Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Rozpočet

Závěrečný účet města Český Brod za rok 2005

  REKAPITULACE v tis. Kč      
    Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
  PŘÍJMY 126 133 131 851 127 086 96%
  VÝDAJE PROVOZNÍ 74 477 76 861 74 693 97%
  VÝDAJE INVESTIČNÍ 51 772 55 105 50 814 92%
  PŘEBYTEK/ SCHODEK -116 -115 1 579  
  FINANCOVÁNÍ 115 115 -1 579  
  Saldo -1 0 0  

Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000,-Kč.

Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:

Skutečnost celkových příjmů za rok 2005 činila 127 086 300,-Kč, což bylo  96% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy činily 111% upraveného rozpočtu. V příjmových položkách jsou zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.

Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190,-Kč, což bylo 97% upraveného rozpočtu.

Skutečné čerpání investičních výdajů za rok 2005 činilo 50 814 100,-Kč, což bylo 92% upraveného rozpočtu.Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici. 

Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města  jsou plněny v rozpočtované výši. Byl přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši  5 089 000,-Kč.

Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005  o částku 1 579 tis., která byla použita na  krytí závazků Města.

Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních prostředků na bankovních účtech.

Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810,- Kč. Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 682 460,-Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 446 500,-Kč. 

Závěr zprávy auditora: Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Český Brod za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce majetku, fondů odměn  a hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005.

 

Úprava rozpočtu září 2005 - rozpočtové opatření 3/05

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 03/05. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 4.046.800 Kč ze 128.103.200 Kč na 132.150.000 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 1.861.200 Kč  z 75.438.800 Kč na  77.300.000 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 2.185.000 Kč z 52.780.000 Kč na 54.965 000 Kč. Schodek rozpočtu zůstává nezměněn ve výši 115.000 Kč.

Rozpočet města Český Brod pro rok 2005

Všeobecně

Rozpočet pro rok 2005 je sestaven v obvyklém členění na příjmy, výdaje provozní, výdaje investiční a financování.  Návrh rozpočtu Města pro rok 2005 vychází z rozpočtového výhledu a z průběžných výsledků plnění rozpočtu v roce 2004. Bilance rozpočtu je mírně schodková a schodek je vyrovnán položkami financování. Nejvýznamnějšími faktory, které ovlivňují podobu rozpočtu na tento rok, jsou hlavně  vysoké investiční náklady a dále  splátky úvěrů přijatých v minulých letech.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist