Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Všechny aktuality

Nabídka práce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo č. 212021 - odborný referent / vrchní referent Oddělení vyměřovacího II v Sekci ÚP v Kolíně. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. říjen 2021. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. Místem výkonu služby je Český Brod.

Ředitel Finančního úřadu pro Středočeský kraj jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f)  zákona  č.  234/2014  Sb.,  o státní službě,  ve  znění pozdějších  předpisů  (dále též „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo č. 212021 - odborný referent / vrchní referent Oddělení vyměřovacího II v oboru služby „2 - Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění a hazardní hry“. 


Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Bude-li na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která není státním zaměstnancem, nebo osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, stanoví se jí zkušební doba v délce    6 měsíců.

Na služebním místě jsou vykonávány činnosti, pro jejichž výkon je dle „Služebního předpisu č. 3/2016 generálního ředitele, kterým se stanoví okruhy činností, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování       v orgánech Finanční správy České republiky“  nezbytné uzavření dohody o odpovědnosti  k ochraně hodnot svěřených státnímu zaměstnanci k vyúčtování.

Služba zahrnuje zejména:
 • zajišťování agendy fází daňového řízení nebo správy více druhů daní, poplatků nebo jiných obdobných peněžitých plnění,
 • zpracování daňových tvrzení,  vyměřování  a  doměřování  daní,  zejména  daně  z  příjmů a předepisování příslušenství daní včetně ukládání pokut,
 • vedení části spisů daňových subjektů,
 • vystavování předpisných, odpisných poukazů, platebních a přeúčtovacích poukazů,
 • využívání znalostí     daňových    zákonů,    daňového    řádu    a    předpisů    souvisejících se spravovanou
Nabízíme:
 • stabilitu a zázemí velké státní organizace,
 • motivační ohodnocení (tarif a další nárokové příplatky),
 • pružnou pracovní dobu,
 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna,
 • 1 den osobního placeného služebního volna k zařízení osobních záležitostí,
 • až 6 dnů služebního volna ke studijním účelům,
 • příspěvek na stravování,
 • čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování nebo cafeterii),
 • rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních,
 • letní tábor pro děti zaměstnanců,
 • víceúčelovou kartu  Multisport  sloužící  ke  sportovním  a  relaxačním  aktivitám,  a to         i pro rodinné příslušníky,
 • možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven,
 • propracovaný vzdělávací program,
 • možnost profesní růstu,
 • možnost zahraničních stáží.

 

Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 9. září 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na  Pankráci  1685/17,19,  140 21 Praha  4,  nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu  na výše  uvedené  adrese (případně  na podatelnu Územního pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín).

Žádost lze podat rovněž  v  elektronické  podobě  s  uznávaným  elektronickým  podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu podatelna2100@fs.mfcr.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID: 6sxny3p.

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo č. 212021 - odborný referent / vrchní referent Oddělení vyměřovacího II“.

 

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může v souladu se zákonem zúčastnit žadatel, který:

splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.:

a)  je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství1); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou.

 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným

čestným prohlášením2);

 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona];
 2. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který  nesmí  být  starší  než  3  měsíce.  Pokud  žadatel  do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů3), není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.

  Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost obdobným dokladem o bezúhonnosti4);

  1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 1 písm. e) zákona], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní  vysvědčení   /                                  diplom          absolventa   vyšší   odborné                                školy   a vysvědčení o absolutoriu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání5); uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;
  2. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona];

  Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti6). U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách.

   

  K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis.

  Finanční  správa  České  republiky  respektuje  požadavky  genderové  rovnosti,  zajišťuje   při výkonu práv a povinností  rovné  zacházení  se  všemi  žadateli.  Pod  pojmem  žadatel  se rozumí žadatel nebo žadatelka v závislosti na podání žádosti do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.

  Na státního zaměstnance zařazeného v orgánech Finanční správy České republiky se vztahují omezení některých práv a zákaz výkonu některých činností podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 33, § 77, § 80 – 83 a § 197), zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů  (zejména

  • 15), a dále podle zákona č.159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

   

  Bližší informace poskytne:

  Ing. Pavla Kašparová, ředitel Odboru vyměřovacího Finanční úřad pro Středočeský kraj

  Územní pracoviště v Kolíně, Politických vězňů 423, 280 02 Kolín tel.: 321 742 310, e-mail: pavla.kasparova@fs.mfcr.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist