Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Krátce z města - červenec/srpen 2015

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně.

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtový výhled na roky 2016 -2019, účetní závěrku a závěrečný účet města za rok 2014. Tyto materiály jsou zveřejněny na webových stránkách města.


Rada města schválila účetní závěrky za rok 2014 a schválení a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 příspěvkových organizací.


Zastupitelstvo město rozhodlo nenavyšovat daň z nemovitostí pro rok 2016.


Rada města schválila ceník na zapůjčení inventáře města Český Brod, jedná se o plastové stoly, židle, stany a jiné. Ceník je uveden na webových stránkách města.


Zastupitelstvo města schválilo uzavření smlouvy o účelovém investičním úvěru na parkoviště P+R v Klučovské ulici.


Zastupitelstvo města uložilo radě města zpracovat ve spolupráci s komisí pro regeneraci městské památkové zóny seznam hrobových míst, ve kterých jsou uloženy ostatky českobrodských občanů, kteří se v minulosti významně zasloužili o město Český Brod a zrealizovat u těchto vybraných hrobových míst zrušení výběru nájemních poplatků s tím, že náklady na pronájem těchto hrobových míst budou hrazeny z rozpočtu města s opatřením, aby toto pravidlo platilo i pro podobné případy v budoucnosti.


Rada města a následně i zastupitelstvo města schválily finanční příspěvky nestátním neziskovým organizacím na zabezpečení pravidelné činnosti a provozu z Fondu na podporu sportu, kultury a volného času ve výši 1.110 tis. Kč, finanční příspěvky na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v MPZ Český Brod v roce 2015 v celkové výši 250 tis. Kč a také finanční příspěvky z Programu podpory aktivit v sociální oblasti ve výši 280 tis. Kč.


Vzhledem ke stávajícímu suchému období v měsíci červenci a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace vodoprávní úřad Český Brod vyzývá občany i právnické osoby, aby v co největší míře omezili odběr povrchových vod /z vodních toků/, podzemních vod /z domovních studní/ i veřejných vodovodů. Jedná se zejména o omezení zálivek zeleně, dopouštění bazénů, oplach techniky apod.


Středočeský kraj neschválil dotaci městu na rekonstrukci školní jídelny – kuchyně. Celá tato investiční akce tak bude hrazena z rozpočtu města. Provoz školní jídelny by měl být obnoven 16. 9. 2015.


Na konci července proběhl další kontrolní den na středověkých hradbách v Českém Brodě sousedících s ulicí Šafaříkovou. Jedná se o II. etapu Revitalizace středověkých hradeb v MPZ (městská památková zóna) v Českém Brodě. V rámci projektu bude provedeno očištění koruny zdiva, odstranění vegetace, zpevnění kamene, přeosazení uvolněných kamenů, přezdívání uvolněných úseků, zamezení pronikání srážkové vody do koruny zdiva, tmelení původních kamenů a spárování vápennou maltou. Náklady II. etapy se vyšplhaly k částce téměř 700.000 Kč. Plánové ukončení stavby je 30. 9. 2015.


Krajský úřad Středočeského kraje vyhověl žádosti města a zapsal do školského rejstříku Pedagogicko-psychologickou poradnu, která sídlí na nám. Arnošta z Pardubic čp. 1 pod ZŠ Žitomířská.


Rada města vzala na vědomí Výroční zprávu města za rok 2014, která je k dispozici v tištěné podobě na Informačním centru či na webových stránkách města.


Strážníci Městské policie Český Brod se vypravili jako každoročně na skautské tábory, kde představili svoji práci a dovednosti služebních psů. V Kácovci navštívili středisko Psohlavců Český Brod a na tábořišti Pod Kopcem Pohoř se zastavili ve středisku Ing. Ládi Nováka.


Probíhají práce na výměně veřejného osvětlení v ulicích města, bližší informace naleznete v článku ředitele Technických služeb pod názvem „Pracovníci střediska VO TS Český Brod se nemohou dočkat“.


Dále probíhají práce na rekonstrukci interiéru objektu kina, který se brzy stane multifunkčním kulturním zařízením města. Na podzim bychom rádi spustili nový program a přivítali návštěvníky. Pokud máte KULTURNÍ TIPY, pište! Necháme se rádi inspirovat!


Zastupitelstvo města projednalo rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek k územnímu plánu Český Brod, další jednání k tomuto tématu by mělo proběhnout na dalším jednání zastupitelstva města 30. 9. 2015

24.08.15 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist