Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Problematika zdravotně postižených

Poskytování sociálních služeb a přiznání příspěvku na péči

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Příspěvek na péči
4. Základní informace k životní situaci Příspěvek na péči náleží  osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náleží osobám od 1 roku. Poskytují se ve 4 stupních, jak pro  osoby nezletilé, tak pro dospělé. Závislost na pomoci jiné osoby se týká  např. zajištění či příjímání potravy, nakládání s penězi, obstarání si osobních záležitostí, schopnosti si vyprat, vyžehlit, vynést koš, uklidit si.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) O příspěvek na péči může požádat osoba - žadatel (ten, kdo potřebuje pomoc jiné fyzické osoby). Za nezletilé žadatele žádají zákonní zástupci. Pokud je nezletilá osoba, jejíž  nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc, svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba. Využívá-li tato nezletilá osoba pobytové služby, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto fyzickou osobu nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud tak v této lhůtě neučiní nebo pokud pobyt zákonného zástupce této osoby anebo osoby, která ji v řízení zastupuje není znám, zastupuje tuto osobu v řízení  o příspěvku zařízení sociálních služeb. Občan, který je k tomu zmocněn zmocnitelem.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nárok na příspěvek na péči má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby. Dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem se rozumí nepříznivý zdravotní stav, který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti  a má vliv na péči o vlastní osobu a soběstačnost.

Obecní úřad s rozšířenou působností provede pro účely posuzování stupně závislosti v přirozeném sociálním prostředí žadatele sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života v přirozeném sociálním prostředí. Sociální šetření provádí sociální pracovník.

Při posuzování stupně závislosti vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby, které jsou podložené nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb  žadatele, popř.  z výsledků funkčních vyšetření a z výsledků vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Řízení o příspěvek na péči se zahajuje podáním vyplněné žádosti na předepsaném tiskopisu. Pokud osoba není schopna jednat samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z moci úřední. Pokud je nezletilá osoba, jejíž  nepříznivý zdravotní stav vyžaduje pomoc, svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba. Využívá-li tato nezletilá osoba pobytové služby, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností tuto fyzickou osobu nebo zákonného zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy. Pokud tak v této lhůtě neučiní nebo pokud pobyt zákonného zástupce této osoby anebo osoby, která ji v řízení zastupuje není znám, zastupuje tuto osobu v řízení  o příspěvku zařízení sociálních služeb.
8. Na které instituci životní situaci řešit Příspěvek na péči  řeší městský úřad s rozšířenou působností.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde:
Na  odboru sociálních věcí, budova MěÚ Český Brod,  náměstí Arnošta z Pardubic 56,  dveře č. 23, 6

S kým:
Mgr. Kobela Norbert  /dveře č.23 – 1. patro/, správní obvod  - Č.Brod,  Liblice, Zahrady
Tel.: 321 612 125,   e-mail: kobela@cesbrod.cz

Bc. Ivona  Šustová  /dveře č. 6 – přízemí/, správní obvod –  ostatní obce
Tel.: 321  612 127,  e-mail: sustova@cesbrod.cz

Kdy:
úřední hodiny :
Pondělí, středa -  8:00 – 11:00     12:00  -  17:00

Jiné dny po telefonické domluvě. (Sociální pracovníci jezdí do terénu na sociální šetření a nemusí být v kanceláři).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou Doklad totožnosti  ( např. platný občanský průkaz )  všech osob uvedených v žádosti, u nezletilých žadatelů  rodný list dítěte, popř. plnou  moc. Možno přinést již vyplněné formuláře.  
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Předepsané tiskopisy jsou k dispozici v kancelářích č. 6 a 23, popřípadě ke stažení na stránkách MPSV - Formuláře ministerstva práce a sociálních věcí
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Správní poplatky nejsou stanoveny.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty se řídí správním řádem. Na vyřízení žádosti má úřad 60 dní, nezapočítají se lhůty přivyřizování jiných orgánů či u jiných osob (posudková služba, popř. lékařů)
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníkem řízení je žadatel, popř. jeho zástupci ( zákonní, v plné moci ).
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Žadatel o příspěvek  a oprávněná osoba, jejíchž zdravotní stav je třeba posoudit pro stanovení stupně závislosti, jsou povinni se podrobit se sociálnímu šetření, podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem plnícím úkoly okresní správy sociálního zabezpečení, popř. lékařem určeným ČSSZ, podrobit se vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném OSSZ nebo jinému odbornému vyšetření, předložit určenému zdravotnickému zařízení lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které jim byly vydány, sdělit a doložit další údaje, které jsou významné pro vypracování posudku, nebo poskytnout jinou součinnost, která je potřebná k vypracování posudku, jsou-li k tomu OSSZ vyzváni v určené lhůtě. Dále jsou povinni osvědčit  skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu a dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností. Písemně ohlašovat v průběhu řízení změny ve skutečnostech, které byly uvedeny v žádosti o příspěvek  a to do 8 dnů ode dne změny, kdy skutečnost nastala. Tato povinnost se plní i během přerušení řízení.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti  elektronickou poštou.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Zákon č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách 

Nařízení Rady /EHS/ č. 1408/71, o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich  rodiny pohybující se v rámci Společenství

Nařízení Rady a EP/ES/ č. 883/2004, o koordinaci sysému sociálního zabezpečení

Nařízení Rady a EP/ES/ č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení  č. 883/2004

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje prostřednictvím příslušného městského úřadu. Odvolání podává účastník řízení, popř. zástupci.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Výplata příspěvku může být po předchozím písemném upozornění zastavena, příspěvek může být odňat nebo nepřiznán. Za nesplnění povinností lze udělit pokutu do 20 000,- Kč.                
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace Podrobnější informace je možné získat  na odboru sociálních věcí městského úřadu. Popř. na stránkách MPSV.
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Integrovaný portál MPSV – Sociální služby

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod, odbor sociálních věcí   
26. Kontaktní osoba

Bc. Eva Dobiášová, vedoucí odboru sociálních věcí, tel.: 321 612 121, e-mail: dobiasova@cesbrod.cz

Mgr. Norbert Kobela, sociální pracovník, tel.: 321 612 125, e-mail: kobela@cesbrod.cz   

Bc. Ivona Šustová, sociální pracovnice, tel.: 321 612 127, e-mail: sustova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2011
28. Popis byl naposledy aktualizován 8.3.2011
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace Upřesnění zaměřená na konkrétní situaci možno  zjistit osobně na odboru sociálních věcí nebo telefonicky.
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist