Životní situace - Podnikání

Kontrolní a dozorová činnost, podání stížností na podnikatele

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název) životní situace Kontrolní a dozorová činnost
4. Základní informace k životní situaci

Kontrolní a dozorová činnost podle živnostenského zákona, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daních, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákon o odpadech, zákon o povinném značení lihu, zákon o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu, zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a dalších předpisů souvisejících s živnostenským podnikáním.

Živnostenskou kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady dle zmocnění zákonem č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů a sledují, zda a jak jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem, ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské podnikání.

Kontrolu provádí zaměstnanci živnostenského úřadu na základě vlastního kontrolního plánu, podnětů a na základě nařízení kontroly Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem správních agend a krajský živnostenský úřad nebo Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) Kdokoli.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Přijatý podnět bude posouzen a živnostenský úřad podle situace provede kontrolu podnikatele přímo na provozovně nebo na živnostenském úřadě. Zjistí-li skutečnosti nasvědčující tomu, že podnikatel porušuje podmínky dané živnostenským zákonem popřípadě předpisy souvisejícími s živnostenským podnikáním, zahájí řízení z moci úřední. V případě, že neshledá důvody k jeho zahájení, podatele pokud o to požádá, o tom vyrozumí. Pokud podnět nespadá do pravomoci živnostenského úřadu, bude postoupen příslušnému správnímu orgánu. O postoupení bude stěžovatel informován. Živnostenský úřad není oprávněn řešit občanskoprávní spory, tato činnost je vymezena soudům.
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace Zasláním písemného podnětu na adresu živnostenského úřadu, nebo přímo osobně řešit s referentem  kontroly.
8. Na které instituci životní situaci řešit Na odboru dopravy a obecní živnostenský úřad Městského úřadu Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, přízemí, kancelář č. 8.
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Vaše podání přijmou pracovnice  odboru:

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734 230 069, email: buresova@cesbrod.cz

Kontaktní  informace:

Městský úřad Český Brod, odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
náměstí  Husovo 70
282 01 Český Brod
tel: 321612111
www.cesbrod.cz
Elektronická podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

datová schránka:  jgqbsve

Úřední hodiny:

Pondělí a Středa 8:00 – 11:00 hod., 12:00 - 17:00 hod.

Úterý  8:00 – 11:00 hod

Čtvrtek 8:00 – 11:00 hod., 12:00 – 13:30 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

Pátek 8:00 – 11:00 hod. (na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru)

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklad k prokázání totožnosti

Pokud k podnětu existují nějaké doklady (účtenky, paragony, smlouvy, faktury, korespondence), je vhodné je vzít s sebou.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici Formulář není stanoven - podnět k provedení kontroly nebo prošetření případu se podává volnou písemnou formou.
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit Tyto úkony nepodléhají správním poplatkům.
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení Lhůty pro vyřízení podnětu jsou stanoveny správním řádem. Správní orgán podnět prošetří a pokud ten, kdo podnět podal o to požádá, sdělí mu ve lhůtě do 30ti dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě, že byl podnět postoupen jinému příslušnému správnímu orgánu.
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace Účastníky řízení mohou být podnikatelé, jejich odpovědní zástupci, jiné správní orgány.
15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány Podání by mělo popisovat konkrétní jednání či stav, který pisatel považuje za protiprávní a odůvodňuje zahájení řízení z moci úřední.
16. Elektronická služba, kterou lze využít Případné podněty lze zaslat na adresu centrální  elektronické podatelny epodatelna@cesbrod.cz  nebo datovou schránkou : jgqbsve
17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

18. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (povinnost při sběru a výkupu odpadů).

Zákon č. 307/2013 Sb.., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují Neshledá-li správní orgán důvod k zahájení řízení ani k postoupení věci, sdělí tuto skutečnost podateli, pokud  o to požádal. Není povinností zdůvodňovat, proč důvod k zahájení řízení neshledává. Podnět se neodkládá usnesením nebo jinak přezkoumatelným rozhodnutím, není tedy možno podat proti způsobu vyřízení podnětu odvolání.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinnosti  
21. Nejčastější dotazy

Jaké jsou postupy při uplatňování reklamace?

Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání. Výjimkou je pouze situace upravená § 2172 větě druhé občanského zákoníku, kdy prodávající v písemném potvrzení o svých povinnostech z vadného plnění (ať již z dobrovolné záruky za jakost, anebo ze zákonné odpovědnosti za jakost při převzetí), které vydal kupujícímu, určil k opravě jinou osobu (tzv. záruční servis), která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Pak uplatní kupující právo na opravu u této jiné osoby.

Dle § 2172 věty třetí občanského zákoníku přitom platí, že osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Avšak je třeba upozornit, že v případech, kdy reklamaci vad uplatnil spotřebitel (ve smyslu definice uvedené v zákoně o ochraně spotřebitele, tj. fyzická osoba, jednající mimo rámec podnikatelské činnosti či samostatného výkonu povolání), pak je třeba, aby oprava proběhla tak, aby byla dodržena lhůta pro vyřízení reklamace stanovená v § 19 odst. 3 tohoto zákona (viz dále).

Dále je třeba zdůraznit, že záruční servis je určen pouze k provedení opravy. Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Opomněl-li spotřebitel při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, měl by jej o tom prodávající v rámci své informační povinnosti poučit.

Jaké jsou lhůty pro vyřizování reklamací?

V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na lhůtě delší. O vyřízení reklamace je dle výkladu Ústavního soudu a Nejvyššího soudu povinen podnikatel spotřebitele vyrozumět. Podmínkou pro běh těchto lhůt však je, že spotřebitel k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek.

Jaké postihy hrozí podnikatelům (obchodníkům), pokud nesprávně vyřídí reklamaci a poškodí tak zákazníka?

Česká obchodní inspekce je v oblasti reklamací oprávněna kontrolovat pouze, zda prodávající informoval spotřebitele ve smyslu ust. § 13 a § 19 zákona o ochraně spotřebitele, tzn. o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění odpovědnosti za vady, včetně uplatnění rozporu s kupní smlouvou, o tom, kde ji lze uplatnit a o provádění záručních oprav a dále zda prodávající reklamaci přijal, vydal o tom písemné potvrzení se všemi náležitostmi a zda reklamaci vyřídil do 30 dnů, pokud se s spotřebitelem nedohodl na lhůtě delší.
O reklamaci rozhoduje prodávající a pokud spotřebitel nesouhlasí se způsobem, jakým byla jeho reklamace vyřízena má možnost řešit spor v občanskoprávním řízení u příslušného soudu. Od 01.02.2016 je účinná novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, kde spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb dle § 20d - §20m výše zmíněného zákona. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je mimo jiné i Česká obchodní inspekce (§ 20e). 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě Další informace lze získat u kteréhokoliv živnostenského úřadu ČR.
24. Související životní situace a návody, jak je řešit  
25. Za správnost popisu odpovídá útvar Městský úřad Český Brod,  odbor dopravy a obecní živnostenský úřad
26. Kontaktní osoba

Ing. Ivana Sobíšková tel.: 321612199, email: sobiskova@cesbrod.cz

Bc. Marcela Bergmanová, tel. 313036104, 733792815, email: bergmanova@cesbrod.cz

Ing. Tereza Burešová, tel.: 321612174, 734230069, email: buresova@cesbrod.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni 01.01.2023
28. Popis byl naposledy aktualizován 7.6.2023
29. Datum konce platnosti popisu  
30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace  
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist