Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 2018

Aktuality - Z města

Jak postupují práce na novém územním plánu?

Městský úřad Český Brod, odbor stavební a územního plánování, pořizuje nový územní plán města (ÚP). Proces projednávání územně plánovací dokumentace je dlouhý a má několik etap. V předchozích etapách bylo zpracováno, projednáno a schváleno zadání nového ÚP, uskutečnilo se společné projednání návrhu ÚP a na základě podaných připomínek došlo k jeho  přepracování. ÚP města Český Brod

Změny se týkaly hlavně západního obchvatu města (vznikla by komunikace II. třídy, která by odvedla dopravu z města na jeho okraj a zároveň by byla vytvořena komunikace umožňující dopravní napojení nových rozvojových lokalit na dopravní systém). V přepracovaném návrhu ÚP byl upřednostněn východní obchvat města, který ale není veden zcela po katastru Českého Brodu, ale zasahuje do katastru dalších 4 obcí, od kterých bylo nutno získat souhlasy s jeho umístěním, které v budoucnu vyvolá změny územních plánů těchto obcí. Tímto se pozdržely práce na pořizování nového ÚP.

Návrh ÚP bude v souladu se schváleným zadáním řešit konkrétní funkční využití ploch a jejich regulativy. Nad pracovní verzí návrhu probíhaly pracovní schůzky, jichž se kromě zástupců města, pořizovatele (městského úřadu) a zpracovatele (projektanta) zúčastnila i veřejnost. O termínech veřejného projednání,  budou občané včas informováni.

Postup zpracování ÚP v roce 2014

Dne 28. února proběhlo opakované společné jednání o návrhu ÚP. Do 12. března mohl každý k projednávanému návrhu ÚP uplatnit připomínky. Dotčené orgány mohly svá stanoviska sdělit až do 31. března.

Úřad územního plánování obdržel několik připomínek ze strany občanů Českého Brodu a několik stanovisek dotčených orgánů.

Pořizovatel nyní návrh ÚP spolu s  připomínkami občanů a stanovisky dotčených orgánů zašle Krajskému úřadu Středočeského kraje. Po obdržení stanoviska od Krajského úřadu Středočeského kraje bude dále postupováno podle stavebního zákona.

Řízení o ÚP by mělo proběhnout v tomto roce. Upravený a posouzený návrh ÚP, vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud se zpracovává, a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou.

Veřejné projednání a vyhodnocení se bude konat nejdříve 15 dnů ode dne doručení.  K veřejnému projednání bude jednotlivě přizváno Město Český Brod, pro které se územní plán pořizuje, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem.

Námitky proti návrhu ÚP mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky. Dotčené osoby musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Dotčené osoby oprávněné k podání námitek musí být na tuto skutečnost upozorněny.

Upozornění veřejnosti!

Je bezpodmínečně nutné, aby občané pečlivě sledovali dění ve městě, umísťování oznámení na úředních deskách Městského úřadu, aby tak mohli včas uplatnit námitky a připomínky k dokumentu, který po jeho vydání ovlivní život ve městě na několik příštích let. 

Ing. Radana Marešová, vedoucí pro odbor stavební a územního plánování

28.04.14 Z města
Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist