Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

KRÁTCE Z MĚSTA - červenec a srpen 2016

Přinášíme vám stručný přehled o činnosti rady a zastupitelstva města. Podrobnosti k projednaným bodům je možné si přečíst v zápisech ze zastupitelstva a rady města nebo si je vyžádat v tištěné podobě na Informačním centru a v Městské knihovně. 

Dalo by se předpokládat, že červen a prázdniny budou pro RM méně náročné, ale počet projednávaných bodů tomu nenasvědčuje, posuďte sami dle Věstníku. Na třech jednáních RM bylo projednáno 107 bodů.


Rada města a Zastupitelstvo města schválily poskytnutí  dotace z rozpočtu města Český Brod v rámci Programu podpory aktivit v sociální oblasti v celkové výši 350.000 Kč, dotace z Programu č. 1: Zabezpečení pravidelné činnosti NNO ve výši 1.241.000 Kč a finanční prostředky na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod na rok 2016 v celkové výši 300.000 Kč.


Rada města souhlasila s uzavřením smluv o dílo na projektovou dokumentaci stavební úpravy č.p. 1 s firmou Ateliér Hájek, za cenu 325.490 Kč včetně DPH, na akci Výměna oken a vchodových dveří pavilónu E + F nemocnice Český Brod za cenu 528.019,63 Kč a na akci „Český Brod – Stavební úpravy č.p. 1099 - školní jídelna“ s firmou: STAFIKO PODĚBRADY spol. s r.o. s cenou 9.993.047 Kč s DPH.


Rada města schválila přijetí dotace z Programu 2016 pro poskytování dotací z rozpočtu Středo- českého kraje: z Humanitárního fondu ve výši 47.500 Kč pro projekt „Komunitní plánování“, z Fondu cestovního ruchu ve výši 79.325 Kč pro projekt „Po městě na kole“ a z Fondu kultury a obnovy památek ve výši 80.000 Kč pro projekt „Městská knihovna Český Brod: Vše pro čtenáře“.


Město Český Brod prostřednictvím elektronické aukce vysoutěžilo nového dodavatele plynu do konce roku 2017 pro sebe a své příspěvkové organizace. Vítězem se stala společnost Pražská plynárenská a.s. s cenovou nabídkou 1,4 mil. Kč. Tím město ušetří přes 1,1 mil. Kč oproti původní ceně více než 2,5 mil. Kč. Dosažená úspora činí 44 %.


 Rada města souhlasila s uzavřením smlouvy o vykonání Přezkoumání hospodaření města Český Brod za rok 2016 a smlouvy na provedení Kontrolní činnosti - ověření účetní závěrky za rok 2016 s firmou Atlas Audit s.r.o.


Rada města pověřila odbor rozvoje jednáním a přípravou smlouvy o výpůjčce (včetně podmínek) pozemků KN p.č. 523/3, 524/4, 604/3, 604/5, 2093, 2094, vše v obci a k.ú. Český Brod (pozemky v areálu koupaliště) s SK Český Brod na dobu neurčitou.


Zastupitelstvo města souhlasilo s celoročním hospodařením města Český Brod podle rozpočtu na rok 2015 a schválilo znění Závěrečného účtu za rok 2015, včetně výsledků hospodaření a Zprávy o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2015 a přidělení hospodářských výsledků středisek hospodářské činnost za rok 2015 do jejich fondů a Účetní závěrku za rok 2015.


 Zastupitelstvo města souhlasilo s poskytnut účelové půjčky T.J. Sokol Český Brod ve výši 500.000 Kč z Fondu sportu, kultury a volného času Města Český Brod na rok 2016 a také s podáním žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury na akci: Český Brod, budova sokolovny - oprava čtyř gryfů, s povinným spolupodílem Města Český Brod částkou 46.949 Kč včetně DPH.


Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města Český Brod na rok 2016. Rozpočtové příjmy se zvyšují na 168.392,50 tis. Kč, rozpočtové výdaje provozní se zvyšují na 104.987,50 tis. Kč, rozpočtové výdaje investiční se zvyšují na 58.305 tis. Kč, položka financování se nemění.


Rada města schválila Výroční zprávu města Český Brod za rok 2015 a Výroční zprávu Místní agendy 21 2015 a Roční plán zlepšování Zdravých měst a Místní agendy 21 pro rok 2016, texty Zpráv lze nalézt na webu města.


Zastupitelstvo města zamítlo  navýšení stanoveného místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti pro rok 2017.


Rada města schválila účetní závěrky za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 příspěvkovým organizacím města.

16.08.16 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist