Aktuality - Všechny aktuality

29. zasedání městského zastupitelstva

Toto zastupitelstvo konající se 27.července mohlo divákům připadat tak trochu nudné, točilo se totiž vesměs pouze kolem jediného tématu – městských lesů, ale o co zdlouhavější mělo zasedání průběh, o to překvapivějšího zakončení se nakonec občané dočkali.

Zastupitelé se nejdříve trochu déle zdrželi u šestého bodu jednání, tedy u Návrhu na schválení prodloužení řadu tlakové kanalizace v Liblicích. Se samotným schválením tohoto návrhu ovšem žádný problém neměli, hlasovali jednomyslně pro, ještě předtím se však pozastavili nad chováním řidičů v těchto místech. Řidiči zde soudě podle stížností od občanů jezdí rychle a bezohledně, a i proto byl vznesen návrh na snížení povolené rychlosti v uvedeném úseku. Místostarosta Bc. Jakub Nekolný oznámil, že tato záležitost je již v jednání s Policií ČR, nicméně se domnívá, že značka stejně nic nezachrání, neboť jestli v Liblicích bude třicítka nebo čtyřicítka, budou zde řidiči stejně jezdit jako dřív. Zastupitelé tedy začali uvažovat nad tím, proč na tomto místě není častěji přítomna policie. Pan Otakar Jeník vznesl návrh, aby přes pana starostu bylo jednáno s náčelníkem policie v Kolíně, který by podle jeho názoru měl na ono místo posílat policisty s radarem. Dle jeho mínění by to bylo rozhodně rozumnější, než aby policisté trávili svůj čas schovaní hned za bukem u cedule označující začátek Rostoklat, kde se s nimi toho dne potkal. Bohužel, zastupitelé se na žádném skutečně účinném receptu proti nevychovaným řidičům neshodli, což se ale samozřejmě nedalo od nich ani očekávat, neboť tento problém trápí celou českou společnost a skutečně účinné kroky vedoucí k nápravě se budou muset provést na vyšších místech než jakým je zastupitelstvo Českého Brodu. Obyvatelům Liblic tedy nezbývá než jen dál hrozit za piráty silnic zaťatou pěstí.

Zastupitelé dále rozhodli mimo jiné i o poskytnutí dotace na vybudování rampy oddílu skateboardingu TJ Slavoj, od čehož si pan starosta Jaromír Fischer slibuje, že děti přestanou jezdit po městě a ohrožovat tak sebe i své okolí. Doufejme, že se mu toto přání skutečně vyplní.

Závěrečnou, ale přitom bezkonkurenčně nejdelší částí zasedání se stala informace o hospodaření v městských lesích. Pan starosta informoval všechny přítomné o výsledku výběrového řízení, ve kterém byla vybrána firma Kolínská lesní společnost s.r.o. Společnost by v městských lesích měla hospodařit za podobných podmínek jako letos až do roku 2010. O zkušenosti se společností za prvních pár měsíců se ze zastupiteli podělil vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Rostislav Vodička, přičemž se nevyhnul srovnání s firmou spolupracující s radnicí v minulosti: „Problémy s neplacením pohledávek za dříví, které jsme měli dříve dnes neexistují, vše je placeno v termínech. Firma hospodaří a kácí tak jak má, se sazenicemi také není problém.“ Rozsah těžby by podle plánu měl být asi 5000 kubíků ročně. Pan Vodička i pan Fischer následně zdůraznili, že peníze, které město za vytěžené dřevo utrží se použijí zpět na obnovu zanedbaného lesa, neboť některé kultury jsou přestárlé a je třeba investovat nemalé prostředky do nových sazenic, investovat by se ale mělo i např. do údržby lesních cest apod. Pan Ing. Jaroslav Kokeš se otázal, zda se také někdo zabýval otázkou, jestli by nebylo lepší městské lesy prodat. Dostalo se mu pohotové odpovědi od místostarosty Nekolného, který pana Kokeše upozornil na existenci usnesení, ve kterém zastupitelstvo zamítá prodej lesů a konstatoval, že zde nikdy nebyla vůle na prodej. Pan Kokeš vzápětí nadnesl tak trochu řečnickou otázku: „Proč lesy pronajímáme? Město se o ně neumí postarat? To jsme tak špatní hospodáři?“ a vzápětí prohlásil, že kontrolní systém nemůže být tak dokonalý, aby se dalo poznat, zda bylo vytěženo 3800 nebo 5000 kubíků. Pan Kokeš dále vyjádřil svůj názor, že by bylo lepší lesy prodat. Do diskuse se následně zapojil zastupitel pan Ing. Bohumil Drobný s tím, že kontrola hospodaření v lesích nebyla dříve taková, jaká by měla být. Považuje to za chybu města a celou kauzu označil za podobný případ jako otázku kolem špatného hospodaření s Lidovým domem. Pan Drobný také vyjádřil svůj špatný pocit z rozhodovacího procesu. Připomněl, že aktiva města k 30.6.2005 činila 682 miliónů korun, z toho na lesy připadá 41 miliónů (6% majetku), na nemocnici 39 miliónů (6%) a na vodovody a kanalizace 190 miliónů (28%). O 40% majetku města tak rozhoduje pouze městská rada, nikoliv zastupitelstvo, což pan Drobný nepovažuje za ideální stav. „Nemám námitek proti změně hospodaření v městských lesích, principiálně nemám námitek proti nájmům, ale jsem velice nedůvěřivý a opatrný.“ Pan Drobný postrádá účinný kontrolní mechanismus hospodaření s tak rozsáhlým majetkem. Tyto obavy se pokusil rozptýlit místostarosta Nekolný: „Strach a obavy má jistě každý, jde o velký majetek,“ uvedl. „Věc se má takto: v tuto chvíli rada pouze vyhlásila vítěze výběrového řízení a pověřila Odbor správy majetku vypracováním smlouvy. Tato smlouva bude velmi důležitá a vypracování této smlouvy hodně těchto obav vyvrátí. Musíme se snažit minimalizovat rizika do budoucna.“ Jak probíhá hospodaření v lesích v praxi se následně pokusil přiblížit opět pan Vodička. „Dříví se kontroluje fyzicky dříve než odejde z lesa, to provádí pan hajný Chmelenský, zaměstnanec města zodpovědný za hospodaření v lesích. Na jednotlivých kládách se kontroluje, jestli údaje, které na ní jsou napsány jsou správné. Kláda má své číslo, na ní je napsané jak je dlouhá a jaký má průměr, tedy kolik má kubíků.“ Pan starosta následně připomněl, že stačí dělat kontrolu pouze namátkově, těžaři si dělají seznam, přičemž číslo musí odpovídat, když se dříví z lesa odváží. O slovo se přihlásil znovu pan Kokeš. „Věci by se měly nazývat pravými jmény, což jsem už posledně říkal ve vztahu k Lidovému domu. Příklad: Dojdu si za panem Chmelenským a budu si chtít koupit 5 kubíků palivového dřeva. On řekne, že to není problém, přijedu, naložíme to a napíšeme nějaký papírek. Kdo ale zaručí, že ten papírek se dostane v tržbách do městské pokladny? Pan Chmelenský? Není podstatné jestli jsou klády očíslované nebo nejsou, v tom není kontrolní mechanismus. Já dělám do obchodu a vím, že úspěchem obchodu je, když druhého obchodníka vorasuju. To je typicky české. A to samé myslím funguje i tady. Nejsem tak naivní a jsem i realista, to můžeme ostatně i vyzkoušet, že když tam někdo přijede pro tu fůru, že si ji odveze a městská kasa z toho nebude mít ani floka. To buďte klidní, že to tak určitě probíhá.“ Pan Korec se vzápětí otázal, kdo zodpovídá za celé hospodářství. Pan Kokeš požadoval znát konkrétní jméno. Pan místostarosta Nekolný za odpovědného člověka označil správce lesů (od 1.8.2005) pana Chmelenského. „Pan Chmelenský je člověk, který zodpovídá za zadání práce, převzetí, předává účetní doklady,“ upřesnil pan Vodička. „A kdo je nad ním?“ zeptal se pan Kokeš. Na tuto otázku se mu však odpovědi nedostalo. Pan místostarosta Nekolný vyzval pana Drobného k účasti na městské radě, kde se bude rozhodovat a pan Vodička zároveň pana Drobného ujistil, že může být přítomen vždy při tvorbě smluv. Do debaty se vložil pan Jeník, který prohlásil, že on sám na radě hlasoval pro tuto společnost a připomněl, že pan Drobný na ní byl také přítomen a neměl zásadnější připomínky. Pan Drobný mu však oponoval: „Na této radě se řešilo jenom 2000 kubíků a vybíralo se z několika firem. To ale neznamená, že se vybralo to nejlepší řešení. Neměl jsem tam v tom okamžiku co připomínkovat.“ Pan Jeník dále přišel se zajímavým postřehem, poněkud bourající představu o rozkrádání městských lesů v podání pana Kokeše. „Pan Chmelenský přece dřevo neprodává, peníze nevybírá, to dělá ta společnost, takže jak by mohl dávat stvrzenky?“ Pana Kokeše tím ovšem nepřesvědčil, ten si stále trval na svém. Na jeho postoj reagoval posléze i pan starosta Fischer: „Systém, který máme umožňuje maximální možnost kontroly a já myslím, že čas to ukáže. Nemůže dojít k ničemu horšímu než to bylo předtím.“ Následně se pan starosta ohradil proti spekulacím o rozkrádání dřeva. „Říkat o někom předem, že krade, to není vhodné.“

Následoval dlouhý projev Ing.Drobného, ve kterém znovu podrobně rozebral onen dle jeho názoru sporný rozhodovací proces, při kterém městská rada rozhoduje o 40% městského majetku. „Tento problém ve mně vyvolal určitou obavu a také otázku, jestli já jako zastupitel jsem schopen ovlivnit některé procesy tak, jak bych si představoval. Zkušenosti již mám, jsem ve třetím zastupitelstvu a myslím, že pro mě osobně nastal čas, s kterým nejsem vnitřně spokojen. Bylo mi tady řečeno, že se samozřejmě mohu dál účastnit a vznášet připomínky k této problematice. Přiznám se, že mě to neuspokojilo, jsem tady už delší dobu a tenhleten stav se mi prostě nelíbí. Rozhodl jsem se na základě těchto informací, které zde uvádím, vzdát se funkce člena Městského zastupitelstva zítřejším dnem, tj. 28.7.2005.“ Po tomto prohlášení pan Drobný popřál svým kolegům hodně úspěchů a rovněž jemu se za vykonanou práci ve prospěch občanů města Český Brod dostalo poděkování od pana místostarosty a posléze i pana starosty. Místostarosta Nekolný pak na závěr k danému tématu uvedl: „Rada si uvědomuje, že o 40% majetku města rozhoduje pouze ona sama, ale právě proto jsme vždy než učiníme rozhodnutí informovali zastupitelstvo, chtěli jsme znát názor zastupitelů. Ze zákona je rozhodování o pronájmech ovšem dáno městské radě.“ A s tím se také zastupitelé rozešli do svých domovů.

Jan Hladík, cbzpravodaj@centrum.cz

Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist