Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Rozpočty města

Rozpočet 2006

PŘÍJMY

 

     

Popis

rozpočet 2006

1.ROP

změny

rozp.úpr.

plnění k 31.12.

Daň z přidané hodnoty

17 000,00

17 000,0

 

   

Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funkč. požitků

9 500,00

9 500,0

 

   

Daň z příjmů FO ze sam. výděl.činnosti (OSVČ)

5 000,00

5 000,0

 

   

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

700,00

700,0

 

   

Daň z příjmů právnických osob

10 000,00

10 200,0

200,0

   

Daň z příjmů práv. osob za obce

3 900,00

2 527,0

-1 373,0

   

Daň z nemovitostí

4 000,00

4 000,0

 

   

Správní poplatky

5 000,00

5 000,0

 

   

Místní poplatek za odpad

3 000,00

3 000,0

 

   

Odvod výtěžku z provozování VHP

350,00

350,0

 

   

Místní poplatky (VHP, psi, veřej. prostr., ubyt.)

1 200,00

1 200,0

 

   

DAŇOVÉ PŘÍJMY

59 650,00

58 477

 

0

0,00

Příjmy z prodeje zboží a služeb

 

 

 

   

Přijem z pronájmu vodohospodářského majetku

12 000,00

12 000,0

 

   

Příjmy z úroků

80,00

80,0

 

   

Přijaté sankční platby (pokuty)

1 000,00

1 000,0

 

   

Přijaté neinvestiční dary

 

 

 

   

Přijaté pojistné náhrady

 

 

 

   

Ostatní příjmy

20,00

20,0

 

   

Příjmy z úhrad dobýv. prostoru a z vydob. nerostů

10,00

10,0

 

   

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

13 110,00

13 110,0

 

0,0

0,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

   

Dotace na výkon státní správy (pol. 4112)

15 251,40

15 251,4

 

   

Dotace na sociální dávky (pol. 4112)

10 500,00

10 500,0

 

   

Dotace na školství (pol. 4112)

1 456,10

1 456,1

 

   

Dotace na domov důchodců (pol. 4112)

1 681,20

1 681,2

 

   

Dotace Vodovod ul. Prokopa Velikého

0,00

0,0

 

   

Platby za žáky z okolních obcí

1 675,00

1 675,0

 

   

Platby od obcí za projednání přestupků

 

 

 

   

Převody z hospodářské činnosti

6 500,00

7 900,0

1 400,0

   

Převod z vodohospodářského fondu Města

3 000,00

3 000,0

 

   

Dotace na obnovu lesních porostů

 

 

 

   

Převod státní dotace pro odb. lesní hospodáře

90,00

90,0

 

   

Dotace na VPP

200,00

200,0

 

   

PŘIJATÉ DOTACE

40 353,70

41 753,70

 

 

0,00

Příjmy celkem

113 113,70

113 340,70

 

 

0,0

 

 

   

PROVOZNÍ VÝDAJE

 

   

Popis

 

 

 

 

 

Rozpočtová rezerva

2,70

29,7

27,0

   

Daň z příjmu - rozpočtové hospodaření

 

 

 

   

MKIC - příspěvek zřizovatele

2 028,00

2 028,0

 

   

Anna - penzion a domov - přísp. zřizovatele

4 651,80

4 651,8

 

   

Domov důchodců - státní dotace

1 681,20

1 681,2

 

   

Technické služby - příspěvek zřizovatele

5 328,00

5 328,0

 

   

Převod poplatku za odpad pro TS

3 000,00

3 000,0

 

   

Městská knihovna - příspěvek zřizovatele

1 896,00

1 896,0

 

   

MŠ Sokolská - příspěvek zřizovatele

854,00

854,0

 

   

MŠ Kollárova - příspěvek zřizovatele

860,00

860,0

 

   

MŠ Liblice - příspěvek zřizovatele

305,00

305,0

 

   

ZŠ Žitomířská a jídelna - příspěvek zřizovatele

3 203,00

3 203,0

 

   

ZŠ Tyršova - příspěvek zřizovatele

3 757,00

3 757,0

 

   

Příspěvkové organizace celkem

27 564,00

27 564,0

 

0,0

0,0

Dopravní obslužnost

1 100,00

1 300,0

200,0

 

 

Příspěvky zájmovým organizacím-sport

500,00

500,0

 

   

Příspěvky zájmovým organizacím-kultura

100,00

100,0

 

   

Finanční zabezpečení krizových opatření

50,00

50,0

 

   

Převod dotace do střediska Městské lesy

 

 

 

   

Převod státní dotace pro odborné lesní hospodáře

90,00

90,0

 

   

Zastupitelé - osobní náklady

2 130,00

2 130,0

 

   

Osobní náklady zaměstn. MěÚ a pracov. na dohodu

25 770,00

25 770,0

 

   

Sociální fond (zaměstnanci)

595,00

595,0

 

   

Nevyčerpané DSP z minulého roku

700,00

700,0

 

   

DSP a sociální příspěvky (ze státního rozpočtu)

10 500,00

10 500,0

 

   

Součet ř. 61 - 76

40 435,00

40 435,00

 

0,00

0,00

Skupiny výdajů příkazců operací rozpočtované jako celek

       

ORJ 11 ved. finančního odboru

150,00

150,0

 

   

ORJ 15 Městská policie

1 650,00

1 650,0

 

   

ORJ 20 ved. odboru správy majetku

990,00

990,0

 

   

ORJ 21 správce výp. techniky

2 000,00

2 000,0

 

   

ORJ 22 správce radnice-provoz budov čp.70 a 56

990,00

990,0

 

   

ORJ 35 ved. stavebního odboru

10,00

10,0

 

   

ORJ 40 ved. odboru vnitřních věcí

2 810,00

2 810,0

 

   

ORJ 45 ved. odboru sociálních věcí

290,00

290,0

 

   

ORJ 50 tajemník

500,00

500,0

 

   

ORJ 55 ved. odboru životního prostředí

540,00

540,0

 

   

ORJ 60 ved. odboru dopravy

250,00

250,0

 

   

ORJ celkem

10 180,00

10 180,0

 

0,0

0,0

Provozní výdaje celkem

79 281,70

79 508,7

 

0,0

0,0

 

 

   

INVESTIČNÍ VÝDAJE

 

   

Popis

 

 

 

 

 

 Investiční příspěvek  Penzion ANNA a DD

400,00

400

 

 

 

 Investiční příspěvek  ZŠ Žitomířská

555,00

555

 

 

 

 Investiční příspěvek MŠ Sokolská

570,00

570

 

 

 

Rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici

700,00

700,0

 

   

Veřejné osvětlení

300,00

300,0

 

   

Chodník Pod Malým vrchem

0,00

0,0

 

   

Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého

16 000,00

16 000,0

 

   

Vodovod a kanalizace Liblice- dešťová kanalizace

1 141,00

1 141,0

 

   

Vodovod a kanalizace Liblice

1 098,00

1 098,0

 

   

Přípojky - objekty Města

170,00

170,0

 

   

Přípojky - objekty občanů

556,00

556,0

 

   

Příspěvky občanům na přípojky (odsouhl. Zast.  5 000 Kč)

325,00

325,0

 

   

Sportovní ul. Liblice - chodník

220,00

220,0

 

   

Kanalizace ul Na Bělidle - spoluúčast s vlastníky

350,00

350,0

 

   

Investice do dětských hřišť

150,00

150,0

 

   

rekonstrukce č.12

600,00

600,0

 

   

Nákup pozemků

50,00

50,0

 

   

Výstavba autobusových zastávek

150,00

150,0

 

   

Komunikace Jateční, chodník, VO

0,00

0,0

 

   

Husovo nám. doplatek ,vybavení lavičky,koše

3 260,00

3 260,0

 

   

Komunikace Štolmíř

100,00

100,0

 

   

Rekonstrukce městského rozhlasu

80,00

80,0

 

   

Chodník ul. Za Pilou

100,00

100,0

 

   

Obnova historických památek -spoluúčast dotace

300,00

300,0

 

   

Kabely TKR- propojení dokončených sítí

250,00

250,0

 

   

Příprava investic na další období

500,00

500,0

 

   

OVV - frankovací stroj

100,00

100,0

 

   

Informační technika - kopírka

200,00

200,0

 

   

Městská policie- radar

600,00

600,0

 

   

Územní plán

150,00

150,0

 

   

Investiční výdaje celkem

27 450,00

27 450,0

 

 

0,00

 

 

   

 

FINANCOVÁNÍ

 

 

 

 

 

Použití  prostředků z minulého období

2 700,00

2 700,0

 

   

Splátky úvěru na výstavbu vodovodu  Liblice

-370,00

-370,0

 

   

Splátky půjčky od SFRB

-668,00

-668,0

 

   

Splátky půjčky na byty (Mozartova, Kounická)

-2 400,00

-2 400,0

 

   

Splátky půjčky SFŽP

-5 644,00

-5 644,0

 

   

Vytvoření rezervy (např. finanční investice)

 

 

 

   

Financování celkem

-6 382,00

-6 382,0

 

0,0

0,00

 

 

   

REKAPITULACE

 

   

PŘÍJMY

113 113,70

113 340,70

 

 

0

VÝDAJE PROVOZNÍ

-79 281,70

-79 508,70

 

 

0

VÝDAJE INVESTIČNÍ

-27 450,00

-27 450,00

 

 

0

PŘEBYTEK/ SCHODEK

6 382,00

6 382,00

 

 

0

FINANCOVÁNÍ

-6 382,00

-6 382,00

 

 

0

Saldo

0,00

0

 

0

0

15.02.06 Rozpočty města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist