Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Příspěvek předsedy tenisového výboru TJ Slavoj Český Brod

Do červnového čísla měsíčníku Českobrodského zpravodaje rubriky Píšete nám jsme obdrželi příspěvek předsedy tenisového výboru TJ Slavoj Český Brod Vladimíra Nováka, který byl otištěn ve zkrácené verzi. Zde je plné znění článku.

 

Vážení spoluobčané a sportovní přátelé,

Na základě posledního květnového příspěvku pana Jaroslava Kokeše do Zpravodaje jsem se po určitém váhání rozhodl odpovědět na jeho neustálá pomlouvačná vyjádření směrem k současnému i předchozímu vedení tenisového oddílu TJ Slavoj Český Brod, a to jak v ČB Zpravodaji, tak na půdě zastupitelstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o mnohaletou pomlouvačnou kampaň, tak pro objektivitu musím zmínit i trochu z historie v našem oddíle.

Osobně znám prostředí tenisu od svého dětství, tj. neuvěřitelných šedesát let. Za tuto dobu jsem měl možnost osobně i díky účasti v tenisovém výboru poznat mnoho předsedů a především obětavých členů, kteří zvelebili tenisový areál k dnešnímu obrazu. Postavili nové dvorce, vybudovali novou klubovnu, sociální zázemí, vybudovali ubytovnu a to vše bez nároku na jakoukoliv odměnu. Bohužel mnoho z nich již není mezi námi, ale my především již starší členové oddílu na ně stále vzpomínáme s vděkem, co pro tenis udělali.

V období od roku 1988 do roku 2010 byl neuvěřitelných 22 let předsedou oddílu pan Petr Blažek, který se svými kolegy v tomto dlouhém období kromě jiného především vybudoval ubytovnu, která prakticky od té doby drží ekonomicky nezávislý chod tenisového oddílu. Díky tomuto finančnímu zdroji můžeme opravovat a investovat do tenisového areálu.

V roce 2010 byl zvolen nový výbor s předsedou panem Kokešem. Pan Kokeš má velkou zásluhu na vybudování nové nafukovací haly v roce 2011, kterou si však zaplatili členové tenisového oddílu. Občas by se mohlo z vyjádření pana Kokeše zdát, že on investoval prostředky ze svého, když se chlubí, co proinvestoval za období svého předsednictví.   Pan Kokeš je znám jako velmi pracovitý člověk, ale bohužel někdy jeho negativní charakterové vlastnosti vítězí nad jeho pozitivy.

Za skoro osmileté období předsednictví pana Kokeše se mu ve výboru vystřídalo mnoho blízkých spolupracovníků, se kterými se téměř vždy rozešel ve zlém a z jeho strany byli vždy i veřejně dehonestováni.

Postupem času si pan Kokeš z tenisového oddílu udělal „rodinný podnik“, známý mezi členy jako tak zvaný „Kokešov“. Vnitřní situace v oddíle se postupně stala velmi napjatou, především díky neomezenému rozhodování pana Kokeše bez souhlasu výboru tenisového oddílu a v mnoha případech i bez souhlasu členské základny.

Vše vyvrcholilo na podzim roku 2017, kdy pan Kokeš neočekávaně oznámil předčasně konec svého mandátu, který měl skončit volební Valnou hromadou v březnu 2018. Na podzim roku 2017 vyvolal mimořádnou Valnou hromadu s tím, že již nebude kandidovat. Vše si den před konáním Valné hromady rozmyslel a znovu kandidoval do výboru. Na této velmi bouřlivé Valné hromadě, kterou historie tenisu nepamatuje, pan Kokeš se svou kandidátkou prohrál a členská základna si zvolila nové vedení a revizní komisi.

Bohužel pan Kokeš se s touto prohrou nesmířil a od té doby velmi cíleně obviňuje, bez jakýchkoliv důkazů, nový tenisový výbor z podvodů: viz jeho vystoupení na zastupitelstvu 19. 9. 2018, dále podal několik udání a podnětů k revizní komisi TJ Slavoj. Vše bylo řádně prošetřeno a vždy bylo písemně konstatováno, že tenisový výbor se stará o tenisový areál a finance jako řádný hospodář.

K uvedenému příspěvku pana Kokeše v květnovém ČB Zpravodaji si dovolím pár poznámek. Pan Kokeš se pozastavuje nad tím, proč město prostřednictvím TJ Slavoj Český Brod přidělilo několik desítek tisíc korun na opravy a investice pro oddíl tenisu. Pominu skutečnost, že by jako dlouholetý člen a funkcionář oddílu měl být rád, že aspoň pár „drobných“ získal náš oddíl a mohl tyto prostředky použít na další zvelebení tenisového areálu. V článku položil řečnickou otázku, na co použil tenisový výbor vydělané peníze, když jsme zvýšili členské příspěvky, cenu za pronájem dvorců a ubytování. Možná to bude překvapení, ale všechny finanční prostředky byly použity na zvelebení tenisového areálu a rozvoj tenisového sportu, což velmi pečlivě i zkontrolovala revizní komise, která se skládá ze skutečně nezávislých odborníků. A dále v roce 2019 došlo ke zvýšení odvodu za členské příspěvky na TJ Slavoj o 100% a to se zpětnou platností už za rok 2018.

Na závěr bych se rád zmínil krátce o tom, proč již pan Kokeš není členem našeho tenisového oddílu. Po našem zvolení novými členy tenisového výboru jsme nabídli panu Kokešovi pokračování v jeho pracovní činnosti jako správce tenisového areálu, což odmítl. Nezměnili jsme ani rozhodnutí předchozího výboru, který týden před Valnou hromadou 2017 přidělil panu Kokešovi v halové sezóně 2017/18 každý týden 2 hodiny zdarma, tj. částku přesahující 15.000,- Kč za zimu jako bonus.

Pan Kokeš na jaře v roce 2019 požádal o přidělení tréninkových hodin. Jedinou podmínkou od výboru bylo, aby se veřejně distancoval a omluvil za svá slova, která řekl na Zastupitelstvu 19. 9. 2018, ze kterého existuje jak písemný tak zvukový záznam. Bohužel se tak nikdy nestalo a tím, že pan Kokeš nezaplatil členské příspěvky na sezónu 2019, zaniklo jeho členství v našem oddíle.

Na závěr bych chtěl připomenout, že jsme si jako členové tenisového výboru dali za cíle další rozvoj areálu, podporu mládežnického tenisu a především obnovit přátelského ducha v tenisovém oddílu, což se nám společně postupně daří a máme z toho s členy a příznivci tenisu všichni velkou radost.

Těšíme se na Vaši návštěvu tenisového areálu.

Za tenisový výbor
Vladimír Novák - předseda


Redakční rada Českobrodského zpravodaje neodpovídá za obsah příspěvků této rubriky ani neprovádí jazykové korektury.

 

 

 

 

 

zpět
Cesbrod