Český BrodOficiální stránky města

Životní situace - Ochrana zemědělského půdního fondu

Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu
4. Základní informace
k životní situaci
Za účelem stavby (zastavěných a zpevněných ploch) na zemědělském půdním fondu (dále jen ZPF) je třeba požádat správní orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy před vydáním územního rozhodnutí.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník-(ci) pozemku, stavebník se souhlasem vlastníka pozemku, statutární zástupce.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
O odnětí půdy ze ZPF se žádá před vydáním územního rozhodnutí podáním žádosti na MěÚ, odbor životního prostředí a zemědělství.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním žádosti o souhlas k odnětí půdy ze ZPF.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro, Odbor

životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 19.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Výpis z katastru nemovitostí, kopii katastrální mapy, situační výkres (okótovaný půdorys stavby a zpevněných ploch s vyčíslením záboru ZPF v m2), vyjádření příslušné obce k zamýšlené stavbě, souhlas všech vlastníků pozemku, pokud nejsou totožni s žadatelem, výpočet odvodů (pouze v některých případech a po konzultaci na odboru životního prostředí – dle umístění stavby, druhu stavby apod.), předběžnou bilanci skrývky s návrhem na její využití a plán rekultivace (při dočasném odnětí půdy).
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici

Žádost o souhlas k odnětí půdy ze ZPF zadodnetipozzeZPF.doc 403 kB

nebo na MěÚ Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství.

12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků, pouze v některých případech se platí odvod za odnětí půdy ze ZPF na základě rozhodnutí o odvodech po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. Způsob úhrady je složenkou nebo převodem na účet Územního pracoviště celního úřadu pro Středočeský kraj v Kolíně.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta vychází ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, tj. do 30 dnů od podání žádosti, ve složitějších případech do 60 dnů od podání žádosti.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Vlastníci pozemku, příslušná obec a příslušný stavební úřad.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: igqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, metodický pokyn MŽP OOLP/1067/96.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Proti souhlasu k odnětí půdy se nelze odvolat. Odvolání proti obsahu souhlasu lze podat až po vydání samostatného správního rozhodnutí ve věci samé odvoláním proti tomuto správnímu rozhodnutí, v rámci něhož lze napadnout celý souhlas nebo jeho části (§ 149 odst. 4 správního řádu). Souhlas k odnětí půdy je možné napadnout v přezkumném řízení. Podnět k zahájení přezkumného řízení lze podat ke správnímu orgánu, který vydal souhlas k odnětí půdy, ihned po oznámení souhlasu k odnětí půdy.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Dle § 20 odst. 1 zákona o ZPF se ukládá pokuta právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání až do výše pětisetnásobku minimální mzdy stanovené zvláštním právním předpisem.

Dle § 20 odst. 5 zákona o ZPF se ukládá pokuta fyzickým osobám podle zvláštních předpisů.

21. Nejčastější dotazy

Ve kterých případech nepodléhá stavba souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu?
Podle § 9 odst. 2 stavby nepodléhají souhlasu k odnětí půdy

a) na pozemcích, které jsou:

1. nezastavěnou plochou zastavěných stavebních pozemků,

2. v zahrádkových osadách zájmových organizací, popř. jiných právnických osob,

3. účelovými plochami u objektů a zařízení občanské vybavenosti nebo u objektů a zařízení zdravotnických, kulturních, osvětových a církevních,

4. v zastavěném území, jsou ve vlastnictví fyzické osoby a jejichž odnětí se má uskutečnit v zájmu této osoby pro výstavbu garáže, zahrádkářské chaty, rekreační chaty, drobné stavby, stavby pro drobné pěstitelství nebo chovatelství a stavby vinného sklepa,

5. určeny pro stavby pro bydlení v zastavěném území,

b) pro umístění:

1. signálů, stabilizačních kamenů a jiných značek pro geodetické účely, stožárů nadzemních vedení, vstupních šachet podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 30 m²,

2. přečerpávacích stanic, vrtů a studní a stanic nadzemního nebo podzemního vedení, pokud v jednotlivých případech nejde o plochu větší než 55 m² a větrných jam

c) k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz.

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz.

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
Nejsou specifikovány.
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
1.3.2011
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.3.2014
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist