Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

"Kola a stromy"

Veřejné projednání na téma kola a stromy, které se konalo v pondělí 10. února od 17.30 hod., bylo velmi přínosné. Diskuze se zúčastnil starosta Jakub Nekolný, tajemník Aleš Kašpar, zastupitel a předseda komise dopravy Marek Binko, vedoucí odboru dopravy Jan Pohůnek a přibližně 30 občanů, kterým není tato problematika lhostejná.

V úvodu setkání prezentoval zastupitel a předseda komise dopravy Marek Binko návrh Generelu cyklistické dopravy pro Český Brod. Seznámil přítomné s motivací ke vzniku tohoto materiálu a uvedl, že navržená opatření nemají zatím stanovené priority. Ty vyplynou z dalších projednání s občany města a také ze zasedání rady města. Přítomní se shodli, že priority budou záviset i na finančních možnostech města a na případné možnosti spolufinancování z externích zdrojů.

Jako podpůrný argument následně prezentoval tajemník MěÚ Aleš Kašpar výsledky ankety. Za nejužitečnější opatření v ní respondenti označili budování nových stojanů a uzamykatelných boxů pro kola. Dalším žádaným opatřením je postupné odstraňování bariér pro cyklisty, včetně zřizování obousměrek pro cyklisty v místech jednosměrného provozu pro autodopravu. Zde však bylo v další rozpravě poukázáno na větší finanční náročnost takových opatření.

Při diskuzi zazněly následující otázky a náměty:

Parkovací prostory pro cyklisty je žádoucí vybavovat kamerovým dohledem. Částečně je to naplněno v prostorách nádraží. Shodně se přítomní vyjádřili také o potřebě umístění uzamykatelných parkovacích boxů. Zástupci města budou hledat optimální umístění, následně bude zadáno zpracování projektové dokumentace.

Koncepce dopravy by měla být postupně doplňována dalšími materiály tak, aby tvořila harmonický systém pro všechny druhy dopravy. Kromě cyklogenerelu bude letos zpracovaná studie dopravy řešící možnosti parkování včetně návrhu na případné stanovení parkovacích zón. Součástí koncepce dopravy bude dále řešení cyklistických tras a pěších v rámci návrhu územního plánu.

V souladu s aktuálními trendy se přítomní shodli na preferenci začleňování cyklo dopravy do dopravy automobilové a ne k chodcům.

V souvislosti s brzy očekávaným startem nové cyklistické sezóny zazněl i požadavek na zintenzivnění osvěty dopravních předpisů a technických požadavků, jako např. reflexní doplňky, vybavení kol a to převážně na školách. Odbor dopravy prověří možnosti zapojení městské policie, BESIPu, místních podnikatelů a neziskových organizací a naváže tak na dobrou praxi z minulých let (besedy na MŠ a ZŠ, dopravní soutěže, Den bez aut, atd.).

Poté následovala diskuze na téma Zlepšení mikroklimatických podmínek a revitalizace zeleně města Český Brod.

V úvodní části bloku, který se věnoval městské zeleni, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Rostislav Vodička ve spolupráci s autorským dozorem projektu arch. Radkou Kurčíkovou seznámili přítomné s cíli a harmonogramem projektu.

Od podzimu 2013 probíhají bezpečnostní a zdravotní řezy, v roce 2014 bude následovat výsadba. Sázet se budou listnaté stromy - lípy, javory, platany, jasany, topoly a stromy ovocné. V lokalitách s dostatkem prostoru - v extravilánu to budou formy se střední až větší korunou, ve stísněných podmínkách vysadíme formy malokorunné. Výsadba bude probíhat dle platných standardů výsadby stromů, tedy nedojde ke kolizi se sítěmi, respektovány budou vjezdy do domů, nebudeme sázet stromy tak, aby v budoucnu stínily oknům.

Následně se rozproudila věcná diskuze:

M'AM'ALOCA, o.s. vysázelo stromy ve Štolmíři. Nebudou se tyto dvě dotace prolínat?

Odpověď: Nebudou, M'AM'ALOCA, o.s. obdrželo dotaci na vysázení stromů v jiné části Štolmíře. 

Je město Český Brod připraveno na projevy nevole vůči vysazování stromů, např. kvůli úklidu spadaného listí?

Odpověď: Úklid listí není argument, zajišťují ho TS. Budeme se snažit lidem v dotčených místech dále smysl a detaily projektu vysvětlovat.

Budou se ve slepé ulici za ul. Palackého vysazovat stromy?

Odpověď: Prověříme, Ing. Vodička řešil s tazatelkou situaci přímo nad mapou a projektovou dokumentací.

Obyvatelé z Klučovské ulice a okolí kvitují vysázení stromů, které přinese mj. odhlučnění dopravy. Nicméně co bude se stromy, které si tam vysázeli majitelé domů?

Odpověď arch. Kurčíkové: Původní stromy se tam ponechají do doby, než dostatečně vyrostou nově zasazené.

Je projekt v souladu s koncepcí dopravy? Nedojde za pár let ke zjištění, že jsou výsadby nevyhovující?

Odpověď: Snažíme se intenzivní komunikací zejména s odborem rozvoje a odborem dopravy, aby k takovým případům nedošlo.

Jak je zajištěna následná péče a bude po celou dobu zajištěn dozor?

Odpověď: Z dotačního titulu vyplývá udržitelnost projektu 10 let a záruka na vysázené stromy je 3 roky, pro zajištění spolehlivého ujmutí je zajištěna zálivka.

Jak je řešeno kotvení, bude probíhat kontrola a kým?

Odpověď: Ano, kontrolovat bude technický dozor a při zjištění nedostatků se kotvení doplní. Po 2 letech se celé kotvení odstraňuje.

Žižkova ulice je nejvíce problematická a veřejnost si tam stromy nepřeje.

Není výsadba v nemocniční zahradě zbytečná? Bude mít návaznost?

Odpověď: Zbytečná určitě není, rádi bychom areál nemocnice postupně ještě více zpřístupnili veřejnosti.

Bylo by možné v zahradě vedle budovy radnice ořezat větve stromů? Shlukují se tam feťáci.

Odpověď: Ano.

14.02.14 Z města

Komentáře:

  1. [1] Irena Kratochvílová mail.karma-as.cz

    prosím o zajištění prořezání stromů také v Liblicích u dětského hřiště v ul.Ve Staré vsi, při větru je plno větví na ploše hřiště a hrozí to někdy i úrazem, také je potřeba prořez shluku keřů hned vedle, pod kterým se navíc tvoří nepořádek-každý tam hodí co může-větve s listím, které sahá až na zem, to schovají!

    18.02.14, 08:43:00
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist