Český BrodOficiální stránky města

Rozpočet - Rozpočet

Závěrečný účet za rok 2007

  Rozpočet Úprava Skutečnost Plnění
PŘÍJMY 124 854 141 226 141 508 100%
VÝDAJE PROVOZNÍ 91 278 108 214 105 166 97%
VÝDAJE INVESTIČNÍ 34 845 34 281 33 709 98%
PŘEBYTEK/ SCHODEK -1 269 -1 269 2 632  
FINANCOVÁNÍ 1 269 1 269 -2 632  

závěrečný účet ZU 2007.xls 406 kB

závěrečný účet hospodářské činnosti ZUHC2007.xls 50 kB

závěrečný účet závazky ZUZ 2007.xls 15 kB

uzávěrka příspěvkové organizace PO Uzaverky2007.xls 17 kB

komentář k závěrečnému účtu KOMENTARZU2007.doc 27 kB

 

Návrh rozpočtového opatření 4/06

Tento návrh rozpočtového opatření bude projednávat Zatupitelstvo města na svém jednání 6.9.2006. Rozpočet příjmů se navyšuje na 118 460 420 Kč,  rozpočet provozních výdajů se navyšuje na 82 814 420 Kč, rozpočet investičních výdajů se navyšuje na 29 387 000 Kč. Položka financování se snižuje na 6 259 000 Kč. Rozpočtové opatření č.4 je navrženo na základě skutečností zjištěných k 31.7.2006.

rozpočet RO04.xls 43 kB

Závěrečný účet města Český Brod za rok 2005

  REKAPITULACE v tis. Kč      
    Schvál. rozp. Úprava Skutečnost Plnění
  PŘÍJMY 126 133 131 851 127 086 96%
  VÝDAJE PROVOZNÍ 74 477 76 861 74 693 97%
  VÝDAJE INVESTIČNÍ 51 772 55 105 50 814 92%
  PŘEBYTEK/ SCHODEK -116 -115 1 579  
  FINANCOVÁNÍ 115 115 -1 579  
  Saldo -1 0 0  

Hospodaření Města Český Brod za rok 2005 skončilo přebytkem ve výši 1 579 000,-Kč.

Tento přebytek vznikl z následujících finančních operací:

Skutečnost celkových příjmů za rok 2005 činila 127 086 300,-Kč, což bylo  96% upraveného rozpočtu. Daňové příjmy činily 111% upraveného rozpočtu. V příjmových položkách jsou zahrnuty i příjmy, které nabyly rozpočtovány. Nejvýznamnější položkou v příjmech, která nebyla naplněna, je příjem z pronájmu vodohospodářského majetku – předplacené nájemné. Vzhledem ke skutečné potřebě byla uzavřena smlouva pouze na částku 8 mil. Kč.

Skutečné čerpání provozních výdajů za rok 2005 činilo 74 693 190,-Kč, což bylo 97% upraveného rozpočtu.

Skutečné čerpání investičních výdajů za rok 2005 činilo 50 814 100,-Kč, což bylo 92% upraveného rozpočtu.Tento ukazatel nebyl splněn hlavně tím, že nebyla dokončena investiční akce Vodovod a kanalizace Liblice . Dále tím, že nebyla uskutečněna akce – rekonstrukce ulice Sportovní –Liblice, nečerpáním částky na přípravu rekonstrukce vodojemu Na Vrabčici. 

Z oddílu financování je zřejmé, že všechny závazky Města  jsou plněny v rozpočtované výši. Byl přijat úvěr na financování akce Vodovod Liblice ve výši  5 089 000,-Kč.

Celkové příjmy za rok 2005 převyšují celkové výdaje za rok 2005  o částku 1 579 tis., která byla použita na  krytí závazků Města.

Součástí závěrečného účtu je přehled o skutečné výši finančních prostředků na bankovních účtech.

Hospodaření středisek vedlejší hospodářské činnosti skončilo za rok 2005 přebytkem v celkové výši 9 158 810,- Kč. Středisko Městské lesy vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 1 029 850 Kč.Středisko Bytové a nebytové hospodářství vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 5 682 460,-Kč. Byl překročen rozpočtovaný výnos z prodeje bytů a z prodeje služeb – nájemné. Středisko Ostatní hospodářská činnost vykazuje hospodářský výsledek před zdaněním ve výši 2 446 500,-Kč. 

Závěr zprávy auditora: Při přezkumu hospodaření a v předložené účetní závěrce města Český Brod za účetní období 2005 nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky.

Součástí závěrečného účtu je přehled stavů běžných účtů, rezervních fondů, fondů reprodukce majetku, fondů odměn  a hospodářských výsledků jednotlivých příspěvkových organizací zřízených Městem Český Brod k 31.12.2005.

 

Úprava rozpočtu září 2005 - rozpočtové opatření 3/05

Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření k rozpočtu Města na rok 2005 č. 03/05. Příjmy rozpočtu se zvyšují o 4.046.800 Kč ze 128.103.200 Kč na 132.150.000 Kč.  Provozní výdaje rozpočtu se zvyšují o 1.861.200 Kč  z 75.438.800 Kč na  77.300.000 Kč. Investiční výdaje rozpočtu se zvyšují o 2.185.000 Kč z 52.780.000 Kč na 54.965 000 Kč. Schodek rozpočtu zůstává nezměněn ve výši 115.000 Kč.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2021 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist