Portál sociálních služeb

Potřebuji si zařídit

Doplatek na bydlení

 • pomoc v hmotné nouzi
CO to je
 • Je dávka pomoci v hmotné nouzi, která společně s vlastními příjmy občana a příspěvkem na bydlení ze systému státní sociální podpory pomáhá uhradit odůvodněné náklady na bydlení. Výše doplatku na bydlení je stanovena tak, aby po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (tj. nájmu, služeb s bydlením spojených a nákladů za dodávky energií) zůstala osobě či rodině částka živobytí.
Nárok na doplatek na bydlení
 • Nárok na doplatek na bydlení má vlastník bytu, nebo jiná osoba, která užívá byt na základě smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení vlastník stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, jejichž příjem/příjem společně posuzovaných osob je po úhradě odůvodněných nákladů na bydlení nižší než částka jeho živobytí/částka živobytí společně posuzovaných osob. Okruh společně posuzovaných osob pro účely doplatku na bydlení je stejný jako pro účel příspěvku na živobytí.
 • Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze přiznat (s přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům), i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem/příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky.
 • Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s bydlením. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek a udělení souhlasu obce do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).
 • Výše doplatku na bydlení se vypočte tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení připadajících na aktuální kalendářní měsíc (snížené o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc) odečte částka, o kterou příjem osoby/společně posuzovaných osob (včetně vyplaceného příspěvku na živobytí) převyšuje částku živobytí osoby/společně posuzovaných osob.
Kde se zařizuje
 • Na Úřadu práce, v případě ORP Český Brod se jedná o kontaktní pracoviště v Českém Brodě
 • Adresa: Sportovní 501, Český Brod 28201
 • Telefon: 950 129 210
Co potřebuji k zařízení
 • Průkaz totožnosti u každé osoby.
 • Rodný list u dětí do 15 let, nebo pokud v průkazu totožnosti není uvedeno rodné příjmení.
 • Tiskopis Informace o užívaném bytu (obývaném prostoru).
 • Nájemní smlouva, smlouva o ubytování, smlouva o poskytování sociálních služeb apod.
 • Evidenční list k bytu, zálohy stanovené dodavatelem elektřiny a plynu, faktury za elektřinu a plyn a ostatní paliva“.
 • Pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:
 • Potvrzení o studiu, nebo
 • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném úřadem práce nebo dokládající neschopnost vykonávat soustavnou výdělečnou činnost z důvodů dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, nebo
 • Potvrzení o zdravotním stavu vydávaném ošetřujícím lékařem dokládající neschopnost soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz.
 • Pro každou osobu tiskopis Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech.
 • Pro každou osobu tiskopis Doklad o výši měsíčních příjmů za tři kalendářní měsíce předcházející kalendářnímu měsíci, ve kterém je podávána žádost o přiznání dávky.
 • Pro každou osobu, která má bankovní účet, výpis z tohoto účtu.
 • Doklad o přiznání starobního důchodu (bylo-li zaškrtnuto toto pole).
 • Průkaz mimořádných výhod ZTP/P (držitel tohoto průkazu).
 • Pro každou osobu, která je dlouhodobě nemocná, tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem.
 • Doklad o přiznání stupně invalidity (bylo-li zaškrtnuto toto pole).
 • Potvrzení o nutnosti dietního stravování (bylo-li zaškrtnuto toto pole).
 • Prohlášení o stanovené vyživovací povinnosti a jejím plnění platné k poslednímu dni měsíce, předcházejícímu měsíci podání žádosti (bylo-li zaškrtnuto toto pole).
 • Pro každou osobu, která je uznána za dočasně práce neschopnou, doklad o této neschopnosti (neschopenku) nebo tiskopis Potvrzení o zdravotním stavu vydané ošetřujícím lékařem.
 • Pro každou osobu, která pobírá dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství nebo mateřské, doklad o pobírání těchto dávek.
 • Pro každé nezaopatřené dítě, kterému je výživné stanoveno soudem, rozhodnutí soudu o stanovení výživného.

Formulář ke stažení  naleznete zde

 

Zdroj: MPSV a Úřad práce

Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist