Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Ochrana zemědělského půdního fondu

Odvody za odnětí pozemku ze ZPF

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odvody za odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
4. Základní informace
k životní situaci

Je to navazující situace na souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF). V každém konkrétním souhlase je uvedeno zda se odvody stanoví či ne.

To určuje zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace

Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím

  1. doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
  2. písemně oznámit zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Poté orgán ochrany ZPF zahajuje řízení o odvodech a vydává rozhodnutí.

7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Oznámením zahájení realizace záměru s kopií pravomocného rozhodnutí, popřípadě ještě podáním podnětu k předepsání finančního odvodu.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
  • oznámení zahájení realizace záměru, popřípadě zahájení další etapy záměru, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
  • kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, nebo rozhodnutí o souhlasu (§ 21), a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Oznámení zahájení realizace záměru oznzahrealzam.doc 399 kB

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

Popřípadě:  Podnět k předepsání finančního odvodu podnkpredfinodv.doc 404 kB

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Záleží na odnímané ploše, bonitě půdy a zda je daná plocha v obci, která má územní plán. Způsob úhrady je převodem na účet Celního úřadu pro Středočeský kraj.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastníci pozemku, příslušná obec a Celní úřad pro Středočeský kraj.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Při správě placení odvodů se postupuje podle daňového řádu. Ustanovení daňového řádu, podle kterého úrok z prodlení nevzniká v případě peněžitého plnění v rámci dělené správy, se v případě odvodu nepoužije.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých případech se odvody neplatí za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Odvody za trvale odňatou půdu se nestanoví, jde-li o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro:

a) stavby drah včetně jejich součástí, je-li stavebníkem a následně vlastníkem stát,

b) stavby dálnic, silnic a místních komunikací, včetně jejich součástí a příslušenství,

c) stavby zemědělské prvovýroby uskutečňované evidovaným zemědělským podnikatelem podle zákona o zemědělství,

d) výstavbu účelových komunikací sloužících k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků,

e) stavby a zařízení protierozní ochrany,

f) stavby čistíren odpadních vod,

g) změnu druhu pozemku na druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití zeleň, bude-li dotčený pozemek veřejným prostranstvím,

h) zalesnění na pozemcích ve IV. a V. třídě ochrany,

i) stavby ve veřejném zájmu, jejichž hlavním účelem je ochrana před povodněmi,

j) cyklistické stezky nebo jejich části, budované v souladu s platnými zásadami územního rozvoje nebo s platným územním plánem, nebo

k) zajištění zájmů ochrany přírody a krajiny převedením pozemku na druh pozemku

  1. ostatní plocha se způsobem využití neplodná půda nebo zamokřená plocha, nebo
  2. vodní plocha se způsobem využití zamokřená plocha nebo rybník, nebo

l) registrovaný významný krajinný prvek nebo přechodně chráněnou plochu změnou souhlasu podle § 10 odst. 2,

m) změnu druhu pozemku na druh pozemku lesní pozemek se způsobem využití pozemek určený k plnění funkcí lesa, s výjimkou půdy v I. a II. třídě ochrany,

n) vodní nádrže, retenční nádrže a rybníky,

o) stavby k vodohospodářským melioracím, zavlažování a odvodňování pozemků,

p) realizace prvků schválených plánů společných zařízení v souvislosti s opatřeními uvedenými pod písmeny d), e) a i) a opatřeními pro ochranu a tvorbu životního prostředí.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist