Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Životní situace - Místní poplatky

Poplatek z ubytovací kapacity

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Poplatek z ubytovací kapacity
4. Základní informace k životní situaci Místní poplatek z ubytovací kapacity se vybírá podle Obecně závazné vyhlášky města Český Brod č. 6/2010.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.
V poplatkových záležitostech jedná ubytovatel samostatně nebo jeho zástupce na základě plné moci. Za osobu, která není způsobilá k jednání před správcem poplatku, jedná její zákonný zástupce. Za právnickou osobu jedná statutární orgán nebo ten, kdo prokáže, že je oprávněn za ní jednat.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Poplatník je povinen:
• vést evidenční knihu v předepsaných náležitostech,
• předat správci poplatku „Hlášení poplatku z ubytovací kapacity“,  v termínech stanovených vyhláškou,
• odvést poplatek správci poplatku.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Ubytovatel je povinen oznámit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci povolení k této činnosti, v ostatních případech do 15 dnů ode dne skutečného zahájení této činnosti. Stejným způsobem je povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti.
8. Na které instituci životní situaci řešit Městský úřad Český Brod.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Správcem poplatku je MěÚ Český Brod, odbor finanční, přízemí, č.dv. 2
Pracovník správce poplatku: Petra Strakováe-mail: strakova@cesbrod.cz, telefon: 321612164, 734 800 380

Úřední hodiny: pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod. (telefonicky lze dohodnout s pracovníkem spráce poplatku jiný vhodný termín)

Adresa pro zasílání písemných podání:
Městský úřad Český Brod
finanční odbor
Nám. Husovo 70
282 24  Český Brod

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou a) průkaz totožnosti (fyzická osoba)
b) plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku
c) výpis z obchodního rejstříku (právnická osoba)
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Hlášení poplatku z ubytovací kapacity hlaspoplub.xls 55 kB

Hlášení poplatku z ubytovací kapacity - paušál hlaspoplubpausal.xls 53 kB


Formuláře jsou také k dispozici u uvedeného pracovníka správce poplatku, na podatelně a v pokladně MěÚ Český Brod.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazba místního poplatku činí 4,- Kč za každé využité lůžko a den. Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou, která činí 1.000,- Kč za lůžko.
Úhrada poplatku se provádí na účet města Český Brod, číslo účtu: 9294910237/0100, variabilní symbol: číslo poplatníka přidělené správcem poplatku.

Poplatek je splatný do 15 dnů po uplynutí kalendářního měsíce.

Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný ve dvou stejných splátkách k 30.6. a k 31.12. sledovaného roku.

Poplatku nepodléhají tato zařízení:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit písemně nebo ústně do protokolu zahájení činnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit správci poplatku ukončení činnosti.

2. Po uplynutí kalendářního měsíce je poplatník povinen sestavit Hlášení poplatku z ubytovací kapacity a předat správci poplatku do 15. dne následujícího měsíce.

3. Nejpozději do 15.dne následujícího měsíce je poplatník povinen odvést poplatek na účet města.

4. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem, Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Další účastníci postupu nejsou stanoveni.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Poplatník je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu poplatník uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem (zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).
16. Elektronická služba, kterou lze využít Hlášení poplatku z ubytovací kapacity lze zaslat elektronicky, avšak s použitím zaručeného elektronického podpisu.
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • obecně závazná vyhláška města Český Brod č. 6/2010 o místních poplatcích
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
18. Jaké jsou související předpisy
  • zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Veškeré opravné prostředky uvádí Hlava VII zákona č. 280/2009, daňový řád.
Příjemce rozhodnutí se může odvolat proti rozhodnutí správce daně, pokud zákon nestanoví jinak.
Proti rozhodnutím označeným jako výzva, kterým správce daně vyzývá příjemce rozhodnutí k uplatnění práva nebo splnění povinností, se nelze samostatně odvolat, pokud zákon nestanoví jinak.
Odvolání se podává u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno.
Odvolání lze podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, proti němuž odvolání směřuje, a to i před doručením tohoto rozhodnutí.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek nebo jeho nezaplacenou část může zvýšit až na trojnásobek.
21. Nejčastější dotazy Lze vybírat poplatek z ubytovací kapacity i z přechodného ubytování za úplatu v rodinných domech?

Na základě novely zákona o místních poplatcích platné od 1.1.2004 je možné vybírat tento poplatek pouze z využité lůžkové kapacity v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. To znamená, že poplatek nelze vybírat ze staveb určených k bydlení (obytné domy, rodinné domy) a staveb pro individuální rekreaci.
22. Další informace

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321 612 164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Veškeré informace k placení poplatku poskytne finanční odbor MěÚ Český Brod,

 Petra Straková, telefon 321612164, 734 800 380, e-mail: strakova@cesbrod.cz

24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod - finanční odbor
26. Kontaktní osoba Petra Straková, tel. 321612164, 734 800 380
e-mail:  strakova@cesbrod.cz,
27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 1.1.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 11.1.2018
29. Datum konce platnosti popisu Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist