Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Rozpočtová opatření

Návrh rozpočtového opatření 4/06

Tento návrh rozpočtového opatření bude projednávat Zatupitelstvo města na svém jednání 6.9.2006. Rozpočet příjmů se navyšuje na 118 460 420 Kč,  rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 82 814 420 Kč, rozpočet investičních výdajů se navyšuje na 29 387 000 Kč. Položka financování se snižuje na 6 259 000 Kč. Rozpočtové opatření č.4 je navrženo na základě skutečností zjištěných k 31.7.2006.

rozpočet RO04.xls 43 kB

PŘÍJMY

V položkách daňových příjmů je navýšení v souladu se skutečnými příjmy k 31.7.2006. Ostatní příjmy jsou upraveny dle skutečnosti k 31.7.2006. Předpoklad čerpání částky předplaceného nájemného je snížen v souvislosti s výší získaných dotací na akci ul. Prokopa Velikého. Zatím není potvrzena dotace na vodovod v ulici Prokopa Velikého a není tedy v rozpočtovém opatření započítána. Po přiznání této dotace bude do rozpočtu ihned zapracována. Dotace, které jsou již přiznány jsou v rozpočtovém opatření zahrnuty. Jedná se o dotaci na pracovníka dopravního odboru – bodový systém ve výši 218 tis.,dotaci na výpočetní techniku pro živnostenský odbor ve výši 80 tis., dotaci na výdaje spojené s konáním voleb do parlamentu ve výši 194,92 tis.,investiční dotaci pro ZŠ Žitomířská na povrch hřiště ve výši 50 tis.,dotaci na Kouřimské předbranní ve výši 80 tis.,dotaci na zřízení kamerového systému ve výši 1 104 tis.,investiční dotaci na rekonstrukci kanalizace v ulici Prokopa Velikého ve výši 1 500 tis.,dotaci na pořízení kompostérů a štěpkovače ve výši 650 tis., Tyto dotace jsou přísně účelové a podléhají ročnímu vyúčtovaní poskytovateli.V návrhu je významně navýšena položka převodů z hospodářské činnosti – jedná se hlavně o výnosy z probíhající privatizace bytů v domech v Masarykově ulici. Další položkou, která se navyšuje  je převod z vodohospodářského fondu o 500 tis., které budou použity na rekonstrukci kanalizace ul. Prokopa Velikého.

PROVOZNÍ VÝDAJE

V provozních výdajích je navrženo navýšení těchto položek – příspěvek zřizovatele pro PO Městská knihovna,jedná se o pokrytí ztráty roku 2005 ve výši 21 tis.,navýšení příspěvku zřizovatele  pro PO Mateřská škola Liblice, jedná se také o pokrytí ztráty roku 2005 ve výši 35 tis., navýšení příspěvku zřizovatele pro PO Mateřská škola Sokolská o 22 tis., na úhradu osobní asistence pro žáka s těžkým tělesným postižením. Do provozních výdajů je dále  zahrnuto použití účelově poskytnutých dotací  -

dotace na pracovníka dopravního odboru, dotace na výdaje spojené s volbami.

Ve výdajích jednotlivých příkazců operací je navrženo  následující navýšení – výdaje FO – o 30 tis., - úhrada auditu v TS, - správce výpočetní techniky –  o 80 tis., použití účelové dotace pro živnostenský odbor ,správce radnice – o 80 tis., zvýšené náklady na elektrickou energii a teplo, - odbor vnitřních věcí – o 130 tis., použití účelové dotace na zřízení biometrického pracoviště, - odbor sociálních věcí –

o 20 tis., řešení nebezpečí rozšíření  žloutenky.

INVESTIČNÍ VÝDAJE

Změny navržené v rozpočtu investičních výdajů jsou následující – znovu zařazení investičního příspěvku pro PO ZŠ Žitomířská ve výši 500 tis., na pořízení konvektomatu pro školní jídelnu , zařazení investiční dotace na povrch hřiště ve výši 50 tis., převod poskytnuté účelové dotace, - zařazení investičního příspěvku pro PO Technické služby ve výši 315 tis., - pořízení sekačky trávy, přesun částky 130 tis., z položky veřejné osvětlení na investiční akci Sportovní ul. Liblice – kde bylo vybudováno veřejného osvětlení,- navýšení položky investiční akce ul. Pod Malým vrchem o 180 tis., - dle skutečných nákladů, částka je přesunuta z položky příprava investic na další období, - snížení položky na investiční akci Prokopa Velikého – částka vychází z ukončeného výběrového řízení, - přesun mezi položkami investiční akce vodovodní přípojky Liblice,  - navýšení položky akce Sportovní ul. Liblice – o 130 tis., částka veřejného osvětlení, - navýšení položky nákup pozemků o 850 tis.,- příprava investiční akce Přednádraží, výkup pozemků, - znovu zařazení položky na budování autobusových zastávek ve výši  100 tis.,- zařazení investiční akce Rekonstrukce Želivského 171 ve výši 500 tis., školní družina. Další změny v rozpočtu investičních výdajů zahrnují použití účelově poskytnutých dotací – Kouřimské předbranní 80 tis., odpadové hospodářství 650 tis., zařazení investiční akce kamerový systém s použitím dotace ve výši 1270 tis., použití účelové dotace na zřízení biometrického pracoviště 192 tis., - stavební úpravy, 62 tis.,- zapojení do informační sítě. Zbývající změny v rozpočtu investičních výdajů jsou upřesněním dle skutečných cen pořizovaných předmětů – frankovací stroj, radar pro Městskou polici.

FINACOVÁNÍ

V tomto oddíle byly upřesněny splátky půjčky od SFRB dle splátkového kalendáře, čímž se položka financování snižuje na 6 259 tis.

ZÁVĚR

Toto rozpočtové opatření je navrženo dle reálných možností rozpočtu Města Český Brod. Na finanční odbor byla doručena žádost o navýšení příspěvku zřizovatele  pro PO NsP Český Brod o 2 mil.,Kč.

Toto navýšení nebylo zapracováno do návrhu, neboť nebyly nalezeny zdroje pro tento příspěvek.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist