Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - leden 2017

Přinášíme Vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Rada města měla na dvou jednáních v prosinci hodně bodů, ve kterých doporučovala ZM materiály ke schválení. O nich tedy u kategorie jednání ZM. Mezi další schválené body patří věcná břemena a v závěru roku i rozpočtové úpravy přímo řízených organizací.


 Rada města projednala zápisy z komisí rady města.


Rada města schválila žádosti o dotace na pořízení regulačního plánu MPZ, doplnění vodovodního řadu v Českém Brodě, pořízení územních studií v Českém Brodě.


Rada města schválila Projektovou dokumentaci - „Doplnění vodovodní sítě, část A ul. Rokycanova a Na Cihelně - optimalizace rozvodu vody“.


Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o dílo Generel dopravy v Českém Brodě byl radou schválen posun termínu dodání Generelu.


Zastupitelstvo města schválilo ceny za vodné a stočné na rok 2017, které budou maximální cena vodného ve výši 43,40 Kč za 1 m3 a stočného ve výši 53,04 Kč za 1 m3 na rok 2017 pro Město Český Brod, celkem ve výši 96,44 Kč za 1 m3 včetně DPH.


 Zastupitelstvo města schválilo Ceník svozu odpadu pro podnikatele na rok 2017. Ceny se v roce 2017 nebudou navyšovat.


Zastupitelstvo města schválilo Územní plán pro Český Brod a s ním související další dokumenty Návrh rozhodnutí o námitkách k opakovanému veřejnému projednání 20. 9. 2016 a Rozhodnutí o pořízení regulačního plánu MPZ.


V rámci informací zastupitelé projednali Zápis z jednání kontrolního výboru a Zápis z jednání finančního výboru.


Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové provizorium na rok 2017 s následujícími pravidly rozpočtového provizoria na období od 1. 1. 2017 do data schválení rozpočtu na rok 2017 v následujícím znění:

  • provozní výdaje budou hrazeny v nezbytně nutné výši pro zajištění chodu úřadu, v maximální výši 2/12 rozpočtu roku 2016,
  • provozní příspěvky zřizovaných příspěvkových organizací budou poskytovány ve výši 2/12 rozpočtu na rok 2016,
  • investiční výdaje budou hrazeny dle již uzavřených smluv a dle již schválených objednávek do maximální výše 2/12 rozpočtu roku 2016,
  • nové smlouvy a objednávky na investiční akce lze podepisovat a vystavovat v případě akcí spolufinancovaných z dotačních titulů. 

Zastupitelstvo města schválilo Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací prostřednictvím vodohospodářského fondu.


 Zastupitelstvo města schválilo další Veřejnoprávní smlouvy (VPS) s obcemi Krupá, Černíky a Hradešín týkající se zajištění povinné školní docházky v českobrodských ZŠ.


 Zastupitelstvo města schválilo Statut vodohospodářského fondu a Statut fondu nemocnice, které jsou pravidly pro příjmy a čerpání finančních prostředků obou fondů.


 Hlasováním zastupitelé rozhodli o podobě vlajky města Český Brod

:

16.01.17 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist