Aktuality - Všechny aktuality

Řešení situace přemnožených nutrií

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí obdržel žádost o řešení situace s přemnoženými nutriemi podél vodního toku Šembera v Českém Brodě.

Povolení lovu nutrie říční bylo vydáno v souladu se zákonem o myslivosti. Lovem bylo pověřeno vybraných šest osob Mysliveckého sdružení Šembera. Pověřené osoby jsou odpovědné za provedení a organizaci lovu a dodržování bezpečnostních pravidel při lovu a jsou oprávněny vstupovat s loveckou zbraní i na nehonební pozemky. Lov bude probíhat v nepravidelných intervalech. Povolení je vydáno pro rok 2023, což považujeme za dostatečnou dobu pro maximální možnou redukci živočichů vyžadujících regulaci.

Důvodem nutnosti regulace početních stavů nutrie říční je snaha o snížení jejího negativního vlivu na populaci původních druhů živočichů, narušování přírodní rovnováhy ekosystémů, snižování druhové rozmanitosti a poškozování břehů vodních toků. Tyto negativní vlivy jsou natolik významné, že je v zájmu ochrany přírody snižování početních stavů nutrie říční a zpomalování jejího šíření. Podle vyhlášky č. 454/2021 Sb., o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci, je nutrie říční živočichem vyžadujícím regulaci.  S  ohledem na vysoký výskyt a stále se rozšiřující populace nutrie říční je regulace tohoto druhu žádoucí a potřebná. V opačném případě hrozí, že se velmi rychle rozšíří po celém vodním toku. V současné době je státem deklarováno, že se jedná o druh, který je třeba regulovat a současně je také na seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii.

 

Josef Novák, státní správa myslivosti

odbor životního prostředí a zemědělství

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist