Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Ochrana zemědělského půdního fondu

Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
4. Základní informace
k životní situaci
Za účelem stavby (zastavěných a zpevněných ploch) na zemědělském půdním fondu (dále jen ZPF) je třeba požádat správní orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy před vydáním územního rozhodnutí.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, stavebník se souhlasem vlastníka pozemku, statutární zástupce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
O odnětí půdy ze ZPF se žádá před vydáním územního rozhodnutí podáním žádosti na MěÚ, odbor životního prostředí a zemědělství.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
 • Vyjádření všech vlastníků dotčeného pozemku, pokud nejsou totožni s osobou žadatele.
 • Situační výkres - okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s vyčíslením záboru ZPF v m2.
 • Výpočet odvodů za odnětí půdy ze ZPF včetně postupu výpočtu, nejde-li o odnětí při kterém se odvody nestanoví.
 • Předběžnou bilanci skrývky s návrhem na její využití (uvést množství skrývané ornice v m3 a hloubku skrývané ornice v m).
 • Vyhodnocení a návrh alternativ (pokud není záměr v souladu s ÚPD).
 • Výsledky pedologického průzkumu (pro RD fotodokumentace kopané sondy).
 • Údaje o odvodnění a závlahách.
 • Údaje o protierozních opatření.
 • Zákres hranic bonitovaných půdně ekologických jednotek s vyznačením tříd ochrany.
 • Má – li jít o dočasné odnětí, je nutno uvést dobu odnětí a přiložit plán následné rekultivace dotčené plochy.
Informaci, v jakém následném řízení podle zvláštního právního předpisu má být souhlas s odnětím zemědělské půdy ze ZPF podkladem.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF zadodnetipozzeZPF.doc 415 kB

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků, pouze v některých případech se platí odvod za odnětí půdy ze ZPF na základě rozhodnutí o odvodech po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Způsob úhrady je složenkou nebo převodem na účet Územního pracoviště celního úřadu pro Středočeský kraj v Kolíně.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastníci pozemku, příslušná obec a příslušný stavební úřad.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 správního řádu). Souhlas k odnětí půdy je možné napadnout v přezkumném řízení. Podnět k zahájení přezkumného řízení lze podat ke správnímu orgánu, který vydal souhlas k odnětí půdy, ihned po oznámení souhlasu k odnětí půdy.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

Dle § 20a zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých případech nepodléhá stavba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?

Souhlasu podle není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda

a) v zastavěném území pro

 1. stavbu včetně souvisejících zastavěných ploch o výměře do 25 m2, nebo
 2. veřejně prospěšnou stavbu umísťovanou v proluce o velikosti do 0,5 ha,

b) pro umístění

 1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, vstupních šachet podzemního vedení a stožárů nadzemních vedení, mobilních sítí, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m2,
 1. přečerpávacích stanic, vrtů, studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení a větrných jam, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m2, nebo
 1. záměrů na nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku,

 

c) pro obnovu přirozených a přírodě blízkých koryt vodních toků, nebo

d) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu uvedenému v § 15,

e) uložení tuhých statkových hnojiv na zemědělské půdě před jejich použitím.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
6.3.2020
28. Popis byl naposledy
aktualizován
6.3.2020
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist