Město Český Brod Oficiální stránky města

Upozornění: odkazy v článku mohou vést mimo mobilní verzi webu. Pro návrat klikněte na logo nebo na odkaz zpět.

Informace pro rodiče

Vzory podání a návrhů

Úprava péče a výživy v maželství upr_pece_v_man.pdf
Úprava péče a výživy mimo manželství upr_pece_mimo_manz.pdf
Zvýšení výživného pro nezletilého zvys_vyz_nezl.pdf
Změna péče u nezletilého zmena_pece_nezl.pdf
Úprava styku s nezletilou osobou upr_styku_s_nezl.pdf
Mimosoudní dohoda o styku s nezletilou osobou mimos__ohoda_st_nezl.pdf
Výživné zletilého dítěte vyzivne_zlet_ditete.pdf
Náklady neprovdané matky nakl_neprov_matky.pdf

Rodičovská odpovědnost

Poučení rodičů o rodičovské odpovědnosti upravené zákonem č. 89 / 2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ OZ“)

 Rodiče mají rozhodující úlohu ve výchově. Rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům stejně, manželství rodičů není podmínkou. Rodiče mají být všestranně příkladem svým dětem, zejména pokud se jedná o způsob života a chování v rodině. Rodičovskou odpovědnost vykonávají rodiče v souladu se zájmy dítěte a ve vzájemné shodě. Hrozí-li při rozhodování o záležitostech dítěte nebezpečí z prodlení, může jeden z rodičů rozhodnout nebo dát přivolení sám; je ale povinen neprodleně sdělit druhému rodiči, jaký je stav věci.

 PRÁVA A POVINNISTI RODIČŮ:

 - vznikají narozením dítěte a zanikají nabytím jeho zletilosti tedy nabytím svéprávnosti, ke které může dojít také uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti.

RODIČOVSKÁ ODPOVĚDNOST

 Vyživovací povinnost a právo na výživné nejsou součástí rodičovské odpovědnosti; jejich trvání nezávisí na nabytí zletilosti ani svéprávnosti.

 Občanský zákoník v zájmu nezletilých dětí upravuje zvláštní opatření při výchově dítěte. Těmi mimo jiné jsou výchovná opatření, upravená v § 13 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o SPOD “ a v § 925 OZ. Mohou být uložena obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo soudem a jsou to:

 Může to být i:

 1. Uložení povinnosti rodičům využít pomoc odborného poradenského zařízení (§12 zákona o SPOD)

 2. Podat k soudu návrh na dočasné odejmutí dítěte z péče rodičů (§13a zákona o SPOD)

vyžaduje-li to zájem dítěte a ostatní učiněná opatření, nevedla k nápravě, může soud nařídit dítěti tříměsíční pobyt ve vhodném zařízení:

3. Zásahy do rodičovské odpovědnosti podle OZ

 Vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud rozhodnout o:

pokud rodiči brání ve výkonu rodičovské zodpovědnosti závažná okolnost,

pokud rodič řádně nevykonává své povinnosti; soud konkrétně vymezí rozsah práv a povinností, na které omezení dopadá,

pokud rodič výkon své rodičovské odpovědnosti zneužívá nebo ji závažným způsobem zanedbává, popř. dopustil-li se úmyslného trestného činu proti svému dítěti či ke spáchání trestného činu použil své dítě mladší 15 let, nebo spáchal trestný čin jako spolupachatel, návodce, pomocník či organizátor trestného činu spáchaného jeho dítětem, soud posoudí, nejsou-li to důvody pro zbavení jeho rodičovské zodpovědnosti,

 Pozastavením, omezením ani zbavením rodičovské odpovědnosti nezaniká vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti.

Informace k vyživovací povinnosti

Vyživovací povinnost rodičů k dětem – stanovení výživného a jeho vymáhání - Vybrána ustanovení občanského zákoníku.

Kdo má vyživovací povinnost vůči dětem?

Předci a potomci mají vzájemnou vyživovací povinnost.

Vyživovací povinnost rodičů vůči dítěti předchází vyživovací povinnost prarodičů a dalších předků vůči dítěti.

Vzdálenější příbuzní mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li ji plnit bližší příbuzní.

Vyživovací povinnost rodičů, popřípadě i jiných předků vzniká ze zákona. Vyživovací povinnost mají oba rodiče vůči všem svým dětem, nejen k tomu, které mají svěřené do péče. Vyživovací povinnost má i rodič, který byl rodičovské odpovědnosti zbaven, jeho rodičovská odpovědnost byla pozastavena nebo omezena. V případě, že rodiče nejsou schopni výživu svých dětí zajistit z objektivních důvodů, přechází vyživovací povinnost ve většině případů na prarodiče či další předky. Jednou z podmínek vzniku vyživovací povinnosti je, aby její plnění nebylo v rozporu s dobrými mravy.

Pokud se rodiče či jiné povinné osoby nedohodnou na výživném, stanoví výživné soud.

Jak se vyživovací povinnost plní?

Výživné se platí v pravidelných měsíčních splátkách, které jsou splatné vždy na měsíc dopředu, ledaže soud rozhodne jinak, nebo se osoba povinná výživou dohodne s osobou oprávněnou jinak.

V případech hodných zvláštního zřetele (povinný rodič má pouze sezónní práci, (značně riskantní podnikání apod.), může soud rozhodnout o povinnosti složit peněžní částku (zálohu) na výživné splatné v budoucnosti. Soud pak učiní další opatření, aby z této zálohy byly dítěti vypláceny jednotlivé splátky odpovídající měsíčnímu výživnému.

Co dělat, když povinný rodič výživné neplatí?

  1. Dlužné výživné vymáhat

OSPOD poskytne poradenství při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání výživného.

Soudní výkon rozhodnutí

K nařízení a provedení výkonu rozhodnutí je příslušný soud nezletilého (soud, v jehož obvodu má nezletilý trvalý pobyt, u výživného pro zletilé děti obecný soud povinného hráče). Návrh musí obsahovat – označení soudu, iniciály dítěte (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), stejně tak povinného (rodič, který je povinen výživné platit), vylíčení rozhodných skutečností, to, čeho chce oprávněná osoba dosáhnout a dále jakým způsobem má být výkon rozhodnutí proveden.

Pokud není známo bydliště povinného, může požádat soud o poskytnutí pomoci při zjištění bydliště toho, komu z rozhodnutí vyplývá vyživovací povinnost.

Návrh musí obsahovat datum a podpis a je třeba k němu připojit ověřenou fotokopii soudního rozhodnutí o stanovení výživného, opatřenou potvrzením jeho vykonatelnosti, právní moci.

Příloha č. 5 – Informace pro rodiče – Vyživovací povinnost rodičů k dětem – stanovení výživného a jeho vymáhání

Stav soudního jednání lze sledovat prostřednictvím www.justice.cz záložka infoSoud.

Exekuce podle zákona o soudních exekutorech a exekučních činnosti

Je to zpravidla rychlejší způsob provedení exekuce. Návrh na nařízení exekuce se podává soudnímu exekutorovi: musí obsahovat jméno exekutora, který má exekuci provést a dále stejné náležitosti jako návrh na výkon soudního rozhodnutí, kromě způsobu, kterým má být exekuce provedena.

Exekuce je od 1. 1. 2013 možné provést i zabavením řidičského průkazu.,

Výživné je ze zákona tzv. přednostní pohledávkou.

  1. Podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu

Kromě samotného vymáhání výživného lze podat trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zanedbání povinné výživy. Oznámit orgánům činným v trestním řízení skutečnost, že není plněna vyživovací povinnost může ze zákona i OSPOD. Ten o tom ale musí mít informace.

Trestní zákoník stanoví, že tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo neplní, ať z nedbalosti či úmyslně, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší jak čtyři měsíce.

 Co když je povinný ve výkonu trestu?

Je-li povinný ve výkonu trestu odnětí svobody, je možné provádět platby srážkami z pracovní odměny odsouzeného. Tato možnost provádět platby srážkami z pracovní odměny a výše splátek je ale závislá na tom, zda je povinný ve věznici pracovně zařazen a jaký je jeho příjem. Věznice nemůže hradit částky výživného ze svého rozpočtu ale pouze z přijmu povinného, jeho finančních prostředků.

Jak postupovat v případě vymáhání výživného z ciziny?

V tomto případě je nutné se obrátit na Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně, se sídlem Šilingrovo náměstí 3/4, 602 00 Brno, telefon 542 215 522.

Úřad podrobně žadatele poučí o postupech a o dokladech, které je nutno doložit.

Práva a povinnosti orgánů sociálně-správní ochrany dětí

Podle zákona o sociálně-právní ochraně č. 359/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

Orgán sociálně-právní ochrany dětí (obecní úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností)

zařízení), od fyzických a pověřených osob a poskytovatelů sociálních nebo zdravotních služeb, (§53)

zpět
Cesbrod