Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Krátce z města - duben 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Zastupitelstvo města schválilo změnu jednacího řádu. Touto změnou došlo k doplnění bodu o pořizování a zveřejňování zvukového záznamu z jednání zastupitelstva.


Zastupitelstvo města schválilo rozpočtového opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2015. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 161.271,20 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na 111.236,20 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se zvyšují na 52.035 tis. Kč, položka financování se nemění.


Zastupitelé města schválili Aktualizaci č. 4 PR MPZ a rozdělení státní finanční podpory z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015 pro vybrané subjekty.


Rada města do částky 50 tis. Kč a následně zastupitelstvo města v částkách nad 50 tis. schválili rozdělení finančních prostředků z Fondu sportu, kultury a volného času na Program č. 2 Programů podpory pro kulturu, sport a volný čas pro nevládní organizace a další subjekty ve výši 574 tis. Kč.


Zastupitelstvo města rozhodlo v návaznosti na doporučení rady města o přijetí dotace na akci Zateplení pavilonu G nemocnice Český Brod, čp. 297 a souhlasilo s uzavřením smluv na jejich realizaci.


Rada města vzala na vědomí Komplexní studii dopravy v klidu v Českém Brodě a souhlasila s návrhovou částí studie dopravy v klidu a s její realizací dle předložené etapizace. Ke studii rada města požádala o veřejné projednání.


Město nabízí k prodeji byt 3+1 v domě čp. 340 v Komenského ulici o velikosti 77,77 m2 formou obálkové metody za minimální cenu 1,2 mil. Kč. Nabídky je možné podávat do 30. dubna. V případě Vašeho zájmu žádejte další informace na odboru rozvoje u paní E. Suchanové nebo na e-mailu: suchanova@cesbrod.cz anebo na tel. 321 612 153.


Rada města schválila podání žádosti o dotaci na projekt „Odbahnění a revitalizace návesního rybníku Štolmíř“ v rámci Operačního programu životního prostředí.


Rada města souhlasila s převodem k nájemní smlouvě 16/2007/OSM - Českobrodská nemocnice, s.r.o. na společnost Nemocnice Český Brod s.r.o. za stejných podmínek na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015 a dále také souhlasila s uzavřením dodatku č. 9 k výše uvedené nájemní smlouvě.


 Zastupitelstvo města ustanovilo novou koordinátorkou MA21 Petru Ištvánikovou.


Rada města jmenovala pracovní skupiny pro přípravu podkladů pro schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014.


Rada města schválila znění prodejního a provozního řádu pro konání farmářských trhů v roce 2015. Jeho znění je ve stejném duchu jako loni.


Rada města souhlasila s podáním žádostí o dotaci do Středočeského kraje příspěvkových organizací ZŠ žitomírská, Anna Český Brod, sociální služby pro seniory a Městská knihovna.


Rada města vyhlásila zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – projektová dokumentace“ a vzala na vědomí zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy chodníků v ul. Žitomířská, město Český Brod“.


Rada města odvolala Kristýnu Šílovou z pozice člena redakční rady a jmenovala její nové členy, kterými jsou Michaela Vomáčková a Mgr. Tomáš Klinecký.


Zastupitelstvo města schválilo přijetí státní finanční podpory v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2015 Ministerstva kultury ve výši 985 tis. Kč a jejich rozdělení pro akce obnovy kulturních památek Zvonice u kostela sv. Gotharda, Revitalizace středověkých hradeb v MPZ v Českém Brodě – II. etapa, Kostel sv. Gotharda, Kostel Nejsvětější Trojice a zvonice, Podlipanské muzeum.

21.04.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist