Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Místní poplatky

Poplatek za nakládání s komunálním odpadem

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a   odstraňování komunálních odpadů.
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 6/2020 ( dále jen „vyhláška“).
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

  1. fyzická osoba přihlášená v obci,
  2. fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, ze které poplatek platí.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatková povinnost vzniká fyzické osobě přihlášením k trvalému pobytu v obci nebo změnou vlastnictví rekreační stavby, bytu či rodinného domu. Informace o trvalém pobytu je automaticky přenesena z evidence obyvatel. Poplatník, který získá do svého vlastnictví rekreační stavbu, byt či rodinný dům má povinnost se registrovat k tomuto poplatku dle vyhlášky podle čl.3.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace a)      přihlášení k trvalému pobytu ( vznik poplatkové povinnosti)
b)     odhlášení z trvalého pobytu z důvodu přestěhování ( spojeno s přeplatkem event. nedoplatkem )
c)      odhlášení z trvalého pobytu z důvodu úmrtí ( spojeno s přeplatkem event. nedoplatkem v rámci dědického řízení)
d)     změna vlastníka stavby sloužící k rekreaci, bytu či rodinného domu
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod :

a)      Místní poplatek za aktuální rok a rok zpět řešte s pracovníkem na pokladně MěÚ Český Brod, Strejčková Svatava, telefon: 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz

b)     Místní poplatek za ostatní minulá období řešte s pracovníkem finančního odboru MěÚ Český Brod, Straková Petra, telefon: 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00

(po dohodě lze domluvit i jiný termín pro vyřízení).

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou občanský průkaz 
potvrzení nebo čestné prohlášení pro potřeby osvobození od poplatku ( viz. vyhláška čl. 6 c,d)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

a)  V případě vratitelného přeplatku je nutné podat písemnou žádost, kterou je možné vyzvednout na pokladně MěÚ Český Brod nebo stáhnout zde CB_027_a_OF_Zadost_o_vraceni_preplatku.pdf. Přeplatek správce poplatku řeší podle zákona č. 280/2009 Sb. , daňový řád v §154 a §155.

b) V případě vratitelného přeplatku v rámci dědického řízení je třeba doložit písemnou žádost a zároveň rozhodnutí dědického řízení

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Jedná se o místní poplatek, kde sazba je tvořena součtem pevné a pohyblivé částky ( viz. vyhláška). Celkem se jedná o částku 816,- Kč za osobu a kalendářní rok. 
V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.   
Úhradu je možné provést osobně nebo prostřednictvím společného plátce. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a má v obci trvalý pobyt, plní všechny povinnosti zákonní zástupci. 

Místní poplatek lze uhradit:
a) hotově nebo kartou na pokladně MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56
b) bankovním převodem na účet č. 9294910237/0100, VS: 1340+Vaše přidělené číslo poplatníka, specifický symbol: kalendářní rok poplatku (např. 2021)
c) poštovní poukázkou A na pobočce České pošty, a.s.

Poplatek je splatný jednorázově k 30.6. příslušného kalendářního roku. Vznikne- li poplatková povinnost u poplatníka po lhůtě splatnosti je poplatek splatný do 15. následujícího měsíce po vzniku poplatkové povinnosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Při  osobní návštěvě na pokladně je okamžitě vyměřen poplatek a vydána složenka k zaplacení nebo poplatek je možné okamžitě zaplatit.
Lhůty pro přeplatek jsou uvedeny v zákoně č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Další činnosti nejsou stanoveny.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku lze doručit datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky.  
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

- zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

- obecně závazná vyhláška  města Český Brod č. 6/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

- zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

18. Jaké jsou související předpisy zákon č. 128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí (platebnímu výměru) se lze odvolat do 30 dnů ode dne doručení u správce daně. Odvolání nemá odkladný účinek.
Veškeré další opravné prostředky, které lze použít v poplatkovém řízení uvádí zákon č. 280/2009 Sb. , daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, hlava VII.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

a) za porušení povinností nepeněžité povahy může správce poplatku uložit pokutu podle § 247- 248 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

b) nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, bude poplatník upozorněn a poté mu správce poplatku vyměří poplatek  platebním výměrem, který může zvýšit až na trojnásobek.

21. Nejčastější dotazy otázka:  Kde platí poplatník poplatek, když trvalý pobyt má jinde než ve skutečnosti bydlí ?
odpověď: Poplatek platí poplatník podle místa trvalého pobytu bez ohledu na to, kde fyzicky bydlí.  
22. Další informace Veškeré další informace Vám poskytne:
a) Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
b) Svatava Strejčková, telefon 321 612 213, e-mail: strejckova@cesbrod.cz
23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Internetové stránky MěÚ Český Brod: www.cesbrod.cz
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2021
28. Popis byl naposledy aktualizován 1.1.2021
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist