Zdravý Brod

MA21

Připomínky a náměty účastníků veřejného setkání, které se konalo dne 13.11.2007.

Děkujeme všem občanům a partnerům, kteří se setkání zúčastnili a přispěli svými připomínkami a podněty k plánu rozvoje města na následující léta.

Připomínky a náměty budou projednány na 5. setkání Strategického týmu, které se koná 22. 11. 2007. Výsledky budou zveřejněny na webové stránce města.

pripominky.pdf 125 kB

10. Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času

 10.1           Materiálně - technické zajištění kulturních, sportovních a volnočasových aktivit             

10.1.1           Provést audit a výhled stavu kulturních, sportovních a dalších zařízení volného času (VČ)

Zmonitorovat vlastnické vztahy jednotlivých sportovišť a vstoupit v jednání s vlastníky

10.1.2           Rekonstruovat a udržovat sportovní, kulturní a další zařízení včetně vybavení dle doporučení auditu

Město podporuje sportovní, kulturní zařízení a spolky (sdružení), které je provozují, pokud nejsou ve vlastnictví města (spoluúčast při získávání grantů).

10.1.3           Vybudovat a následně udržovat chybějící kulturní, sportovní a další zařízení VČ (včetně hřišť, sportovišť, stezek pro pěší a víceúčelových zařízení, tábořiště a veřejná místa pro piknik ad.) a zajistit údržbu

Chybí skautská klubovna se zázemím (popř. Skautský dům- Dům mládeže).

Opravit koupaliště- zajistit s majitelem Podviňáku využití pro koupání obyvatel

Vybudovat cyklostezky

  10.2                Činnost institucí a organizací kultury, sportu a volného času                           

10.2.1           Vytvořit podmínky pro profesionalizaci personálního obsazení organizací a institucí kultury, sportu a VČ

 

10.2.2           Iniciovat spolupráci mezi jednotlivými organizacemi a programově provázat jejich činnost.

 

 

10.2.3           Podporovat fórum námětů a příkladů dobré praxe kulturních, sportovních a  dalších aktivit VČ a jejich uplatnění ve městě

 

10.2.4           Realizovat městské slavnosti festivaly, přehlídky, klání, sportovní soutěže a kulturní  a další celoměstské akce pro občany i pro návštěvníky města a okolí

Koncerty

10.3                FINANCOVÁNÍ KULTURNÍCH, SPORTOVNÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT   

10.3.1           Vytvořit transparentní dotační programy podpory kultury, sportu a volnočasových aktivit včetně jasně definovaných kritérií a priorit

 

 

10.3.2           Personálně zabezpečit získávání externích zdrojů finanční podpory

 

10.3.3           Zabezpečit včasnou informovanost všech relevantních subjektů o možnostech získání financí z externích zdrojů vč. možností konzultací

 

 

10.4                Informování o kultuře, sportu a volnočasových akcích a aktivitách ve městě a okolí  

10.4.1           Rozšířit působnost MKIC pro široké informování o kultuře, sportu a volnočasových akcích a aktivitách

 

 

 

10.4.2           Motivovat organizace a instituce případně další subjekty k dodávání informací o akcích a aktivitách

Provázání informací internet (město, MKIC x vývěska x ČBZ)

Publicita je nutná (obdobně je ve strukturálních fondech EU) –> např. dát jako podmínku dotace města.

10.4.3           Vytvořit samostatný a jednoduše přístupný portál pro informování o kulturních, sportovních a VČ akcích a aktivitách ve městě a okolí pro obyvatele i návštěvníky města.

 

10.4.4           Provázat informace se subjekty v regionu a kraji

 

MIMO: Českobrodský zpravodaj: nedostatečná náplň o činnosti města

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist