Odbory - Sociálně-právní ochrana dětí

Postup při podávání stížností

Jak podat stížnost na odboru sociálních věcí Městského úřadu Český Brod

1. Základní informace co je stížnost

 • Stížnost je písemné nebo ústní podání, jímž se fyzická nebo právnická osoba obrací na orgány města ve věci ochrany svých zájmů, kterým upozorňuje na nedostatky či závady v činnosti odboru sociálních věcí, nebo kterým poukazuje na nevhodné chování úředních osob či proti postupu správního orgánu.

2. Kdo je oprávněn stížnost podat

 • Každá fyzická nebo právnická osoba

3. Na co je možné si stěžovat

 • na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany
 • na chování a pracovní činnost sociálního pracovníka či vedoucího pracovníka odboru

4. Jakou formou může být stížnost podána 

 • ústně při osobním kontaktu nebo telefonicky
 • písemně
 • stížnost je možné podat i anonymně do schránky umístěné na chodbě před odborem sociálních věcí/ schránka je vybírána jednou týdně ve středu a to dvěma sociálními pracovnicemi pro zabránění případnému zneužití/
 • požádá- li stěžovatel, je zachována mlčenlivost o jeho totožnosti
 • podání stížnosti nesmí být stěžovateli na újmu

5. Na koho je možné se se stížností obrátit 

 • na vedoucího odboru soc. věcí, příp. na jeho zástupce, dále na tajemníka úřadu nebo jeho zástupce, popř. na starostu či místostarostu města
 • na přítomné sociální pracovnice

6. postup vyřizování stížnosti 

 • stížnost shromažďuje a eviduje vedoucí odboru sociálních věcí ustanovená sociální pracovnice v knize stížností
 • po zaevidování sociální pracovnice předá stížnost vedoucímu odboru
 • pokud se stížnost týká vedoucího odboru, je předána tajemníkovi úřadu
 • stížnost prošetřuje vedoucí odboru, ke stížnosti se vyjadřuje příslušný pracovník, proti kterému je stížnost směrována. Předávat stížnost k vyřízení osobám, proti kterým stížnost směřuje, je nepřípustné.
 • o prošetření stížnosti je vyrozuměn stěžovatel a odpověď je odeslána na jeho adresu, pokud ji uvedl
 • v případě anonymní stížnosti neobdrží stěžovatel písemnou informaci o výsledku šetření
 • stížnost musí být vyřízena bezodkladně, nejdéle do 60 dnů.
 • pokud není stěžovatel spokojen s vyřízením stížnosti, má právo obrátit se na tajemníka úřadu, případně na nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Středočeského kraje v Praze
 • v případě opakované stížnosti posoudí vedoucí odboru, zda podání obsahuje nové skutečnosti. Jestliže tomu tak není, oznámí stěžovateli, že nebyly shledány důvody se stížností zabývat opakovaně

Podávání a vyřizování stížností se řídí zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist