Portál sociálních služeb

Potřebuji si zařídit

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Dávky pro osoby se zdravotním postižením jsou upraveny zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“), a vyhláškou č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 388/2011 Sb.“)

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením upravuje příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají.
 

Kompetence k rozhodování
 • Úřad práce České republiky – krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen „krajská pobočka ÚP“).
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – odvolací orgán.
Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:
 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
 • těžké sluchové postižení anebo
 • těžké zrakové postižení 

Těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení musí být charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a zdravotní stav osoby nesmí vylučovat přiznání tohoto příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se pro tyto účely považuje nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než 1 rok.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaný na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí anebo těžkou nebo hlubokou mentální retardaci charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a její zdravotní stav nevylučuje přiznání tohoto příspěvku.

Okruh zdravotních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání jsou uvedeny v příloze k zákonu o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Kde se zařizuje
 • Na Úřadu práce, v případě ORP Český Brod se jedná o kontaktní pracoviště v Českém Brodě
 • Adresa: Sportovní 501, Český Brod 28201
Co potřebuji k zařízení

Pro identifikaci:

 • průkaz totožnosti všech osob, které v částech A, B a D uvádíte,
 • rodný list − u dětí do 15 let.

V případě, že:

 • pořizovací cena zvláštní pomůcky je nižší než nebo rovna 10 000 Kč,
 • zvláštní pomůckou je motorové vozidlo,
 • pořizovací cena zvláštní pomůcky je vyšší než 10 000 Kč a současně nemáte dostatek finančních prostředků na 10% spoluúčast na úhradě ceny zvláštní pomůcky,

doložte tyto doklady:

 • pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:
 • pro každou osobu, která společně užívá byt a společně uhrazuje náklady na své potřeby a v kolonce Příjem vyplnila ANO, doložte formulář Doklad o výši čtvrtletních příjmů – příspěvek na zvláštní pomůcku vyplněný za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém podáváte žádost o přiznání dávky,
 • Doklad o samostatné činnosti
 • pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce neschopnou, doklad o uznání osoby dočasně práce neschopnou,
 • pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo mateřské, doklad o pobírání těchto dávek,
 • pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné stanoveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživného,
 • v případě, že žádáte o příspěvek na zvláštní pomůcku - stropní zvedací systém, svislou zdvihací plošinu, šikmou zdvihací plošinu nebo schodišťovou sedačku
  • doložte souhlas vlastníka nemovitosti s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem nebo rozhodnutí soudu o souhlasu s provedením instalace tohoto zařízení a jeho provozem. Je-li vlastníkem nemovitosti osoba, které má být tento příspěvek poskytnut (§ 9 odst. 7 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů) souhlas nepředkládejte,
  • předložte alespoň 2 návrhy řešení odstranění bariéry, včetně ceny (§ 9 odst. 10 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů).

Další příjmy uvedené ve formuláři Seznam ostatních započitatelných příjmů a podklady v závislosti na typu požadované pomůcky.

Formulář ke stažení  naleznete zde

Zdroj: MPSV a Úřad práce

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist