Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Rozpočty města

Rozpočet 2007

PŘÍJMY

124 853,86

VÝDAJE PROVOZNÍ

-91 277,86

VÝDAJE INVESTIČNÍ

-34 845,00

PŘEBYTEK/ SCHODEK

-1 269,00

FINANCOVÁNÍ

1 269,00

  PŘÍJMY  
     
1 Daň z přidané hodnoty 18 200,00
2 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků 10 300,00
3 Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ) 3 400,00
4 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 600,00
5 Daň z příjmů právnických osob 11 200,00
6 Daň z příjmů práv. osob za obce 3 000,00
7 Daň z nemovitostí 3 400,00
8 Správní poplatky 6 000,00
9 Místní poplatek za odpad 3 300,00
10 Odvod výtěžku z provozování VHP 450,00
11 Příjmy za zkoušky na řidičské oprávnění 180,00
12 Místní poplatky - výherní hrací přístroje 750,00
13 Místní poplatky - poplatek držitele psa 130,00
14 Místní poplatky - užívání veřejného prostranství 250,00
15 Místní poplatky - poplatek z ubytovací kapacity 90,00
  DAŇOVÉ PŘÍJMY 61 250,00
16 Přijem z pronájmu vodohospodářského majetku  10 000,00
17 Příjmy z úroků 100,00
18 Přijaté sankční platby (pokuty) 1 500,00
19 Splátka půjčky Sokol 75,00
20 Přijaté neinvestiční dary 0,00
21 Přijaté pojistné náhrady 0,00
22 Ostatní příjmy  50,00
23 Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů 10,00
  NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 11 735,00
24 Dotace na výkon státní správy (pol. 4112) 15 970,89
25 Dotace na sociální dávky  17 786,94
26 Dotace na školství (pol. 4112) 1 511,03
27 Dotace Vodovod ul. Prokopa Velikého 0,00
28 Platby za žáky z okolních obcí 1 600,00
29 Platby od obcí za projednání přestupků  0,00
30 Převody z hospodářské činnosti 12 000,00
31 Převod z vodohospodářského fondu Města 3 000,00
32 Dotace na obnovu lesních porostů 0,00
33 Převod státní dotace pro odb. lesní hospodáře 0,00
34 Dotace na VPP 0,00
  PŘIJATÉ DOTACE 51 868,86
  Příjmy celkem 124 853,86
     
  PROVOZNÍ VÝDAJE  
     
35 Rozpočtová rezerva 20,52
36 MKIC - příspěvek zřizovatele 1 650,00
37 Dům pro seniory - příspěvek zřizovatele 3 215,00
38 Technické služby - příspěvek zřizovatele 8 000,00
39 Městská knihovna - příspěvek zřizovatele 1 906,00
40 MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele 1 045,70
41 MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele 840,00
42 MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele 481,70
43 NsP -  příspěvek zřizovatele 3 000,00
44 NsP -  příspěvek zřizovatele, ztráta min. let  1 500,00
45 ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele 3 550,00
46 ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele 3 637,00
47 ZŠ Tyršova - příspěvek na opravu střechy  250,00
  Příspěvkové organizace celkem 29 075,40
48 Dopravní obslužnost 1 400,00
49 Příspěvky zájmovým organizacím-sport 500,00
50 Příspěvky zájmovým organizacím-kultura 100,00
51 Finanční zabezpečení krizových opatření 50,00
52 Převod dotace do střediska Městské lesy 0,00
53 Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře 0,00
54 Zastupitelé - osobní náklady 2 495,00
55 Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu 26 720,00
56 Sociální fond (zaměstnanci) 700,00
57 Nevyčerpané DSP z minulého roku 770,00
58 DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu) 17 786,94
  Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek
59 ORJ 11 ved. finančního odboru 180,00
60 ORJ 15 Městská policie  2 200,00
61 ORJ 20 ved. odboru správy majetku 1 370,00
62 ORJ 21 správce výp. techniky 2 000,00
63 ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56 1 330,00
64 ORJ 35 ved. stavebního odboru 110,00
65 ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí 3 000,00
66 ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí  360,00
67 ORJ 50 tajemník 520,00
68 ORJ 55 ved. odboru životního prostředí 550,00
69 ORJ 60 ved. odboru dopravy 40,00
  ORJ celkem 11 660,00
  Provozní výdaje celkem 91 277,86
     
  INVESTIČNÍ VÝDAJE  
70 Investiční příspěvek - MŠ Kollárova, elektroinstalace 800,00
71 Investiční příspěvek - NsP 1 000,00
72 Investiční příspěvek - rekonstrukce hřiště 320,00
73 Investiční dotace pozemkový úřad- polní cesta P3 120,00
74 Zdroje vody 1 000,00
75 Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici 500,00
76 Veřejné osvětlení 500,00
77 Přednádraží 300,00
78 Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého- vodovod ,kanalizace 9 400,00
79 Prokopa Velikého - chodníky,VO, zeleň 7 000,00
80 Rekonstrukce místních komunikací 0,00
81 Kanalizační řady - Škvárovna - spoluúčast dotace 1 500,00
82 Investice do dětských hřišť  200,00
83 Rekonstrukce č.12 550,00
84 Nákup pozemků  900,00
85 Výstavba autobusových zastávek 150,00
86 Rekonstrukce Želivského 171 - školní družina 1 700,00
87 Rekonstrukce náměstí - spoluúčast dotace 3 000,00
88 Kamerový systém - spoluúčast dotace 400,00
89 Dům č.150 - rozšíření křižovatky 0,00
90 Pořízení koupaliště 1 000,00
91 Vodovod a kanalizace Jungmannova a Havlíčkova 2 900,00
92 Obnova historických památek -spoluúčast dotace 400,00
93 Příprava investic na další období 800,00
94 Městská policie - osobní vůz, ukazatel rychlosti 0,00
95 Územní plán, ortofotomapy 405,00
  Investiční výdaje celkem 34 845,00
     
  FINANCOVÁNÍ  
95 Použití  prostředků z minulého období 4 600,00
96 Splátky úvěru na výstavbu vodovodu  Liblice -370,00
97 Splátky půjčky od SFRB -561,00
98 Splátky půjčky na byty (Mozartova, Kounická) -2 400,00
  Financování celkem 1 269,00
08.02.07 Rozpočty města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist