Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality

Prevence čtenářských obtíží u prvňáčků

Je obecně známo, že u některých dětí, které vstoupí do prvních tříd, se časem rozvinou obtíže, které se označují jako specifické poruchy učení (více známé pod pojmy - dyslexie, dysortografie), nebo jako špatné čtenářství.

Proč se u některých začínajících školáků tyto obtíže vyskytují? Část souboru tvoří děti, jejichž potíže jsou vývojově, dědičně, kulturně nebo sociálně podmíněné. U některých však nelze nalézt žádnou ze specifických příčin a důvody nejsou známé. Můžeme se pouze dohadovat, zda na vývoj fonologických schopností dnešních dětí nemá negativní vliv přemíra zvukových stimulů, jimž jsou od raného dětství vystaveny (televize, rádio jako zvuková kulisa apod.), čímž se děti mohou stávat méně citlivými k vnímání zvuků a řeči. To může být také jeden z důvodů, proč je v dnešní době ve starším předškolním a mladším školním věku takové množství žáků, kteří dosud nemají ukončený vývoj řeči.

Specifické poruchy nelze zcela odstranit, lze je však zmírnit a kompenzovat. U dětí s obtížemi nespecifického charakteru můžeme vhodně nastavenou včasnou terapií obtíže zcela redukovat. Proto v podzimních měsících roku 2014 v rámci projektu Sdílené radosti a strasti základních škol v ORP Český Brod proběhl u žáků prvních ročníků logopedický screening, jež byl zaměřen na zjištění úrovně těch fonologických a jazykových dovedností, které jsou obecně uznávány jako klíčové pro osvojování čtení a psaní. Jedná se o schopnost určit první hlásku slova, rozpoznávat rýmy, reprodukovat rytmus, přechylovat slova, úroveň sluchové paměti aj.

Výsledky ukázaly, že po fonologické stránce existují mezi žáky prvních ročníků výrazné rozdíly. Zjistilo se, že z celkového počtu testovaných (293 prvňáčků) bylo 70 žáků úspěšných pouze v polovině testových úloh a z toho 20 žáků dosáhlo pouze 25% úspěšnosti testu, což považujeme za výrazně nízké výsledky. Zjištěné deficity fonologického uvědomění u těchto žáků mohou způsobit zprvu obtíže v osvojování čtení a psaní. Ty se však později promítnou i v ostatních předmětech, jež se čtenářskými dovednostmi úzce souvisí.

Pro prevenci vzniku výše zmíněných obtíží bylo celkem 79 žáků zařazeno do Tréninku jazykových dovedností podle D. B. Elkonina. Trénink probíhá formou jazykových her, úloh a soutěží. Žáci se zde učí hravou formou vnímat hláskovou strukturu slova, poznávat jazyk a jazyková pravidla. A nakonec, dobrá zpráva. Děti se zlepšují, dělají pokroky a věříme, že alespoň části z nich aktivity našeho projektu pomohou překlenout počáteční čtenářské potíže.  

Mgr. Eliška Haltofová

02.03.15 Aktuality
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist