Životní situace - Přestupky

Oznámení přestupku na úseku sociálních věcí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Oznámení přestupku na úseku návykových látek, na úseku školství, na úseku sociálně právní ochrany dětí, na úseku zdravotnictví a na úseku střelných zbraní a střeliva.
4. Základní informace k životní situaci

Jedná se zejména o přestupky:

  • na úseku návykových látek dle zákona 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, podle § 39 se přestupku dopustí ten, kdo neoprávněně přechovává návykovou látku v malém množství pro vlastní potřebu, nebo neoprávněně pěstuje pro vlastní potřebu v malém množství rostlinu nebo houbu obsahující návykovou látku, nebo umožní neoprávněné požívání návykových látek osobě mladší 18 let, nejde-li o čin přísněji trestný.
  • na úseku školství definované zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 182a se přestupku dopustí ten, kdo nepřihlásí dítě k zápisu k  povinné školní docházce, nebo nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání nebo zanedbává péči o povinnou školní docházku žáka nebo povinné předškolní vzdělávání dítěte.
  • na úseku sociálně právní dle zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, např. podle § 59 odst. 1 se přestupku dopustí ten, kdo jako osoba odpovědná za dítě ponechá dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou, nebo použije vůči dítěti nepřiměřený výchovný prostředek nebo omezení, nebo zneužívá nezletilého dítěte k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni tělesného a rozumového vývoje.
  • na úseku zdravotnictví dle zákona č. zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, podle § 11 se přestupku dopustí ten, kdo úmyslně zmaří, ztíží nebo ohrozí poskytnutí zdravotní služby.
  • na úseku střelných zbraní a střeliva dle zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, podle § 76 se přestupku dopustí např. ten, kdo vlastní, drží nebo nosí zbraň nebo střelivo v rozporu se zákonem neoznámí nabytí nebo převod vlastnictví ke zbrani, nebo nosí na veřejných shromážděních, slavnostech, sportovních podnicích nebo lidových zábavách zbraň v rozporu se zákonem, nebo znehodnotí nebo zničí zbraň v rozporu se zákonem.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Oznámení o přestupku podává orgán veřejné moci, dále pak osoba, vůči které byl přestupek spáchán, může tak učinit i kterákoli osoba, která se stala svědkem přestupku. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání 1 rok.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Přestupek je nutné oznámit písemně nebo ústně na příslušném Obvodním oddělení Policie ČR, nebo na Odboru vnitřních věcí MěÚ Český Brod.

Oznámit přestupek na Policii ČR může mimo osoby, vůči které byl přestupek spáchán také osoba, která se stala svědkem přestupku. Policie ČR učiní ve věci potřebné kroky (zjistí osobu podezřelou ze spáchání přestupku, svědky a zajistí jejich výslech, zhodnotí, zda se ve věci jedná pouze o přestupek, nebo v závažnějších případech o trestný čin) a poté přestupek postoupí Městskému úřadu v Českém Brodě, nebo jinému místně příslušnému obecnímu úřadu.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace V případě spáchání přestupku učinit ihned oznámení na nejbližší služebně Policie ČR, nebo příslušnému obecnímu úřadu.
8. Na které instituci životní situaci řešit Na Policii ČR nebo na městském (obecním) úřadu podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku. Při oznámení se uvedou svědci, kteří byli přítomni spáchání přestupku.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

V místě spáchání přestupku se neprodleně obrátit na Policii ČR, nebo dle situace požádat někoho o zprostředkování kontaktu (např. souseda, bezpečnostní službu apod.). V Českém Brodě se oznámení o přestupku činí na služebně Policie ČR, Obvodní oddělení, Husovo nám. 65, 282 44 Český Brod, případné dotazy Vám zodpoví Městský úřad Český Brod, Odbor vnitřních věcí,  nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří 15, 16 a to v  pondělí 8.00-17.00 hod.; úterý 8.00-11.00 hod.; středa 8.00-17.00 hod. Je-li Policií ČR jednání kvalifikováno jako přestupek, je pak jeho projednávání před příslušným orgánem obce, dle místa spáchání přestupku, nebo podle místa, kde se pachatel zdržuje či pracuje, což může přispět k usnadnění projednávání. V Českém Brodě jsou výše uvedené přestupky projednávány Odborem vnitřních věcí.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad totožnosti.

Informace ze strany oznamovatele musí být o tom, co, kdy, kde a jak se stalo, kdo byl svědkem předmětné události.
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Žádné předepsané formuláře nejsou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Při oznámení přestupku se poplatek nevybírá.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Přestupek lze projednat, pokud od jeho spáchání neuplynul 1 rok. Řízení se zahajuje bezodkladně, nejpozději do 60 dnů. Rozhodnutí vydá správní orgán bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne zahájení řízení, případně i později.

Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok, běh lhůty se přerušuje zahájením řízení o přestupku, jakož i vydáním rozhodnutí o přestupku, jímž je obviněný z přestupku uznán vinným; je-li prvním úkonem v řízení vydání příkazu o uložení pokuty, přerušuje se běh lhůty jeho doručením, kdy přerušením běhu lhůty začíná běh nové lhůty pro projednání přestupku; přestupek však nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání tři roky.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

V řízení o přestupku je účastníkem řízení obviněný z přestupku; poškozený v části řízení, která se týká jím uplatněného nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení;  vlastník věci, která může být nebo byla zabrána, v části řízení, který se týká zabrání věci nebo náhradní hodnoty.

Osoba, vůči které byl přestupek spáchán, je v případě přestupku pouze svědkem události, není účastníkem řízení.

Každý účastník řízení si může zvolit zmocněnce. Je-li obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Dostavit se na výzvu či předvolání, které je doručeno do vlastních rukou. Podat nezbytné vysvětlení k prověření oznámení, uplatnit své připomínky a návrhy.
16. Elektronická služba, kterou lze využít E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Zákona 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu
18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška Ministerstva vnitra č. 520/2005 Sb. ze dne 16. prosince 2005, o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Proti rozhodnutí správního orgánu může podat účastník řízení odvolání a to do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným prostřednictvím toho, kdo napadené rozhodnutí vydal (v Českém Brodě odbor vnitřních věcí města Český Brod). Odvolání musí obsahovat veškeré náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu). Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti

Dle § 62 odst. 1 správního řádu je možné uložit účastníku řízení, ale i svědkovi pořádkovou pokutu až do výše 50 000 Kč, ztíží-li postup řízení zejména tím, že se bez omluvy nedostaví na výzvu ke správnímu orgánu, ruší i po předchozím napomenutí pořádek při jednání, bezdůvodně odmítá svědeckou výpověď, předložení listiny nebo provedení ohledání. Pořádkovou pokutu lze také uložit tomu, kdo učiní hrubě urážlivé podání. Dle ustanovení § 63 odst. 1 správního řádu může správní orgán toho, kdo hrubě ruší pořádek, také vykázat z místa jednání, je-li vykázán účastník řízení, může se jednat v jeho nepřítomnosti.

Sankce za spáchání přestupku (napomenutí, pokuta), popř. povinnost úhrady nákladů řízení jsou stanoveny dle příslušné právní úpravy

21. Nejčastější dotazy

1.Kde mohu oznámit přestupek?
Na Policii ČR podle trvalého pobytu, nebo podle místa, kde došlo ke spáchání přestupku.

2. Musím být přítomen u přestupkového jednání?
Ano, občan obdrží písemné předvolání. U přestupkového jednání musí být přítomen účastník řízení, svědek události, popř. další osoby (např. zákonný zástupce, tlumočník apod.).

3. Dozvím se, jak bylo ve věci rozhodnuto?
Rozhodnutí o přestupku se v tomto případě oznamuje pouze účastníku řízení - obviněnému (popř. další účastníci - viz bod č. 14), svědek není účastníkem řízení a rozhodnutí mu není oznámeno - doručeno.

22. Další informace

V Českém Brodě se občané mohou obrátit na:
Odbor vnitřních věcí, nám. Arnošta z Pardubic 56, 1.patro číslo dveří  15, 16

Adresa pro doručování:
Město  Český Brod, odbor vnitřních věcí, Husovo nám. 70, 282 01 Český Brod
Úřední dny pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod., úterý 8.00-11.00 hod.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Městský (obecní) úřad dle trvalého bydliště - adresář úřadů.
Policie ČR, městská (obecní) policie.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  Přestupky proti občanskému soužití a proti majetku
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Město  Český Brod, odbor vnitřních věcí
26. Kontaktní osoba

Mgr. Klára Uldrichová, MPA, vedoucí odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 141, 731 519 149, e-mail uldrichova@cesbrod.cz

Iveta Peukerová, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 140, e-mail peukerova@cesbrod.cz;

Martina Levíčková, referent odboru vnitřních věcí, tel. 321 612 215, e-mail levickova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 21.3.2018
28. Popis byl naposledy aktualizován 21.3.2018
29. Datum konce platnosti popisu Není stanoveno
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist