žádnými kapitálovými příjmy, neboť k prodeji podílových listů, které Město vlastnilo,  došlo v roce 2004.

Rozpis dotací ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2005 byl již proveden. Dotace na výkon státní správy, na školství a na domovy důchodců  budou přijaty do rozpočtu v podobné výši jako v minulém roce. U dotací na sociální dávky dochází ke snížení celkové dotace, což souvisí se skutečným čerpáním v roce 2004.

Změna nastává ve vyplácení dotací pro ZŠ a MŠ – od roku 2005 budou již převáděny tyto finanční prostředky přímo z rozpočtu Krajského úřadu a nebudou „protékat“ rozpočtem města. 

Investiční dotace od Ministerstva zemědělství na výstavbu vodovodu a kanalizace v Liblicích bude vroce 2005 činit cca 11 300 tis. Kč.

Investiční akce budou výrazně posilovány také příjmy z hospodářských středisek města. /výnosy z nájemného, tržby z parkovného, výnosy z městských lesů, prodej Lidového domu, prodej hájovny Na Trubech, prodej bytů v Masarykově ulici…../. V průběhu roku může být tato částka upravena dle aktuálního schválení a upřesnění jednotlivých zamýšlených prodejů majetku Města.

Výdaje

V oblasti provozních výdajů není počítáno s většími odchylkami oproti loňskému roku. Běžné provozní výdaje jsou plánované ve výši 74,47 tis. Kč. Rozpis jednotlivých položek výdajů dle příkazců operací je uveden v podrobné příloze.

Investice

Vysoké investiční výdaje souvisí především svýstavbou vodovodu a kanalizace v Liblicích, která byla započata vroce 2004. Celkové výdaje na tuto investiční akci pro rok 2005 činí cca 38 379 tis. Kč a i když budou částečně kryty přijatou dotací a zvýhodněným úvěrem, požadavek na vlastní investiční zdroje činí cca 22000 tis. Kč.

Druhou rozsáhlou investiční akcí hrazenou z rozpočtu roku 2005 bude pokračující rekonstrukce Husova náměstí. Dopad na rozpočet je předpokládán ve výši cca 8 800 tis. Kč.

Ostatní investice jsou spíše nutnými výdaji /opravy veřejného osvětlení, opravy městského rozhlasu, příprava investic na další období, nebo se jedná o akce rozpracované zroku 2004 - rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici, plynofikace Průmyslové ulice v Liblicícch.

Financování

Z tabulky financování lze vyčíst celkovou sumu splátek úvěrů přijatých v minulých letech, která pro rok 2005 činí cca 8,5 mil. Kč

Zvýhodněný bezúročný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky na výstavbu vodovodu a kanalizace v Liblicích bude poskytnut ve výši 5089 tis. Kč. Se splácením jistiny tohoto úvěru se započne v roce 2006, a to ve výši cca 92 tis. Kč čtvrtletně. Konečná splatnost úvěru je v roce 2019.

Částka 3600 tis. Kč představuje odhadovanou změnu stavu finančních prostředků na bankovních účtech mezi počátkem a koncem roku 2005.

 

 

Příjmy

       
ř.
Popis
Rozp 2004 RO 06/04 Plnění k 30.11. Rozpočet 2005
1 Daň z přidané hodnoty 13 600,0 14 600,0 13 292,60 15 000,00
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 8 500,0 8 500,0 8 591,27 8 700,00
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 4 400,0 4 400,0 4 655,74 4 900,00
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 520,0 520,0 580,22 580,00
5 Daň z příjmů právnických osob 8 500,0 8 500,0 8 192,18 8 300,00
6 Daň z příjmů práv. osob za obce 0,0 1 313,0 1 330,21 2 900,00
7 Daň z nemovitostí 3 600,0 3 600,0 3 028,92 3 600,00
8 Správní poplatky 3 230,0 3 230,0 3 268,21 3 500,00
9 Místní poplatek za odpad 2 600,0 2 600,0 2 216,58 3 000,00
10 Odvod výtěžku z provozování VHP 170,0 170,0 168,21 200,00
11 Místní poplatky (VHP, psi, veřej. prostr., ubyt.) 1 230,0 1 230,0 1 074,17 1 200,00
 
Daňové príjmy
46 350,0 48 663 46 398 51 880,00
12 Příjmy z prodeje zboží a služeb 50,0 0,0 0,78 0,00
13 Přijem z pronájmu vodohospodářského majetku 0,0 0,0 0,00 20 000,00
14 Příjmy z úroků 1 440,0 1 440,0 1 600,50 50,00
15 Přijaté sankční platby (pokuty) 760,0 1 160,0 1 197,47 1 250,00
16 Přijaté neinvestiční dary 0,0 36,0 36,00 0,00
17 Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 0,00 0,00
18 Ostatní příjmy 0,0 0,0 181,92 50,00
19 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 15,0 15,0 12,81 15,00
20 Smluvní pokuta KURS Kolín 0,0 550,0 546,79 0,00
21 Neproinvestované finance - byt. Moz. a Koun. 0,0 450,0 470,00 0,00
22 Splátka půjčky Sokolu 75,0 75,0 75,00 75,00
23 Splátky půjčky od obyvatelstva - FRB 0,0 0,0 112,32 150,00
 
Nedaňové příjmy
2 340,0 3 726,0 4 233,6 21 590,00
24 Příjmy z prodeje akcií 0,0 1 020,0 1 020,90 0,00
 
Kapitálové příjmy
0,0 1 020,0 1 020,90 0,00
25 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) 13 900,0 13 853,8 11 936,30 14 089,60
26 Dotace na sociální dávky (pol. 4112) 15 743,0 12 000,0 12 350,00 10 000,00
27 Dotace na školství (pol. 4112) 1 400,0 1 430,4 1 311,20 1 430,70
28 Dotace na domov důchodců (pol. 4112) 1 520,0 1 526,6 1 399,38 1 602,90
29 Dotace na volby do EU (pol. 4111) 0,0 97,0 96,96 0,00
30 Dotace na volby do krajského zastupitelstva 0,0 0,0 50,00 0,00
31 Investiční dotace z KÚ - lanové hřiště 1.ZŠ 0,0 40,0 40,00 0,00
32 Platby za žáky z okolních obcí 1 600,0 1 600,0 1 479,10 1 600,00
33 Platby od obcí za projednání přestupků 0,0 50,0 47,20 50,00
34 Převody z hospodářské činnosti 9 000,0 8 000,0 4 800,00 9 000,00
35 Převod z vodohospodářského fondu Města 0,0 4 676,0 0,00 3 000,00
36 Dotace na obnovu lesních porostů 0,0 278,8 7,75 0,00
37 Převod státní dotace pro odb. lesní hospodáře 73,0 73,0 62,08 80,00
38 Dotace na VPP 220,0 220,0 334,36 200,00
39 Dotace na výst. vod. - Klučovská, Vítězná 0,0 0,0 0,00 300,00
40 Dotace na výstavbu vod. a kan. Liblice 0,0 3 600,0 0,00 11 310,00
41 Převod dotace pro ZŠ a MŠ od Krajského úřadu 30 150,0 29 900,0 28 498,30 0,00
 
Přijaté dotace
73 606,0 77 345,60 62 448,64 52 663,20
 
Příjmy celkem
122296,0 135 054,60 114 101,40 126 133,2
           
 

Provozní výdaje

       
 
Popis
Rozp 2004 RO 06/04 Plnění k 30.11. Rozpočet 2005
42 Rozpočtová rezerva 41,0 51,2 0,00 16,10
43 Daň z příjmu - rozpočtové hospodaření 0,0 13,0 12,95 10,00
44 MKIC - příspěvek zřizovatele 1 100,0 1 100,0 916,67 1 200,00
45 Anna - penzion a domov - přísp. zřizovatele 3 700,0 3 700,0 3 391,66 3 960,00
46 Domov důchodců - státní dotace 1 520,0 1 526,6 1 399,72 1 602,90
47 Technické služby - příspěvek zřizovatele 6 600,0 6 600,0 6 050,00 3 800,00
48 Převod poplatku za odpad pro TS 0,0 0,0 0,00 3 000,00
49 Převod dotace na VPP pro Technické služby 100,0 100,0 98,85 100,00
50 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele 1 730,0 1 730,0 1 585,84 1 750,00
51 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele 950,0 970,0 870,84 950,00
52 Převod dot. pro MŠ Sokolská (provoz) 0,0 2 600,0 2 811,40 0,00
53 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele 750,0 750,0 687,50 700,00
54 Převod dot. pro MŠ Kollárova (provoz)   2 800,0 2 621,70 0,00
55 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele 140,0 170,0 128,34 200,00
56 Převod dotace pro MŠ Liblice (provoz)   900,0 863,30 0,00
57 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele 2 995,0 2 995,0 2 745,40 2 990,00
58 Převod dot. pro ZŠ Žitomířská (provoz) 30 150,0 12 000,0 11 242,42 0,00
59 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 2 730,0 2 780,0 2 502,50 3 070,00
60 Převod dotace pro ZŠ Tyršova (provoz)   11 600,0 10 900,62 0,00
  Příspěvkové organizace celkem 52 465,0 52 321,6 48 816,8 23 322,9
61 Příspěvek občanům na fasády v MPZ 0,0 0 0,00 0,00
62 Opravy bytových prostor financované z FRB 0,0 0 0,00 0,00
63 Dopravní obslužnost 1 400,0 1 400,0 1 203,56 1 300,00
64 Příspěvek na protidrogovou prevenci 0,0 0 0,00 20,00
65 Příspěvky zájm. organiz. (sport, kultura, zdraví) 400,0 410,0 557,67 400,00
66 Příspěvek na opravu kostela 0,0 140,0 140,00 200,00
67 Finanční zabezpečení krizových opatření 0,0 0,0 0,00 20,00
68 Výběrové řízení - NsP 0,0 0,0 0,00 140,00
69 Výdaje na bezpečnostní agenturu (fakturace) 65,0 88,0 87,25 80,00
70 Převod dotace do střediska Městské lesy 0,0 278,8 278,86 0,00
71 Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře 73,0 73,0 69,83 80,00
72 Zastupitelé - osobní náklady 1 890,0 1 890,0 1 430,65 2 032,00
73 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu 21 280,0 21 280,0 17 327,93 23 390,00
74 Sociální fond (zaměstnanci) 520,0 520,0 508,84 554,40
75 Nevyčerpané DSP z minulého roku 0,0 0 3 196,06 3 299,20
76 DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu) 15 743,0 12 000,0 8 305,94 10 000,00
 
Součet ř. 61 - 76
41 371,0 38 079,80 33 106,59 41 515,60
 
Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek
     
77 ORJ 11 ved. finančního odboru 160,0 160,0 90,64 170,00
78 ORJ 15 Městská policie 640,0 1 076,0 999,57 1 527,00
79 ORJ 20 ved. odboru správy majetku 160,0 220,0 145,64 1 254,00
80 ORJ 21 správce výp. techniky 2 140,0 1 948,0 2 322,10 1 550,00
81 ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56 1 240,0 1 110,0 707,86 1 200,00
82 ORJ 35 ved. stavebního odboru 8,0 8,0 3,20 8,00
83 ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí 2 190,0 2 405,0 2 123,94 2 620,00
84 ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí 60,0 82,0 27,84 90,00
85 ORJ 50 tajemník 690,0 690,0 582,72 650,00
86 ORJ 55 ved. odboru životního prostředí 205,0 445,0 196,29 503,00
87 ORJ 60 ved. odboru dopravy 250,0 55,0 143,95 40,00
 
ORJ celkem
7 743,0 8 199,0 7 343,8 9 612,0
 
Provozní výdaje celkem
101620,0 98 664,6 89 280,1 74 476,6
           
 

Investiční výdaje

       
 
Popis
Rozp. 2004 RO 06/04 Plnění k 30.11. Rozpočet 2005
88 Půjčka pro Nemocnici s poliklinikou 0,0 300,0 300,00 0,00
89 Přísp. MŠ Kollárova - vzduchotechnika v kuchyni 250,0 250,0 250,00 0,00
90 Převod investiční dotace od KÚ -lanové hřiště 0,0 40,0 40,00 0,00
91 ZŠ Žitomířská - oplocení fotb. hřiště, lanové hřiště 300,0 150,0 150,00 0,00
92 ZŠ Tyršova - elektroinstalace 0,0 80,0 80,00 0,00
93 ZŠ Tyršova - okna 0,0 0,0 0,00 300,00
94 Rekonstrukce obřadní síně 0,0 0,0 0,00 400,00
95 Bytový dům Mozartova 2 350,0 2 350,0 2 348,95 0,00
96 Bytový dům Kounická 5 870,0 5 870,0 5 863,95 0,00
97 Infrastruktura Mozartova 430,0 2 990,0 3 158,76 0,00
98 Infrastruktura Kounická 700,0 2 580,0 2 633,24 0,00
99 Úroky z úvěrů na výstavbu 0,0 0,0 10,00 0,00
100 Rekonstrukce domu čp. 25 13 000,0 16 550,0 16 568,07 0,00
101 Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici 785,0 785,0 0,00 785,00
102 Veřejné osvětlení 300,0 300,0 366,12 300,00
103 Rekonstrukce povrchu vozovky K Lukám 0,0 180,0 0,00 128,00
104 Kanalizace - ul. K Dolánkám 0,0 470,0 0,00 20,00
105 Rekonstrukce Husova náměstí 0,0 3 500,0 739,15 8 800,00
106 Vodovodní řady v ul. Klučovská a Vítězná 900,0 960,0 431,18 300,00
107 ul. Prokopa Velikého - projektová příprava 0,0 350,0 416,76 0,00
108 Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého 9 250,0 0,0 0,00 0,00
109 Oplocení dětského hřiště v parku 0,0 0,0 0,00 80,00
110 Plynofikace Průmyslové ul. - Liblice 250,0 250,0 0,00 400,00
111 Nákup pozemků 0,0 0,0 0,00 50,00
112 Územní plán 300,0 300,0 35,88 300,00
113 Vodovod a kanalizace Liblice 0,0 9 876,0 627,18 38 379,00
114 Bourání zadního traktu č.p. 25 0,0 600,0 206,21 100,00
115 Příprava investic na další období - projekty 0,0 0,0 0,00 200,00
116 Rekonstrukce městského rozhlasu 0,0 0,0 0,00 70,00
117 Rekonstrukce místnosti pro MP 0,0 200,0 191,97 0,00
118 Správce výp. tech.- progr. vybavení 0,0 988,0 1 009,39 1 000,00
119 Ved. odb.dopravy - dopravní značení 0,0 300,0 179,23 160,00
120 Nákup os. automobilu - Fabia Sedan 0,0 260,0 260,00 0,00
121 Půjčky obyvatelům z FRB 0,0 0,0 343,50 0,00
122 Vývěska č.p. 70 0,0 0,0 18,52 0,00
 
Investiční výdaje celkem
34 685,0 50 479,0 36 134,0 51 772,00
           
 

Financování

Rozp.2004 RO 06/04 Plnění k 30.11 Rozpočet 2005
123 Dlouhod. financ.- prodej CP Český fond obligací 5 800,0 5 800,0 5 798,48 0,00
124 Dlouhod. financ. - úvěr na výstavbu bytů 12 000,0 12 000,0 12 000,00 0,00
125 Dlouhod. financování - půjčka z FRB pro Město 4 300,0 4 300,0 4 384,52 0,00
126 Proplacení HZL držených do splatnosti 2 000,0 2 000,0 2 000,00 0,00
127 Použití prostředků z minulého období 600,0 600,0 0,00 3 600,00
128 Úvěr na výstavbu vod. a kan. Liblice 0,0 1 600,0 0,00 5 089,00
129 Splátky půjčky od SFRB -477,0 -167,0 0,00 -530,00
130 Splátky půjčky na byty (Mozartova, Kounická) -2 150,0 -2 100,0 -1 600,00 -2 400,00
131 Splátky půjčky SFŽP -5 644,0 -5 644,0 -4 233,00 -5 644,00
132 Vytvoření rezervy (např. finanční investice) -2 420,0 0,0 0,00 0,00
 
Financování celkem
14 009,0 18 389,0 18 350,0 115,00
           
 

Rekapitulace

       
    Rozp.2004 RO 06/04 Plnění k 30.11 Rozpočet 2005
  Přijmy 122 296 130 755 114 101 126 133
  Výdaje provozní -101 620 -98 665 -89 280 -74 477
  Výdaje investiční -34 685 -50 479 -36 134 -51 772
  Přebytek/schodek -14 009 -18 389,00 -11 312,60 -115
  Financování 14 009 18 389 18 350 115
  Saldo 0 0 7 037 0
14.06.05 Rozpočty města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist