Šikana je jakékoli chování, jehož záměrem je ublížit, ohrozit nebo zastrašit jiného člověka, případně skupinu lidí. Probíhá úmyslně a většinou opakovaně s použitím agrese a manipulace. Může se projevovat několika způsoby:
 • Fyzické násilí
  Dítě může být kopáno, bito, popliváno atd.

 • Verbální projevy
  Verbální obtěžování může být namířeno proti pohlaví, nebo mít formu nadávek etnickému původu, psychické či fyzické vadě apod.

 • Vyloučení, izolace
  Šikana může být i nepřímá, třeba tím, že se šikanující chová, jakoby druhý člověk neexistoval. Jednoduše je vyloučen z diskuzí a jiných aktivit těmi, o kterých si původně myslelo, že jsou jeho kamarádi.

 • Poškozování majetku, krádež manipulace s věcmi

  Žákům může být poškozen či ukraden jejich majetek. Prostřednictvím fyzické hrozby může být šikana použita k tomu, aby žák šikanujícímu předal svůj majetek.
 • Násilné a manipulativní příkazy
  Oběť je donucena k jednání, které by jinak běžně nevykonalo. Například vypít limonádu, do které bylo napliváno, klečet a prosit o milost apod.

Šikanování se dotýká každého, nejenom agresora a oběti, ale i ostatních dětí, kteří tomuto přihlížejí.

 Příznaky šikanování
 

 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.

 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.

 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.

 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.

 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

 • Dítě si stěžuje na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, možná ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.)

 • Dítě se vyhýbá docházce do školy.

 • Nechuť jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Dítě odkládá odchod z domova, případně je na něm možno při bedlivější pozornosti pozorovat strach. Ztráta chuti k jídlu.
 • Usíná s páčem, má neklidný spánek, křičí ze snu např. "Nechte mě!"
 • Chodí domu zbité, umazané, chybějí mu části oděvu.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).

 • Dítě se zdržuje doma víc, než mělo ve zvyku.

Šikana je velmi nebezpečná. Její následky na duševním a tělesném zdraví mohou být vážné, dlouhodobé i celoživostní.

 

Všímejte si neobvyklé chování u Vašich dětí. Vždy buďte aktivní. Svým dětem naslouchejte a nezlehčujte, co Vám vyprávějí. Neříkejte svým dětem, aby byly statečné a vrátily to, co se jim stalo. Nemají na to sílu a není to řešení. Neznalost problému vede řadu lidí k tomu, že se jedná pouze klukovinu. Šikanování je v řadě případů trestnou činností.

Šikana sama od sebe obvykle nepřestává.

 Pokud máte důvodné podezření ze šikany, pak jednejte bez prodlení. Šikanu je potřeba okamžitě ohlásit. 
Prvním krokem by mělo být informovat o situaci učitele. Následně  je možné informaci předat  řediteli školy a případně  jinému  orgánu školské správy, jako je zřizovatel školy - kraj (SŠ), město (ZŠ) nebo Českou školní inspekci.
Šikana nemusí vždy dosahovat intenzity trestného činu a její řešení je často interní záležitostí školy. Ve vážných případech je však na místě  informovat policii.
Nejdůležitější ze všeho je poskytnout v takovém případě  podporu Vašemu dítěti a k jeho problému přistupovat vážně a svědomitě.